Vidaathu Karupu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vidaathu Karupu

Author : Tricks
Added On : 7/13/2009
Viewed 1967 Times

ftpij - Poem

koiy tajpy; fz;L gae;Njd;
"vd;idj; Juj;Jk; fUg;gh eP ???"
tpliy tajpy; cd; ufrpak; mwpe;Njd;
"vd;Wk; tplhjf; fUg;G eP!"
cr;rp ntapypy; Fl;bf; Foe;ij eP!
khiyg; nghOjpy; kpul;Lk; muf;fd; eP!!
ghnuq;Fk; nkhop epw kj NtWghby;yh
rkj;Jtj; Njtd; eP!!!
fUg;gh! cd; mtjhuq;fs; vj;jid!

fz;lk; jhz;b te;jg; gpd;Gk;
gzpTld; njhlUk; xNu ez;gh
cd; md;igf; fz;L tpaf;fpd;Nwd;!

xspapd; jsj;jpy; MLk; fUg;gh...
xl;bg; gpwe;j ,ul;ilf; Foe;ijfs; xspAk; ePAk;
Rliy jd;dpy; mlq;Fk; tiuapy;
vd;Dld; tUgtNd - eP
,Uspy; kl;Lk; vd;id tpl;L XLtNjNdh?
,Uisf; fz;L mQ;rhNj
vd; rl;ilg; igf;Fs; xspe;Jf;nfhs;!!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Appa Kavithai Sharatha 3314
Happy Christmas Kavithai ts raj 7505
Iyalbu Kavithai Manibharathi 2189
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 1907
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1988
Sivasithar Kavithai P. Madhu 1853
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 3084
Thaerthal Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2155
Anna Kavithai Peace Girl 4156
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2521
Sorgam Kavithai Vimal 2098
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1913
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2290
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1818
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 2316