Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 1790 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Karpanai Vasapadum Kavithai Thainis A 1963
MH 370 Kavithai GeeVee 623
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2199
Kathali Kavithai vsasikala 877
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 5115
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 1683
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3136
Natppu Kavithai Anitha 3951
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1535
Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 1729
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1614
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1633
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2157
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1530
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1406