Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unnodu Naan

Author : Shanthi Abe
Added On : 3/8/2012
Viewed 1969 Times

ftpij - Poem

cd;NdhL ehd; NgRk; NghJ
vd; vz;zq;fs; miyghAjlh!
vd; %isapd; xU Xuj;jpy;
vq;Nfh vg;nghONjh Nfl;lJNghy;
kz;ilf;Fs; kzp mbf;Fjlh!
tpl;l FiwNah?njhl;l FiwNah?
,e;j [d;kj;jpy; gLj;JfpwhNa!
kaf;fuNdh? eP ke;jpuf;fuNdh?
E}whz;L fhyk; vd;Dld;
tho;e;j nrhe;jf;fhuNdh ehdwpNad;!
ehd; ,t;tsT nrhy;ypAk; tpsf
cdf;Fk; kdk; ,y;iy tpilngw
vdf;Fk; vz;zk; ,y;iy!
ehd; Nfl;Fk; tiuKiwf;Fl;gl;l
cwth?eP tpUk;Gk; capupd; cwth?
,e;j mt];j;ij vj;jid ehNsh?
ehd; rhFk; tiuapyh my;yJ
cd; vz;zk; khWk; tiuapyh?
fhyk; jhd; gjpy; nrhy;yNtz;Lk;..
nghWj;jpUe;J ghu;g;Nghk;....tpilfhz
tpsq;fKbahj cwtpd; ufrpaj;ij....>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pen Kavithai Kvg 2167
Vaanaththu arasan..! Kavithai ts raj 1653
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2854
bOghi Kavithai ts raj 1696
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2006
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 2676
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2332
Sooniyam Kavithai Dr.P. Madhu 1626
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 1781
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1760
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 2523
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5142
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1740
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 1838
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 2679