Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vidaathu Karupu

Author : Tricks
Added On : 7/13/2009
Viewed 1728 Times

ftpij - Poem

koiy tajpy; fz;L gae;Njd;
"vd;idj; Juj;Jk; fUg;gh eP ???"
tpliy tajpy; cd; ufrpak; mwpe;Njd;
"vd;Wk; tplhjf; fUg;G eP!"
cr;rp ntapypy; Fl;bf; Foe;ij eP!
khiyg; nghOjpy; kpul;Lk; muf;fd; eP!!
ghnuq;Fk; nkhop epw kj NtWghby;yh
rkj;Jtj; Njtd; eP!!!
fUg;gh! cd; mtjhuq;fs; vj;jid!

fz;lk; jhz;b te;jg; gpd;Gk;
gzpTld; njhlUk; xNu ez;gh
cd; md;igf; fz;L tpaf;fpd;Nwd;!

xspapd; jsj;jpy; MLk; fUg;gh...
xl;bg; gpwe;j ,ul;ilf; Foe;ijfs; xspAk; ePAk;
Rliy jd;dpy; mlq;Fk; tiuapy;
vd;Dld; tUgtNd - eP
,Uspy; kl;Lk; vd;id tpl;L XLtNjNdh?
,Uisf; fz;L mQ;rhNj
vd; rl;ilg; igf;Fs; xspe;Jf;nfhs;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1750
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1733
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 670
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1762
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1970
Kodai Kavithai R. Kanirajan 1781
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1787
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2403
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2421
Pitchai Kavithai Corus 1747
Avalidam Illai Endren Kavithai Kingmartine 1716
Kadhavu Kavithai Thanippiravi 1689
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 913
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1619
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 3571