Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pongal

Author : Bella Thomas
Added On : 4/4/2017
Viewed 983 Times

ftpij - Poem

cwit tOthf;f fl;Lk; nrq;fy;!
gioait ePf;FtJk;> Gjpad GFj;JtJk;>
nghq;fypd; cr;rk;.
mJ Nghy>
gioa ez;gu;fSf;Fk;>Gjpa ez;gu;fSf;Fk;
cwtpdu; vy;Nyhu;f;Fk;> ,dpikahd
nghq;fiyAk;> tho;j;Jf;fisAk;
gfpu;e;J nfhz;L> Gj;jhil mzpfyd;fs; mzpe;J>
fhZk; nghq;fy; md;W> %j;Njhuplk;
KOikahd MrPu;thjKk;> gzKk; ngWtJ
nghq;fy; ehspd; mq;fkhfNt te;Jtpl;lJ.
cyfj;jpNyNa mWtil tpohit nfhz;lhLtJ>
ek; jkpou;fs; jhd; vd;W ngUikNahL
nrhy;ypf;nfhs;syhk;.
,q;F ,Uf;Fk; jkpou;fs; kl;Lky;y
cyfpd; vy;yhf;fz;lq;fspYk; ,Uf;Fk; jkpou;fSk;
,e;j ehis epidf;fhky; ,Uf;fkhl;lhu;fs;.
,d;Dk; nrhy;yg;Nghdhy;>,e;jg; nghq;fy; ehspy;>
mtu;fspd; cly;jhd; mq;Nf ,Uf;Fk;>
mtu;fspd; capUk; epidTk; ek;
jkpo;ehl;bd; fUk;Gf;filfisAk;
kQ;rs; nfhj;Jf;fisAk;>. kz;ghid
nty;yj;ijAk;> ey;y cwTfisAk;
eyk; tprhupj;J tyk; tUk; vd;gjpy;
re;Njfkpy;iy! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1420
Poli Saamiyarhal Kavithai silver 1530
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2600
Vettri Naal Kavithai Naughty 2049
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2084
Muran Kavithai R. Kanirajan 1840
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1558
En kadhal Kavithai Vengadesh 8606
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1853
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2085
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 3021
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1475
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 1978
Godfather Kavithai Nathalie 2087
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 1685