Penn Viduthalaiyin Vibareetham

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn Viduthalaiyin Vibareetham

Author : Manibharathi
Added On : 10/24/2010
Viewed 2703 Times

ftpij - Poem

ngz; tpLjiyapd; tpguPjk;

rq;fk; itj;J jkpo; tsuj;Njhk; md;W
khju; rq;fk; itj;J jpkpu; tsu;j;jhu; ,d;W

tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
nfhy;ypitj;j ju;gdk; nra;jhapw;W $l;L
FLk;g Kiwf;F
Ml;rp gPlj;jpy; ntUk; 33 rjk; xJf;fPL
Ntz;Lkhk;. ehLk; $whFk;.. tPL Nghy...

tujl;rid nfhLik fhyk; nrd;Wk;
tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
vj;jid kzk; KwpT tof;Ffs;

,tu;fspd; tpLjiy Ntq;if Ra eyk; Ntz;b
nra;jJ vy;yhk; FsWgb kl;Lk; jhd;
murpd; lh];khf; tUkhdk; nrhy;ypLk;
kpr;rj;ij !!!


vd;dUik ftp ghujp nrhd;d ngz; vq;nf?
klik kl;Lk; ,d;Wk; njhiyfhl;rp
njhlupy;...Rlu; tpLfpwJ

,J tpLjiyapd; tpguPjk; md;nwh ?...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Arasiyalvaadhi Kavithai Beggyyy 2039
Aayul Kavithai Swasthika 3164
Unmaiyin Uravugal Kavithai Manibharathi 3463
Yematram Kavithai R. Kanirajan 3085
Yen Kavithai Farhan Kariapper 2877
En maranam Kavithai surenthiran 2937
Gunabalan Kavithai R. Kanirajan 2026
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 2384
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 2020
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 2014
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 2203
Uzhaipaliyin Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 2214
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 2096
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2585
Anna Kavithai Peace Girl 4422