Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unnodu Naan

Author : Shanthi Abe
Added On : 3/8/2012
Viewed 1879 Times

ftpij - Poem

cd;NdhL ehd; NgRk; NghJ
vd; vz;zq;fs; miyghAjlh!
vd; %isapd; xU Xuj;jpy;
vq;Nfh vg;nghONjh Nfl;lJNghy;
kz;ilf;Fs; kzp mbf;Fjlh!
tpl;l FiwNah?njhl;l FiwNah?
,e;j [d;kj;jpy; gLj;JfpwhNa!
kaf;fuNdh? eP ke;jpuf;fuNdh?
E}whz;L fhyk; vd;Dld;
tho;e;j nrhe;jf;fhuNdh ehdwpNad;!
ehd; ,t;tsT nrhy;ypAk; tpsf
cdf;Fk; kdk; ,y;iy tpilngw
vdf;Fk; vz;zk; ,y;iy!
ehd; Nfl;Fk; tiuKiwf;Fl;gl;l
cwth?eP tpUk;Gk; capupd; cwth?
,e;j mt];j;ij vj;jid ehNsh?
ehd; rhFk; tiuapyh my;yJ
cd; vz;zk; khWk; tiuapyh?
fhyk; jhd; gjpy; nrhy;yNtz;Lk;..
nghWj;jpUe;J ghu;g;Nghk;....tpilfhz
tpsq;fKbahj cwtpd; ufrpaj;ij....>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nirvaanam Kavithai ts raj 1771
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3374
Niir Kavithai Pugal Azhagan 2141
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1546
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2134
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 18918
Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9057
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 2930
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1568
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1774
Perundhu Jannal Kavithai Silver 1958
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2264
En Kaadhaliyidam kooda Kavithai Vengadesh 1563
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2201
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 21849