Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn Viduthalaiyin Vibareetham

Author : Manibharathi
Added On : 10/24/2010
Viewed 2198 Times

ftpij - Poem

ngz; tpLjiyapd; tpguPjk;

rq;fk; itj;J jkpo; tsuj;Njhk; md;W
khju; rq;fk; itj;J jpkpu; tsu;j;jhu; ,d;W

tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
nfhy;ypitj;j ju;gdk; nra;jhapw;W $l;L
FLk;g Kiwf;F
Ml;rp gPlj;jpy; ntUk; 33 rjk; xJf;fPL
Ntz;Lkhk;. ehLk; $whFk;.. tPL Nghy...

tujl;rid nfhLik fhyk; nrd;Wk;
tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
vj;jid kzk; KwpT tof;Ffs;

,tu;fspd; tpLjiy Ntq;if Ra eyk; Ntz;b
nra;jJ vy;yhk; FsWgb kl;Lk; jhd;
murpd; lh];khf; tUkhdk; nrhy;ypLk;
kpr;rj;ij !!!


vd;dUik ftp ghujp nrhd;d ngz; vq;nf?
klik kl;Lk; ,d;Wk; njhiyfhl;rp
njhlupy;...Rlu; tpLfpwJ

,J tpLjiyapd; tpguPjk; md;nwh ?...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manasu Kavithai R. Kanirajan 2473
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2167
Nanbargal Kavithai Rasmy 3544
nEsam Kavithai ts raj 1784
Love Kavithai Shanmugapriya 2409
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1323
Kaatru Kavithai Madan 5337
Malare Kavithai Govindarajoo 1707
munna 1 Kavithai mubeen begum 1470
Uyir Kavithai Neelakandan 2028
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 1407
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 1816
Kavithai Kaathal Kavithai ts raj 1750
DHAVANI THAVARUGAL Kavithai Soulspecter 2108
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2149