Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vidaathu Karupu

Author : Tricks
Added On : 7/13/2009
Viewed 1506 Times

ftpij - Poem

koiy tajpy; fz;L gae;Njd;
"vd;idj; Juj;Jk; fUg;gh eP ???"
tpliy tajpy; cd; ufrpak; mwpe;Njd;
"vd;Wk; tplhjf; fUg;G eP!"
cr;rp ntapypy; Fl;bf; Foe;ij eP!
khiyg; nghOjpy; kpul;Lk; muf;fd; eP!!
ghnuq;Fk; nkhop epw kj NtWghby;yh
rkj;Jtj; Njtd; eP!!!
fUg;gh! cd; mtjhuq;fs; vj;jid!

fz;lk; jhz;b te;jg; gpd;Gk;
gzpTld; njhlUk; xNu ez;gh
cd; md;igf; fz;L tpaf;fpd;Nwd;!

xspapd; jsj;jpy; MLk; fUg;gh...
xl;bg; gpwe;j ,ul;ilf; Foe;ijfs; xspAk; ePAk;
Rliy jd;dpy; mlq;Fk; tiuapy;
vd;Dld; tUgtNd - eP
,Uspy; kl;Lk; vd;id tpl;L XLtNjNdh?
,Uisf; fz;L mQ;rhNj
vd; rl;ilg; igf;Fs; xspe;Jf;nfhs;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 1044
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1731
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 1462
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2266
Dhaadiyum Meesayum Kavithai Beggyyy 1489
Nizhal Kavithai sarayu 1794
Swasam Kavithai kumaran 1667
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1649
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1384
Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 1585
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1650
Naalidhazh Kavithai Thainis A 1563
Namakkul Kavithai Kavithaikkanavu 2079
Thunbam Kavithai R. Kanirajan 2176
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4163