Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unnodu Naan

Author : Shanthi Abe
Added On : 3/8/2012
Viewed 2000 Times

ftpij - Poem

cd;NdhL ehd; NgRk; NghJ
vd; vz;zq;fs; miyghAjlh!
vd; %isapd; xU Xuj;jpy;
vq;Nfh vg;nghONjh Nfl;lJNghy;
kz;ilf;Fs; kzp mbf;Fjlh!
tpl;l FiwNah?njhl;l FiwNah?
,e;j [d;kj;jpy; gLj;JfpwhNa!
kaf;fuNdh? eP ke;jpuf;fuNdh?
E}whz;L fhyk; vd;Dld;
tho;e;j nrhe;jf;fhuNdh ehdwpNad;!
ehd; ,t;tsT nrhy;ypAk; tpsf
cdf;Fk; kdk; ,y;iy tpilngw
vdf;Fk; vz;zk; ,y;iy!
ehd; Nfl;Fk; tiuKiwf;Fl;gl;l
cwth?eP tpUk;Gk; capupd; cwth?
,e;j mt];j;ij vj;jid ehNsh?
ehd; rhFk; tiuapyh my;yJ
cd; vz;zk; khWk; tiuapyh?
fhyk; jhd; gjpy; nrhy;yNtz;Lk;..
nghWj;jpUe;J ghu;g;Nghk;....tpilfhz
tpsq;fKbahj cwtpd; ufrpaj;ij....>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2382
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1693
En Semippu Kavithai Saranyan 6388
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 2319
Mother Kavithai Pradeepkannan 9184
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1774
Minmini Chellam Kavithai ts raj 1862
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 989
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2374
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 2052
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2276
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2147
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1769
Oodal Kavithai ts raj 3274
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1100