Mazhalai Selvam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2882 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Love Kavithai Amarnath 2653
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 2098
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2783
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 2062
Yahoo Europe Tamizan Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2420
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 1997
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1967
Thavippu Kavithai Hawwa 2794
Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 2024
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 2224
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1684
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1849
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 2115
En Idhayam Kavithai idhayathai_thirudathe 2770
Paradesi Kavithai Kuthub 2419