Maayaii

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 2022 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Anbu Kavithai Manibharathi 2715
Enakku Enna Azhagu Kavithai Fahath A.Majeed 2181
Amma Kavithai Kvg 13582
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1683
Un Ninaivu Kavithai Kavi 2156
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2180
Tamil Collections Kavithai Shanthi Abe 2381
Piriyathe Kavithai Jehanki 2230
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2661
Saarathi Kavithai Deeparaja 2043
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 1969
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 2215
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 2903
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 1876
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 2014