Punitham Kaanalam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Punitham Kaanalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/27/2011
Viewed 2248 Times

ftpij - Poem

Gdpjk; fhzyhk;..!


,uitg; nghWj;jhy;
,dpa tpbaiyf; fhzyhk;!

,d;diyg; nghWj;jhy;
,d;gj;jpd; tpyhrk; fhzyhk;!

kioiag; nghWj;jhy;
kz;zpy; tsj;ijf; fhzyhk;!

kjpantapiyg; nghWj;jhy;
khiyj;njd;wypd; Rfk; fhzyhk;!

jho;itg; nghWj;jhy;
juzpNghw;Wk; cah;tho;itf; fhzyhk;!

jha;ikiag; nghWj;jhy;
jhyhl;lr; Nriaf; fhzyhk;!

tWikiag; nghWj;jhy;
tskhd tho;itf; fhzyhk;!

tirnkhop thh;j;ijfisg; nghWj;jhy;
tho;tpy; gpwUld; ,ire;J thOk; ,ay;igf; fhzyhk;!

tPo;r;rpiag; nghWj;jhy;
ntw;wpiaf; fhzyhk;!

ntw;wpiag; nghWj;jhy;
tpz;Zah; Gfo;r;rpiaf; fhzyhk;!

Gfo;r;rpiag; nghWj;jhy;
G+kpapy; tho;e;jjd; 'Gdpjk;'; fhzyhk;!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 5170
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2392
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 2176
Aasai Kavithai Soulspecter 2746
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 4063
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 4975
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 3161
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 2165
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 2226
Gangaikku Pugazh Kavithai ts raj 2112
Vilai Magal Kavithai MadTricks 3344
amma Kavithai R.Neelakandan 3084
Innayathalam Kavithai Thainis A 1977
Suyanalathil Oru Podhunalam Kavithai GeeVee 3557
Kanmalar Kavithai Baskaran 1927