Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaarthai Maarum Vaazhkai

Author : Veera
Added On : 5/17/2010
Viewed 3297 Times

ftpij - Poem

xNu fy;ypy; Jitj;Jj; Jitj;Jr;
rhak; Nghapd thu;j;ijapd; epwq;fs;

thu;j;ij khwpdhy;
tho;f;if khWk;

Kjypy;
tho;f;ifapypUe;J
thu;j;ijia kPl;Nghk;
gpd;du;
mu;j;jj;jpypUe;J
thu;j;ijia kPl;Nghk;

tho;tpd; ePs mfyk; fUjp
thu;j;ijfspYk; ehk;
kopj;jy; ePl;ly; nra;Nthk;

vjpu;kiw thu;j;ijfs;
cjpu;e;J Nghfl;Lk;

cld;ghl;L nkhopfs;
capu; nfhz;nlol;Lk;

gioa thu;j;ijfs; gwpj;Jg; gwpj;Jg;
Gjpa epyj;jpy; gjpad;NghLNthk;

Gspj;j thu;j;ijfs; khWk;NghJ
rypj;j tho;f;ifAk;
rl;nld;W khWk;>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyi kathal aval ithayathil Kavithai mathi selva 1459
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 1890
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 1658
Nilavil Neer Kavithai Kannan 3099
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 1992
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2695
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 1452
Love Kavithai Dineshvinitha 2198
Thavippu Kavithai Hawwa 2201
Azhagu Kavithai R. Kanirajan 2934
Marantha Kaathal Kavithai eshwar 1655
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2369
Jakirathai Kavithai Baskaran 1703
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3486
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2206