Tamil Poem - Tamil Kavithai

Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/12/2013
Viewed 1687 Times

ftpij - Poem

RaKaw;rpapy;jhd; kWkyh;r;rp


RaKaw;rp kwe;J
tho;f;ifapd;
kWkyh;r;rpia
Nfhs;fspd;
,lg;ngaw;rpapy;
NjLk; kdpjh!
cdf;Fs;
,lk; ngauNtz;baJ
Vuhsk; cs;snjd;gJ
cdf;Fj; njhpAkh?!

cdJ
JUg;gpbj;j rpe;jidapypUe;J
Jg;Gf;nfl;l fw;gidfs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
,Wfpg;Nghd ,jaj;jpypUe;J
FWfpg;Nghd vz;zq;fs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
t(nf)l;lf; fUtpop fz;fspypUe;J
tf;ug; ghh;itfs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
cSj;Jg;Nghd clk;gpy;
cwq;fpf; fplf;Fk; Nrhk;gy;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
rptg;Guj;jj;jpy; Nrh;e;NjhLk;
fUg;GFzq;fs;
,lk; ngaul;Lk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Engeyo Kettadhu Kavithai R. Kanirajan 1466
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 1698
Vaazhvu Enbathu Saabam Kavithai Kingmartine 1536
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 1968
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 3510
Illaamai Kavithai Manibharathi 1553
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 2695
Unnai Pola Varuma Kavithai Wilson 1687
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 1784
Tharagan(r) Kavithai Manibharathi 1497
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1553
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 2551
Iniya indru Kavithai PADMA 1849
Somberi Kavithai R. Kanirajan 1877
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2260