Piriyathe

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piriyathe

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2348 Times

ftpij - Poem

vd;id tpl;L gpupahNj…

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; neQ;fk; jhq;fhNj
vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
vd; cliy tpl;L caph; gpupAk;!

eP ehd; vd;w fhyk; Ngha;
ehk; vd tho;e;Njhk;
kPz;Lk; gpupe;J tho
KbAkh vd;dhy;!

cd;id tpl;L gpuptJ
vd; capiu tpLtJ Nghd;wJ
cd;id tpl;L gpuptJ
ehd; tho;tw;W ,Ug;gJ Nghd;wJ!

vid tpl;L eP gpupa
ek;ik tpl;L eP tpyf
kpQ;rpaJ ehDk;
ekJ epidTfSk; kl;LNk!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
%r;Rf; fhw;W $l
tp\khf khWjlh
vd; capiuf; nfhy;Yjlh!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
ehl;fs; ePSjlh
fbfhuk; $l
Roy kWf;Fjlh

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
Njd; $l
fhbiag; Nghy
frf;Fjlh

epidTfNs tho;f;ifahdhy;
ep[k; jtph;j;J tho
fhjy; typ kwe;J tho
Kbahjlh vdf;F!

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; epidit tpl;L NghfhNj
eP gpupe;jhy;
ehd; ,wg;Ngd;!

vd;id tpl;L NghfhNj
ek; cwit Kwpf;fhNj
eP ,Ue;jhy;
ehd; tho;Ntd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2570
Subavam Maarathu Kavithai R. Kanirajan 2397
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 4056
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 1139
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1938
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1921
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2386
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2075
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1822
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2151
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2549
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 2021
Aasaigal Kavithai Jehanki 2341
Mother Kavithai Niskhan 4407
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 2257