Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Thevai En Anbu

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 717 Times

ftpij - Poem

fz;Nz fhjiy vg;gb kiwj;jhYk;
cd; fz;fs; fhl;b jhd; nfhLf;fpwNj
nrhy;yhj nra;jpfs; cd; cjLfs;
cs;su;j;jj;NjhL czu;j;jp nfhz;bUf;fpNwNj
ek;Ks; epyTk; mikjpAk;
ehlfk; jhd;> fhw;W kio
ek;ik jtpu vy;yhNk NgRfpwha;
nrhy;y jtpf;Fk; cd; cjLfs;
cd; Njit vd; md;G vd mwpe;Jk;
vjpu;ghu;g;Gld; Vq;FfpNwd;
Gupahjts; Nghy; kw;wtu;fSld; fyhaf;fpwha;
efu;e;J ehd; kw;wtu;fSld; nry;y
cd; fz;fs; vd;id NjLk; fhl;rp
vd; Mz;ik fu;tk; nfhs;fpwJ
ngz;Nz rw;Nw cd; ehzj;ij tpl;L
nrhy;yp jhd; ghNud; cd; fhjiy
vd; kTdj;jpd; fhuzk;
cd;id ed;F mwpNtd;
ehd; nrhd;dhy; cd; fu;tk; mij kWj;J
el;G vd xspe;J tpLtha;
cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;
vd; Vf;f ngUKr;R
cd;id c\;zg; gLj;jtpy;iyah
te;J tpL ngz;Nz cdf;F ehd; vdf;F eP
vd tho;e;J tplyhk; >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 2925
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 2483
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2093
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1618
Pitchai Kavithai Corus 1714
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1628
Kadhal vali Kavithai Valzhai Vendhan 4647
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1713
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 1708
Iraiye Arulvai Kavithai Kiran Nivedh 1567
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 1999
Hiqoo Kavithai tharanimohan 1887
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1785
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 1817
Oru Naal Kavithai Sathish 1759