Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penne Un Mel Pizhai

Author : ts raj
Added On : 8/26/2009
Viewed 1989 Times

ftpij - Poem

ghu;f;Fk; cd; tpop ,uz;by;
<u;f;Fk; md;ngDk; fhe;jk; ,y;yhjpUe;jhy;..
neUq;fp tUNtNdhb ehd; ,g;gb..!

,ikf;Fk; ,ik vd;Dk; rpwfpuz;Lk;
,ire;J rpwfbf;fhtpl;lhy;..
,jak; Rke;J gwg;NgNdhb ,g;gb..!

tisf;Fk; tpy; vd;Dk; GUtkpuz;Lk;
Neuhf ,Ue;jpUe;jhy;..
urid Nru;e;J urpg;NgNdhb ,g;gb..!

Ftpf;Fk; ,jo; Kj;jq;fs;
,jak; ,dpf;f ,dpJ fpilf;fg; ngw;why;..
kdJ fple;J jtpf;FNkhb ,g;gb..!

tl;l Kfj;jpdpNy GUt kj;jpapNy..
Fl;b epyntd n[hypf;Fk; new;wpg;nghl;bidg;
ghu;f;f ghu;f;f gutrk; $LNkb..!

mikjp fko.. md;G Nru..
Gd;dif xspUk; cd; Re;ju vopy; fhzhtpl;lhy;..
kaq;;fp fplg;NgNdhb ehd; ,g;gb..

neUq;;fp th.. neUq;;fp th..
fl;b miz.. fl;b miz..
xd;whNthk;.. xd;whNthk;..
vd;W kl;Lk; cd; ,jak; Jbf;fhjpUe;jhy;..
vd; ,jaKk; Jbf;f kwe;jpUf;FNk..
Nru;e;J..
vijr; nrhd;dhYk; ,dpf;ff; Nfl;L
urpj;Jr; rpupf;Fk; moifg; ghu;f;fhtpl;lhy;..
cswpf; nfhl;LNtNdhb ehd; ,g;gb..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2183
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 7011
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2256
Old Man Love Kavithai Raavanan 2346
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1649
Illaamai Kavithai Manibharathi 1554
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1427
Suyanalam Kavithai Deeparaja 2857
kaathal pisasu Kavithai military ashok 1931
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1501
Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 2778
Mozhigal Kavithai Swasthika 2029
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3465
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1596
Noitroba Kavithai ts raj 1565