Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2095 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa Kavithai Saurabh 1246
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 1956
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 1439
Iniya indru Kavithai PADMA 1609
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1330
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3253
Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1322
Om.. Love-aaya namahaa Kavithai ts raj 1328
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1356
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1326
Kanimozhi Kavithai Kanimozhi 3188
Somberi Kavithai R. Kanirajan 1539
Abdul Kalam Kavithai Manibharathi 5323
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 1542
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1282