Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pongal

Author : Bella Thomas
Added On : 4/4/2017
Viewed 1288 Times

ftpij - Poem

cwit tOthf;f fl;Lk; nrq;fy;!
gioait ePf;FtJk;> Gjpad GFj;JtJk;>
nghq;fypd; cr;rk;.
mJ Nghy>
gioa ez;gu;fSf;Fk;>Gjpa ez;gu;fSf;Fk;
cwtpdu; vy;Nyhu;f;Fk;> ,dpikahd
nghq;fiyAk;> tho;j;Jf;fisAk;
gfpu;e;J nfhz;L> Gj;jhil mzpfyd;fs; mzpe;J>
fhZk; nghq;fy; md;W> %j;Njhuplk;
KOikahd MrPu;thjKk;> gzKk; ngWtJ
nghq;fy; ehspd; mq;fkhfNt te;Jtpl;lJ.
cyfj;jpNyNa mWtil tpohit nfhz;lhLtJ>
ek; jkpou;fs; jhd; vd;W ngUikNahL
nrhy;ypf;nfhs;syhk;.
,q;F ,Uf;Fk; jkpou;fs; kl;Lky;y
cyfpd; vy;yhf;fz;lq;fspYk; ,Uf;Fk; jkpou;fSk;
,e;j ehis epidf;fhky; ,Uf;fkhl;lhu;fs;.
,d;Dk; nrhy;yg;Nghdhy;>,e;jg; nghq;fy; ehspy;>
mtu;fspd; cly;jhd; mq;Nf ,Uf;Fk;>
mtu;fspd; capUk; epidTk; ek;
jkpo;ehl;bd; fUk;Gf;filfisAk;
kQ;rs; nfhj;Jf;fisAk;>. kz;ghid
nty;yj;ijAk;> ey;y cwTfisAk;
eyk; tprhupj;J tyk; tUk; vd;gjpy;
re;Njfkpy;iy! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Americaa IT mappilai Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2493
Verumai Kavithai ts raj 1802
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1755
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2485
Thirudan Kavithai Mitran 1023
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1619
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1549
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2522
Thiruttu Kavithai David Thavamani 2153
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1611
Anna Kavithai Peace Girl 3776
Life Kavithai Corus 7863
NATPU...POO Kavithai supriya 2052
Kadhal Kavithai Supriya 1825
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3737