Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn Viduthalaiyin Vibareetham

Author : Manibharathi
Added On : 10/24/2010
Viewed 2162 Times

ftpij - Poem

ngz; tpLjiyapd; tpguPjk;

rq;fk; itj;J jkpo; tsuj;Njhk; md;W
khju; rq;fk; itj;J jpkpu; tsu;j;jhu; ,d;W

tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
nfhy;ypitj;j ju;gdk; nra;jhapw;W $l;L
FLk;g Kiwf;F
Ml;rp gPlj;jpy; ntUk; 33 rjk; xJf;fPL
Ntz;Lkhk;. ehLk; $whFk;.. tPL Nghy...

tujl;rid nfhLik fhyk; nrd;Wk;
tpLjiy !!! tpLjiy !!! vd;W nrhy;yp
vj;jid kzk; KwpT tof;Ffs;

,tu;fspd; tpLjiy Ntq;if Ra eyk; Ntz;b
nra;jJ vy;yhk; FsWgb kl;Lk; jhd;
murpd; lh];khf; tUkhdk; nrhy;ypLk;
kpr;rj;ij !!!


vd;dUik ftp ghujp nrhd;d ngz; vq;nf?
klik kl;Lk; ,d;Wk; njhiyfhl;rp
njhlupy;...Rlu; tpLfpwJ

,J tpLjiyapd; tpguPjk; md;nwh ?...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Naan Iyatriyadhu Kaviyalla Kavithai Kingmartine 1369
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1640
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1488
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1411
Uravugal Kavithai Manibharathi 2428
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1449
Vali Kavithai R. Kanirajan 2632
mathiyin vibachara kathal Kavithai mathi selva 1504
Ethu Kaaranam? Kavithai R. Kanirajan 1404
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1344
Pirappu Kavithai Kvg 1878
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1396
Kaathalin Nallaasigal! Kavithai ts raj 1379
amma Kavithai R.Neelakandan 2589
Adimai Kavithai Manibharathi 1428