Piriyathe

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piriyathe

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2492 Times

ftpij - Poem

vd;id tpl;L gpupahNj…

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; neQ;fk; jhq;fhNj
vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
vd; cliy tpl;L caph; gpupAk;!

eP ehd; vd;w fhyk; Ngha;
ehk; vd tho;e;Njhk;
kPz;Lk; gpupe;J tho
KbAkh vd;dhy;!

cd;id tpl;L gpuptJ
vd; capiu tpLtJ Nghd;wJ
cd;id tpl;L gpuptJ
ehd; tho;tw;W ,Ug;gJ Nghd;wJ!

vid tpl;L eP gpupa
ek;ik tpl;L eP tpyf
kpQ;rpaJ ehDk;
ekJ epidTfSk; kl;LNk!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
%r;Rf; fhw;W $l
tp\khf khWjlh
vd; capiuf; nfhy;Yjlh!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
ehl;fs; ePSjlh
fbfhuk; $l
Roy kWf;Fjlh

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
Njd; $l
fhbiag; Nghy
frf;Fjlh

epidTfNs tho;f;ifahdhy;
ep[k; jtph;j;J tho
fhjy; typ kwe;J tho
Kbahjlh vdf;F!

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; epidit tpl;L NghfhNj
eP gpupe;jhy;
ehd; ,wg;Ngd;!

vd;id tpl;L NghfhNj
ek; cwit Kwpf;fhNj
eP ,Ue;jhy;
ehd; tho;Ntd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thaerthal Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2312
munna Kavithai mubeen begum 2346
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2729
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 3234
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 3211
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7976
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2581
Vali Illa Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2096
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 2327
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2854
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 2089
Valii Kavithai PADMA 2228
Kaathiruntha nodigal Kavithai Bagavathy 2317
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2515
Love Kavithai cellisudha 3134