Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2549 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ilaignane Kavithai BALA 1733
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 1778
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 1791
aiyo Kavithai fairoze 2062
Love Kavithai cellisudha 2617
Jakirathai Kavithai Baskaran 1775
Friends Kavithai ameer ali sifan 3503
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1705
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 1820
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2527
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2223
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 2971
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 2118
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3263
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1594