Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2261 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathalum Kaalamum Kavithai R. Kanirajan 1822
Ethaartham Kavithai R. Kanirajan 1484
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 3943
Muran Kavithai Thanippiravi 1542
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1490
Kaathal Kavithai Military Ashok (First Poem Submitter) 3124
Idhayam Kavithai Raji Kannan 1983
Archanai Kavithai Balameena 1395
confucious Kavithai ts raj 1568
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1372
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2550
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1812
Friends Kavithai ameer ali sifan 3231
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1770
Amma Anbu Kavithai Thangamariyappan 3446