Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn Viduthalaiyin Vibareetham

Author : Manibharathi
Added On : 10/24/2010
Viewed 2405 Times

ftpij - Poem

ngz; tpLjiyapd; tpguPjk;

rq;fk; itj;J jkpo; tsuj;Njhk; md;W
khju; rq;fk; itj;J jpkpu; tsu;j;jhu; ,d;W

tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
nfhy;ypitj;j ju;gdk; nra;jhapw;W $l;L
FLk;g Kiwf;F
Ml;rp gPlj;jpy; ntUk; 33 rjk; xJf;fPL
Ntz;Lkhk;. ehLk; $whFk;.. tPL Nghy...

tujl;rid nfhLik fhyk; nrd;Wk;
tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
vj;jid kzk; KwpT tof;Ffs;

,tu;fspd; tpLjiy Ntq;if Ra eyk; Ntz;b
nra;jJ vy;yhk; FsWgb kl;Lk; jhd;
murpd; lh];khf; tUkhdk; nrhy;ypLk;
kpr;rj;ij !!!


vd;dUik ftp ghujp nrhd;d ngz; vq;nf?
klik kl;Lk; ,d;Wk; njhiyfhl;rp
njhlupy;...Rlu; tpLfpwJ

,J tpLjiyapd; tpguPjk; md;nwh ?...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3267
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 26952
Aasai Kavithai Soulspecter 2466
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1563
God Kavithai aravinda babu. n 3987
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 2963
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 2064
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2406
World Kavithai Corus 1902
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1682
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 1768
Mannil Kavithai R. Kanirajan 1790
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1707
Natpu Kavithai Thanippiravi 7150
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1896