Un Thevai En Anbu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Thevai En Anbu

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 1164 Times

ftpij - Poem

fz;Nz fhjiy vg;gb kiwj;jhYk;
cd; fz;fs; fhl;b jhd; nfhLf;fpwNj
nrhy;yhj nra;jpfs; cd; cjLfs;
cs;su;j;jj;NjhL czu;j;jp nfhz;bUf;fpNwNj
ek;Ks; epyTk; mikjpAk;
ehlfk; jhd;> fhw;W kio
ek;ik jtpu vy;yhNk NgRfpwha;
nrhy;y jtpf;Fk; cd; cjLfs;
cd; Njit vd; md;G vd mwpe;Jk;
vjpu;ghu;g;Gld; Vq;FfpNwd;
Gupahjts; Nghy; kw;wtu;fSld; fyhaf;fpwha;
efu;e;J ehd; kw;wtu;fSld; nry;y
cd; fz;fs; vd;id NjLk; fhl;rp
vd; Mz;ik fu;tk; nfhs;fpwJ
ngz;Nz rw;Nw cd; ehzj;ij tpl;L
nrhy;yp jhd; ghNud; cd; fhjiy
vd; kTdj;jpd; fhuzk;
cd;id ed;F mwpNtd;
ehd; nrhd;dhy; cd; fu;tk; mij kWj;J
el;G vd xspe;J tpLtha;
cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;
vd; Vf;f ngUKr;R
cd;id c\;zg; gLj;jtpy;iyah
te;J tpL ngz;Nz cdf;F ehd; vdf;F eP
vd tho;e;J tplyhk; >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 2170
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 2223
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 2159
Kaathali Kavithai Thanippiravi 2112
Daanam Kavithai kindu 2291
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 2091
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 2074
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5721
Nijam Kavithai R. Kanirajan 2593
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 2064
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4624
Paradesi Kavithai Kuthub 2489
En Kaadhaliyidam kooda Kavithai Vengadesh 1989
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 2264
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1899