Vaarthai Maarum Vaazhkai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaarthai Maarum Vaazhkai

Author : Veera
Added On : 5/17/2010
Viewed 3696 Times

ftpij - Poem

xNu fy;ypy; Jitj;Jj; Jitj;Jr;
rhak; Nghapd thu;j;ijapd; epwq;fs;

thu;j;ij khwpdhy;
tho;f;if khWk;

Kjypy;
tho;f;ifapypUe;J
thu;j;ijia kPl;Nghk;
gpd;du;
mu;j;jj;jpypUe;J
thu;j;ijia kPl;Nghk;

tho;tpd; ePs mfyk; fUjp
thu;j;ijfspYk; ehk;
kopj;jy; ePl;ly; nra;Nthk;

vjpu;kiw thu;j;ijfs;
cjpu;e;J Nghfl;Lk;

cld;ghl;L nkhopfs;
capu; nfhz;nlol;Lk;

gioa thu;j;ijfs; gwpj;Jg; gwpj;Jg;
Gjpa epyj;jpy; gjpad;NghLNthk;

Gspj;j thu;j;ijfs; khWk;NghJ
rypj;j tho;f;ifAk;
rl;nld;W khWk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thadumaatram Kavithai PADMA 2242
Unmaithaane Kavithai R. Kanirajan 2079
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 2045
Engeyo Kettadhu Kavithai R. Kanirajan 1852
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 2145
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 4207
Kallarai........ Kavithai Saranyan 2503
Oru Nodi Kavithai Devi priya 3653
Naai Kutti Kavithai ts raj 3653
Thozhamai Ponathu Enge Kavithai Jeya Mohan 2400
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 2032
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 2225
Vithai Kavithai Thainis A 2551
Godfather Kavithai Nathalie 2779
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 2085