Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piriyathe

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2066 Times

ftpij - Poem

vd;id tpl;L gpupahNj…

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; neQ;fk; jhq;fhNj
vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
vd; cliy tpl;L caph; gpupAk;!

eP ehd; vd;w fhyk; Ngha;
ehk; vd tho;e;Njhk;
kPz;Lk; gpupe;J tho
KbAkh vd;dhy;!

cd;id tpl;L gpuptJ
vd; capiu tpLtJ Nghd;wJ
cd;id tpl;L gpuptJ
ehd; tho;tw;W ,Ug;gJ Nghd;wJ!

vid tpl;L eP gpupa
ek;ik tpl;L eP tpyf
kpQ;rpaJ ehDk;
ekJ epidTfSk; kl;LNk!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
%r;Rf; fhw;W $l
tp\khf khWjlh
vd; capiuf; nfhy;Yjlh!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
ehl;fs; ePSjlh
fbfhuk; $l
Roy kWf;Fjlh

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
Njd; $l
fhbiag; Nghy
frf;Fjlh

epidTfNs tho;f;ifahdhy;
ep[k; jtph;j;J tho
fhjy; typ kwe;J tho
Kbahjlh vdf;F!

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; epidit tpl;L NghfhNj
eP gpupe;jhy;
ehd; ,wg;Ngd;!

vd;id tpl;L NghfhNj
ek; cwit Kwpf;fhNj
eP ,Ue;jhy;
ehd; tho;Ntd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Azhagu Kavithai R. Kanirajan 2919
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 857
Anbu Kavithai Easwari 3453
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1561
Ezhuthu Kavithai Thamil 1929
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1818
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1556
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1813
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1983
Kaayam Kavithai GeeVee 1506
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 1753
Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9259
bOghi Kavithai ts raj 1655
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 3858
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2416