Maayaii

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 2432 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2692
Pirivu Kavithai celisudha 2505
Verumai Kavithai ts raj 2142
Yen Kavithai Farhan Kariapper 2847
Kaathalum Kadavulum Kavithai ts raj 2098
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 2158
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 2197
Ladies Bus Kavithai Beggyyy 2882
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 3121
Nilavil Neer Kavithai Kannan 3488
Neeyum Naanum Kavithai R. Kanirajan 3186
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1930
Suyanalam Kavithai Deeparaja 3588
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2422
Bell Sirippu Kavithai ts raj 2303