Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn Viduthalaiyin Vibareetham

Author : Manibharathi
Added On : 10/24/2010
Viewed 2274 Times

ftpij - Poem

ngz; tpLjiyapd; tpguPjk;

rq;fk; itj;J jkpo; tsuj;Njhk; md;W
khju; rq;fk; itj;J jpkpu; tsu;j;jhu; ,d;W

tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
nfhy;ypitj;j ju;gdk; nra;jhapw;W $l;L
FLk;g Kiwf;F
Ml;rp gPlj;jpy; ntUk; 33 rjk; xJf;fPL
Ntz;Lkhk;. ehLk; $whFk;.. tPL Nghy...

tujl;rid nfhLik fhyk; nrd;Wk;
tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
vj;jid kzk; KwpT tof;Ffs;

,tu;fspd; tpLjiy Ntq;if Ra eyk; Ntz;b
nra;jJ vy;yhk; FsWgb kl;Lk; jhd;
murpd; lh];khf; tUkhdk; nrhy;ypLk;
kpr;rj;ij !!!


vd;dUik ftp ghujp nrhd;d ngz; vq;nf?
klik kl;Lk; ,d;Wk; njhiyfhl;rp
njhlupy;...Rlu; tpLfpwJ

,J tpLjiyapd; tpguPjk; md;nwh ?...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2380
Mounam Kavithai Mrs.Bharathy 1817
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2179
Veshangalum Nilaipathillai Kavithai Usha Giridhar 750
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1764
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 769
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2097
Varam Kavithai Rasigan 2124
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1607
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2372
Neram Kavithai GeeVee 1747
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4507
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5479
Natpu Kavithai Tharini Kannan 5002
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 671