Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pongal

Author : Bella Thomas
Added On : 4/4/2017
Viewed 1241 Times

ftpij - Poem

cwit tOthf;f fl;Lk; nrq;fy;!
gioait ePf;FtJk;> Gjpad GFj;JtJk;>
nghq;fypd; cr;rk;.
mJ Nghy>
gioa ez;gu;fSf;Fk;>Gjpa ez;gu;fSf;Fk;
cwtpdu; vy;Nyhu;f;Fk;> ,dpikahd
nghq;fiyAk;> tho;j;Jf;fisAk;
gfpu;e;J nfhz;L> Gj;jhil mzpfyd;fs; mzpe;J>
fhZk; nghq;fy; md;W> %j;Njhuplk;
KOikahd MrPu;thjKk;> gzKk; ngWtJ
nghq;fy; ehspd; mq;fkhfNt te;Jtpl;lJ.
cyfj;jpNyNa mWtil tpohit nfhz;lhLtJ>
ek; jkpou;fs; jhd; vd;W ngUikNahL
nrhy;ypf;nfhs;syhk;.
,q;F ,Uf;Fk; jkpou;fs; kl;Lky;y
cyfpd; vy;yhf;fz;lq;fspYk; ,Uf;Fk; jkpou;fSk;
,e;j ehis epidf;fhky; ,Uf;fkhl;lhu;fs;.
,d;Dk; nrhy;yg;Nghdhy;>,e;jg; nghq;fy; ehspy;>
mtu;fspd; cly;jhd; mq;Nf ,Uf;Fk;>
mtu;fspd; capUk; epidTk; ek;
jkpo;ehl;bd; fUk;Gf;filfisAk;
kQ;rs; nfhj;Jf;fisAk;>. kz;ghid
nty;yj;ijAk;> ey;y cwTfisAk;
eyk; tprhupj;J tyk; tUk; vd;gjpy;
re;Njfkpy;iy! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sunday Kavithai vettiarattai bala 1712
Mounam Kavithai Vimal 1822
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1590
Mathiyin kaathalan maatram Kavithai mathi selva 1506
Kadhal Kavithai karthikeyan 1956
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1614
Puruvam Kavithai ts raj 1837
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 1709
Kaayam Kavithai GeeVee 1531
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2114
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2008
Mozhi Kavithai Easwari 2580
Thavikkiren Kavithai Malar 3239
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1636
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2340