Pongal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pongal

Author : Bella Thomas
Added On : 4/4/2017
Viewed 1870 Times

ftpij - Poem

cwit tOthf;f fl;Lk; nrq;fy;!
gioait ePf;FtJk;> Gjpad GFj;JtJk;>
nghq;fypd; cr;rk;.
mJ Nghy>
gioa ez;gu;fSf;Fk;>Gjpa ez;gu;fSf;Fk;
cwtpdu; vy;Nyhu;f;Fk;> ,dpikahd
nghq;fiyAk;> tho;j;Jf;fisAk;
gfpu;e;J nfhz;L> Gj;jhil mzpfyd;fs; mzpe;J>
fhZk; nghq;fy; md;W> %j;Njhuplk;
KOikahd MrPu;thjKk;> gzKk; ngWtJ
nghq;fy; ehspd; mq;fkhfNt te;Jtpl;lJ.
cyfj;jpNyNa mWtil tpohit nfhz;lhLtJ>
ek; jkpou;fs; jhd; vd;W ngUikNahL
nrhy;ypf;nfhs;syhk;.
,q;F ,Uf;Fk; jkpou;fs; kl;Lky;y
cyfpd; vy;yhf;fz;lq;fspYk; ,Uf;Fk; jkpou;fSk;
,e;j ehis epidf;fhky; ,Uf;fkhl;lhu;fs;.
,d;Dk; nrhy;yg;Nghdhy;>,e;jg; nghq;fy; ehspy;>
mtu;fspd; cly;jhd; mq;Nf ,Uf;Fk;>
mtu;fspd; capUk; epidTk; ek;
jkpo;ehl;bd; fUk;Gf;filfisAk;
kQ;rs; nfhj;Jf;fisAk;>. kz;ghid
nty;yj;ijAk;> ey;y cwTfisAk;
eyk; tprhupj;J tyk; tUk; vd;gjpy;
re;Njfkpy;iy! >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
abimanyu Kavithai ts raj 1915
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 2003
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2559
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 2999
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2521
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 2254
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 2356
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 3987
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 3255
Andha Pakkamum Indha Pakkamum Kavithai R. Kanirajan 1970
Malarukku oor madal Kavithai TriCks 2431
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 2013
Kanmalar Kavithai Baskaran 1894
Kadhal Kavithai Corus 2328
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3918