Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 1728 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1444
Tharagan(r) Kavithai Manibharathi 1421
Oru Nodi Kavithai Devi priya 3028
Illaamai Kavithai Manibharathi 1482
unakkaha............ Kavithai madesh 1415
Poi Kavithai R. Kanirajan 1748
Nandri Kavithai Silver 4787
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 2731
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1723
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1600
Kaadhal Por Kavithai Nilavan 1741
Malligai Kavithai cillajenny 1815
Daanam Kavithai kindu 1710
Aattam Kavithai ts raj 1558
Sinthikka Thodangivittargal Kavithai R. Kanirajan 1517