Kollu Dosai

Tamil Cooking Recipe

nfhs;S Njhir

rikay;:

Kollu Dosai

Author: Mrs. Chitra Seshadri
Viewed: 2501 Times
Added: 12/7/2012

Kollu Dosai by Mrs. Chitra Seshadri

Njitahd nghUl;fs;

GOq;fy; muprp : ehd;F fg;

nfhs;S : xU fg;

nte;jak; : ,uz;L B];G+d;

cg;G : NjitahdJ

vziz : Njitf;F Vw;g

nra;Kiw

1. muprp nfhs;S> nte;jak; %d;iwAk; xd;whf fOtp jz;zPupy; Cw itf;fTk;.

2. MW kzp Neuk; Cwpa gpwF me;j Cwitj;j jz;zPiuNa Cw;wp nkj;njd;W
miuf;fTk;. fpiuz;lupypUe;J vLf;Fk; Kd; cg;G Nghl;L vLf;fTk;.

3. nghq;fp tUtjw;F Vw;g xU ngupa ghj;jpuj;jpy; khit vLj;J itf;fTk;.

4. kWehs; Njhir thu;f;f KbAk; ,e;j Njhirf;F vz;iz mjpfk; gpbf;fhJ.

5. ,U GwKk; jpUg;gp Nghl;L vLg;gjw;F Kd; Nyrhf vz;iz Cw;wp vLf;fTk;.

6. ,g;NghJ nfhs;S Njhir jahu;.


gpd; Fwpg;G.

,e;j NjhirAld; ntq;fha rl;dp> KUq;if fPiu rl;dp. ,uz;Lk; ed;whf ,Uf;Fk;.

Ingredients

please see kollu dosain recipe in tamil

Cooking Method

cq;fs; rikay; Fwpg;Gfis ,q;Nf gjpT nra;aTk;

Please submit your cooking recipe here!