Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 1863 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nilavin Naanam Kavithai ts raj 1856
Aval Kavithai Bagavathy 2309
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4356
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1583
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1510
Rasithen Kavithai Easwari 1879
Thaai.! Kavithai M Rufinas 1881
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 1731
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1547
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3554
Vali Kavithai Kanirajan 2273
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1594
Ninaivugal Kavithai Uma 2483
Vali Kavithai Kumbakarnann 2173
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 1666