Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penne Un Mel Pizhai

Author : ts raj
Added On : 8/26/2009
Viewed 2072 Times

ftpij - Poem

ghu;f;Fk; cd; tpop ,uz;by;
<u;f;Fk; md;ngDk; fhe;jk; ,y;yhjpUe;jhy;..
neUq;fp tUNtNdhb ehd; ,g;gb..!

,ikf;Fk; ,ik vd;Dk; rpwfpuz;Lk;
,ire;J rpwfbf;fhtpl;lhy;..
,jak; Rke;J gwg;NgNdhb ,g;gb..!

tisf;Fk; tpy; vd;Dk; GUtkpuz;Lk;
Neuhf ,Ue;jpUe;jhy;..
urid Nru;e;J urpg;NgNdhb ,g;gb..!

Ftpf;Fk; ,jo; Kj;jq;fs;
,jak; ,dpf;f ,dpJ fpilf;fg; ngw;why;..
kdJ fple;J jtpf;FNkhb ,g;gb..!

tl;l Kfj;jpdpNy GUt kj;jpapNy..
Fl;b epyntd n[hypf;Fk; new;wpg;nghl;bidg;
ghu;f;f ghu;f;f gutrk; $LNkb..!

mikjp fko.. md;G Nru..
Gd;dif xspUk; cd; Re;ju vopy; fhzhtpl;lhy;..
kaq;;fp fplg;NgNdhb ehd; ,g;gb..

neUq;;fp th.. neUq;;fp th..
fl;b miz.. fl;b miz..
xd;whNthk;.. xd;whNthk;..
vd;W kl;Lk; cd; ,jak; Jbf;fhjpUe;jhy;..
vd; ,jaKk; Jbf;f kwe;jpUf;FNk..
Nru;e;J..
vijr; nrhd;dhYk; ,dpf;ff; Nfl;L
urpj;Jr; rpupf;Fk; moifg; ghu;f;fhtpl;lhy;..
cswpf; nfhl;LNtNdhb ehd; ,g;gb..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 3218
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1747
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2470
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1695
Pirivu Kavithai celisudha 2196
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1627
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1887
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1688
Kaathalum Kaalamum Kavithai R. Kanirajan 1988
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2157
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1584
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1991
Kavithai Kavithai ts raj 2928
Love Kavithai Sashi 2639
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 2274