Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piriyathe

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2098 Times

ftpij - Poem

vd;id tpl;L gpupahNj…

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; neQ;fk; jhq;fhNj
vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
vd; cliy tpl;L caph; gpupAk;!

eP ehd; vd;w fhyk; Ngha;
ehk; vd tho;e;Njhk;
kPz;Lk; gpupe;J tho
KbAkh vd;dhy;!

cd;id tpl;L gpuptJ
vd; capiu tpLtJ Nghd;wJ
cd;id tpl;L gpuptJ
ehd; tho;tw;W ,Ug;gJ Nghd;wJ!

vid tpl;L eP gpupa
ek;ik tpl;L eP tpyf
kpQ;rpaJ ehDk;
ekJ epidTfSk; kl;LNk!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
%r;Rf; fhw;W $l
tp\khf khWjlh
vd; capiuf; nfhy;Yjlh!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
ehl;fs; ePSjlh
fbfhuk; $l
Roy kWf;Fjlh

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
Njd; $l
fhbiag; Nghy
frf;Fjlh

epidTfNs tho;f;ifahdhy;
ep[k; jtph;j;J tho
fhjy; typ kwe;J tho
Kbahjlh vdf;F!

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; epidit tpl;L NghfhNj
eP gpupe;jhy;
ehd; ,wg;Ngd;!

vd;id tpl;L NghfhNj
ek; cwit Kwpf;fhNj
eP ,Ue;jhy;
ehd; tho;Ntd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kavithai Thanippiravi 7096
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1884
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 1947
Natta vithai Kavithai ts raj 1633
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1679
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1676
Vithi Kavithai Kavi 1967
Thaerthal Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1688
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 5911
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1599
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 2008
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 5041
Vendiyathai Kel - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1523
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1535
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1821