Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vidaathu Karupu

Author : Tricks
Added On : 7/13/2009
Viewed 1689 Times

ftpij - Poem

koiy tajpy; fz;L gae;Njd;
"vd;idj; Juj;Jk; fUg;gh eP ???"
tpliy tajpy; cd; ufrpak; mwpe;Njd;
"vd;Wk; tplhjf; fUg;G eP!"
cr;rp ntapypy; Fl;bf; Foe;ij eP!
khiyg; nghOjpy; kpul;Lk; muf;fd; eP!!
ghnuq;Fk; nkhop epw kj NtWghby;yh
rkj;Jtj; Njtd; eP!!!
fUg;gh! cd; mtjhuq;fs; vj;jid!

fz;lk; jhz;b te;jg; gpd;Gk;
gzpTld; njhlUk; xNu ez;gh
cd; md;igf; fz;L tpaf;fpd;Nwd;!

xspapd; jsj;jpy; MLk; fUg;gh...
xl;bg; gpwe;j ,ul;ilf; Foe;ijfs; xspAk; ePAk;
Rliy jd;dpy; mlq;Fk; tiuapy;
vd;Dld; tUgtNd - eP
,Uspy; kl;Lk; vd;id tpl;L XLtNjNdh?
,Uisf; fz;L mQ;rhNj
vd; rl;ilg; igf;Fs; xspe;Jf;nfhs;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1585
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1630
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 1463
Kaadhal Kavithai Kazhanimainthan 1993
Amma Kavithai Neelakandan 5898
Antha oru mani neram Kavithai Thanippiravi 2227
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 2901
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 1675
unakkaha............ Kavithai madesh 1525
Thanimai Kavithai Easwari 3884
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 1696
Uyire Piriyaade.... Kavithai Abirami 1878
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2761
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2272
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1781