Piranthanal Vazhthu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piranthanal Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 4/18/2012
Viewed 15817 Times

ftpij - Poem

gpwe;jehs; tho;j;J
(Foe;ijapd; Kjy; gpwe;jehs;)


eP
G+kpf;F te;jehs;!
GJcyfk; fz;lehs;!
kz;thrk; Efh;e;j ehs;!
fz;thry; jpwe;j ehs;!

cdJ
GJf;Fuy; xypj;jehs;!
GJ];ghprk; fpilj;jehs;!

cd;idg;
ngw;wth;fs;
"ngw;Nwhh;"Mdehs;!

cd;dhy;
Mapuk; cwTfs;
tuthfpa ehs;!

cd;dhy;
"FLk;gk;" vd;w nrhy;ypd;
nghUs; njhpe;jehs;!
mh;j;jKs;s tho;f;ifia
mwpe;j ehs;!

,dp tho;f;ifapy;
cdfF
xt;nthU ehSk; gpwe;j ehNs!
,e;j kz;zpy;
eP
Gjpjha;
,dpjha;
nghpjha;
tho;e;Jau
tho;j;Jfpd;Nwd;
cskhu!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kavithai Ulagam Kavithai ts raj 3321
amma Kavithai R.Neelakandan 2899
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 2126
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1764
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1927
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1730
En Annai Kavithai Rathinavel Muniyandi 3324
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2479
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 1652
Kalvikkoodam Kavithai R. Kanirajan 1961
Ennaingalllllll Kavithai Andda-Arul 1954
Aiye Kavithai ts raj 1950
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 2838
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2208
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2487