Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vidaathu Karupu

Author : Tricks
Added On : 7/13/2009
Viewed 1453 Times

ftpij - Poem

koiy tajpy; fz;L gae;Njd;
"vd;idj; Juj;Jk; fUg;gh eP ???"
tpliy tajpy; cd; ufrpak; mwpe;Njd;
"vd;Wk; tplhjf; fUg;G eP!"
cr;rp ntapypy; Fl;bf; Foe;ij eP!
khiyg; nghOjpy; kpul;Lk; muf;fd; eP!!
ghnuq;Fk; nkhop epw kj NtWghby;yh
rkj;Jtj; Njtd; eP!!!
fUg;gh! cd; mtjhuq;fs; vj;jid!

fz;lk; jhz;b te;jg; gpd;Gk;
gzpTld; njhlUk; xNu ez;gh
cd; md;igf; fz;L tpaf;fpd;Nwd;!

xspapd; jsj;jpy; MLk; fUg;gh...
xl;bg; gpwe;j ,ul;ilf; Foe;ijfs; xspAk; ePAk;
Rliy jd;dpy; mlq;Fk; tiuapy;
vd;Dld; tUgtNd - eP
,Uspy; kl;Lk; vd;id tpl;L XLtNjNdh?
,Uisf; fz;L mQ;rhNj
vd; rl;ilg; igf;Fs; xspe;Jf;nfhs;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 641
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 3171
Atheppadi Valluvare Kavithai ts raj 1356
Paadam Kavithai R. Kanirajan 1794
Pillai Kavithai Geetha 2217
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1454
Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 556
Love Kavithai cellisudha 2251
Nagaipu Kavithai Manibharathi 1459
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 1689
The King Kavithai R. Kanirajan 1552
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 1673
Naalai Yaaro Kavithai Michael.J 1401
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1454
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1373