Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 1898 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Deepavali Kavithai Nivetha 4263
Sumaithangi Kavithai Divya 2033
Thodarum Kavithai Neelam 1651
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 2704
Enge Selvathu Kavithai mr.daywalker 1721
Atheppadi Valluvare Kavithai ts raj 1662
Kalaiyamal Kavithai Jeevan 1700
Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 1855
Maram Kavithai mr.daywalker 2941
Marai Porul Oli Kavithai Dr.P.Madhu 1676
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1839
Marathi Kavithai Corus 1910
Vithi Kavithai vijaymohan 2209
Swasam Kavithai Rajeswari. V 2034
Maayam Kavithai ts raj 1734