Old Man Love

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Old Man Love

Author : Raavanan
Added On : 7/22/2009
Viewed 2836 Times

ftpij - Poem

fhjypf;f vdf;Fk; Mir - Mdhy;
fhyk; fle;j gpd;G te;jjhy;
xU jaf;fk;...
fhjypf;f ahUkpy;iy - flik
vd tho;e;J tpl;ljhy;...

fdpif mts; vd; tho;f;ifapy;
FWf;Nf tuhky; ,Ue;J ,Ue;jhy;
filrp tiu ahu; JizAk; ,y;yhky;
flNd vd tho;e;J ,Ug;Ngd;!

fz;%bdhy; mts; cUtk;!
fz;tpopj;jhy; mts; Kfk;!!
fhyk; Vd; vd;id ,g;gb tijf;fpwJ
fhuzk; Gupatpy;iy ???

fhjiy mtsplk; nrhy;y ntl;fk; - fhjy;
tuf;$lhjh vdf;F???

fz;lJk; fhjy; nfhs;Sk; taJk; my;y...
fhjNy tuf;$lhj taJkpy;iy...
fhj;jpUg;Ngd; vd; fhyk; tiu - fhjy;
vd;Ds; G+j;jnjd;W!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 1925
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2645
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2382
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 1908
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1805
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1845
Anjali Kavithai Umarani 2395
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 2075
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2585
Iravum Pagalum Kavithai R. Kanirajan 2108
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 2254
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2397
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 1866
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1823
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2056