Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaarthai Maarum Vaazhkai

Author : Veera
Added On : 5/17/2010
Viewed 3237 Times

ftpij - Poem

xNu fy;ypy; Jitj;Jj; Jitj;Jr;
rhak; Nghapd thu;j;ijapd; epwq;fs;

thu;j;ij khwpdhy;
tho;f;if khWk;

Kjypy;
tho;f;ifapypUe;J
thu;j;ijia kPl;Nghk;
gpd;du;
mu;j;jj;jpypUe;J
thu;j;ijia kPl;Nghk;

tho;tpd; ePs mfyk; fUjp
thu;j;ijfspYk; ehk;
kopj;jy; ePl;ly; nra;Nthk;

vjpu;kiw thu;j;ijfs;
cjpu;e;J Nghfl;Lk;

cld;ghl;L nkhopfs;
capu; nfhz;nlol;Lk;

gioa thu;j;ijfs; gwpj;Jg; gwpj;Jg;
Gjpa epyj;jpy; gjpad;NghLNthk;

Gspj;j thu;j;ijfs; khWk;NghJ
rypj;j tho;f;ifAk;
rl;nld;W khWk;>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Potti Kavithai Vimal 1712
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 4646
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 956
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1611
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 714
Mozhigal Kavithai Swasthika 1989
Azhagu Kavithai Manibharathi 2208
Kavithai Kavithai ts raj 2824
Thanimai Kavithai Easwari 3813
Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 1506
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 2485
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1500
Maatram Kavithai Vijaynimi 1863
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1480
THUNAI..... Kavithai supriya 1590