Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 1653 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1493
Kaadhal Deepam Kavithai Thanippiravi 1935
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2160
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 1663
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1412
Bathil Kavithai R. Kanirajan 1515
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 1781
Thirudan Kavithai R. Kanirajan 1454
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 1341
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2070
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 1537
Iniya Magal Kavithai ts raj 1679
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1474
Americaa IT mappilai Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2287
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1417