Tamil Poem - Tamil Kavithai

Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/12/2013
Viewed 1652 Times

ftpij - Poem

RaKaw;rpapy;jhd; kWkyh;r;rp


RaKaw;rp kwe;J
tho;f;ifapd;
kWkyh;r;rpia
Nfhs;fspd;
,lg;ngaw;rpapy;
NjLk; kdpjh!
cdf;Fs;
,lk; ngauNtz;baJ
Vuhsk; cs;snjd;gJ
cdf;Fj; njhpAkh?!

cdJ
JUg;gpbj;j rpe;jidapypUe;J
Jg;Gf;nfl;l fw;gidfs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
,Wfpg;Nghd ,jaj;jpypUe;J
FWfpg;Nghd vz;zq;fs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
t(nf)l;lf; fUtpop fz;fspypUe;J
tf;ug; ghh;itfs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
cSj;Jg;Nghd clk;gpy;
cwq;fpf; fplf;Fk; Nrhk;gy;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
rptg;Guj;jj;jpy; Nrh;e;NjhLk;
fUg;GFzq;fs;
,lk; ngaul;Lk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadavul Kavithai R. Kanirajan 1987
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2150
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1487
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4289
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 4646
Ego Kavithai ts raj 2060
Bharatha Thaaye Kavithai Devepriya Hariharan 3307
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1472
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 1814
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 2706
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 956
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2402
Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 3033
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1463
Agathi Kavithai GeeVee 906