Punitham Kaanalam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Punitham Kaanalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/27/2011
Viewed 2086 Times

ftpij - Poem

Gdpjk; fhzyhk;..!


,uitg; nghWj;jhy;
,dpa tpbaiyf; fhzyhk;!

,d;diyg; nghWj;jhy;
,d;gj;jpd; tpyhrk; fhzyhk;!

kioiag; nghWj;jhy;
kz;zpy; tsj;ijf; fhzyhk;!

kjpantapiyg; nghWj;jhy;
khiyj;njd;wypd; Rfk; fhzyhk;!

jho;itg; nghWj;jhy;
juzpNghw;Wk; cah;tho;itf; fhzyhk;!

jha;ikiag; nghWj;jhy;
jhyhl;lr; Nriaf; fhzyhk;!

tWikiag; nghWj;jhy;
tskhd tho;itf; fhzyhk;!

tirnkhop thh;j;ijfisg; nghWj;jhy;
tho;tpy; gpwUld; ,ire;J thOk; ,ay;igf; fhzyhk;!

tPo;r;rpiag; nghWj;jhy;
ntw;wpiaf; fhzyhk;!

ntw;wpiag; nghWj;jhy;
tpz;Zah; Gfo;r;rpiaf; fhzyhk;!

Gfo;r;rpiag; nghWj;jhy;
G+kpapy; tho;e;jjd; 'Gdpjk;'; fhzyhk;!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Engeyo Kettathu Kavithai R. Kanirajan 2667
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1699
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1685
Kadavule! Kavithai Padma 2284
Kallaraip Poonga Kavithai ts raj 1977
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1844
Piriyathe Kavithai Jehanki 2215
Natpu Kavithai ts raj 4736
Sila Nodigal Kavithai supriya 2430
Marantha Kaathal Kavithai eshwar 1790
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1902
Aiye Kavithai ts raj 1992
Mudhir Kanni Kavithai Silver 2220
Iravu Nilavu Kavithai Nila thozhi 4026
Thedal Kavithai Andda 2770