Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 1831 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Paarai Pookal Kavithai Mr.Daywalker 1634
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1675
Vithai Kavithai Thainis A 2089
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 4684
ithu pOthaathu Kavithai ts raj 1575
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 1883
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 2009
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2062
Siragugal Kavithai Supriya 2865
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1495
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1679
Ezhuthu Kavithai Thamil 1929
Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2147
Meditation Kavithai ts raj 1805
Thookam Kavithai Lalgudi Ponraj 1530