Piriyathe

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piriyathe

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2431 Times

ftpij - Poem

vd;id tpl;L gpupahNj…

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; neQ;fk; jhq;fhNj
vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
vd; cliy tpl;L caph; gpupAk;!

eP ehd; vd;w fhyk; Ngha;
ehk; vd tho;e;Njhk;
kPz;Lk; gpupe;J tho
KbAkh vd;dhy;!

cd;id tpl;L gpuptJ
vd; capiu tpLtJ Nghd;wJ
cd;id tpl;L gpuptJ
ehd; tho;tw;W ,Ug;gJ Nghd;wJ!

vid tpl;L eP gpupa
ek;ik tpl;L eP tpyf
kpQ;rpaJ ehDk;
ekJ epidTfSk; kl;LNk!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
%r;Rf; fhw;W $l
tp\khf khWjlh
vd; capiuf; nfhy;Yjlh!

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
ehl;fs; ePSjlh
fbfhuk; $l
Roy kWf;Fjlh

vd;id tpl;L eP gpupe;jhy;
Njd; $l
fhbiag; Nghy
frf;Fjlh

epidTfNs tho;f;ifahdhy;
ep[k; jtph;j;J tho
fhjy; typ kwe;J tho
Kbahjlh vdf;F!

vd;id tpl;L gpupahNj
vd; epidit tpl;L NghfhNj
eP gpupe;jhy;
ehd; ,wg;Ngd;!

vd;id tpl;L NghfhNj
ek; cwit Kwpf;fhNj
eP ,Ue;jhy;
ehd; tho;Ntd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2686
Kaathalan Kavithai saranyan 2465
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2530
Vazhkai Enthiram Kavithai R. Kanirajan 2618
Ilaatha Pothu Kavithai Kavithalayan 1975
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2374
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 3085
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1928
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 2260
Godfather Kavithai Nathalie 2712
Maatrangal Kavithai siva sargunam 2333
Gangaikku Pugazh Kavithai ts raj 2152
Paasa malar Kavithai Kuthub G 3388
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1845
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 2215