Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penne Un Mel Pizhai

Author : ts raj
Added On : 8/26/2009
Viewed 2029 Times

ftpij - Poem

ghu;f;Fk; cd; tpop ,uz;by;
<u;f;Fk; md;ngDk; fhe;jk; ,y;yhjpUe;jhy;..
neUq;fp tUNtNdhb ehd; ,g;gb..!

,ikf;Fk; ,ik vd;Dk; rpwfpuz;Lk;
,ire;J rpwfbf;fhtpl;lhy;..
,jak; Rke;J gwg;NgNdhb ,g;gb..!

tisf;Fk; tpy; vd;Dk; GUtkpuz;Lk;
Neuhf ,Ue;jpUe;jhy;..
urid Nru;e;J urpg;NgNdhb ,g;gb..!

Ftpf;Fk; ,jo; Kj;jq;fs;
,jak; ,dpf;f ,dpJ fpilf;fg; ngw;why;..
kdJ fple;J jtpf;FNkhb ,g;gb..!

tl;l Kfj;jpdpNy GUt kj;jpapNy..
Fl;b epyntd n[hypf;Fk; new;wpg;nghl;bidg;
ghu;f;f ghu;f;f gutrk; $LNkb..!

mikjp fko.. md;G Nru..
Gd;dif xspUk; cd; Re;ju vopy; fhzhtpl;lhy;..
kaq;;fp fplg;NgNdhb ehd; ,g;gb..

neUq;;fp th.. neUq;;fp th..
fl;b miz.. fl;b miz..
xd;whNthk;.. xd;whNthk;..
vd;W kl;Lk; cd; ,jak; Jbf;fhjpUe;jhy;..
vd; ,jaKk; Jbf;f kwe;jpUf;FNk..
Nru;e;J..
vijr; nrhd;dhYk; ,dpf;ff; Nfl;L
urpj;Jr; rpupf;Fk; moifg; ghu;f;fhtpl;lhy;..
cswpf; nfhl;LNtNdhb ehd; ,g;gb..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1833
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2369
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2354
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1686
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2041
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1735
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 1538
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1620
Therthal Kavithai Thainis A 2198
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1609
Naan Iyatriyadhu Kaviyalla Kavithai Kingmartine 1562
Marathi Kavithai Corus 1872
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5119
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 1784
Vali Kavithai Manibharathi 1808