Maayaii

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maayaii

Author : Padma
Added On : 12/17/2007
Viewed 2329 Times

ftpij - Poem

fijg;gJ ngz;nzd njupe;jgpd;G
KiyasT Nfl;Fk; %lu;fs; $l;lk;.

el;G ehbtUgtsPlk; fhktiy tPRk;
fatu;fs; $lk;

jdpj;jpUf;Fk; ngz; kdk;NgijikAw
Ngrp kaf;Fk; eupfspd; thrk;

,yf;fpaKk;>,yf;fzKk; ngz;zpw;fg;ghw;gl;lnjd
rijahy; ngz;zsf;Fk; rTf;fb khlk;

,it midj;Jk; mwpe;Jk;
jpdk; jpdk; NjLjy;
epWj;jh gazk;!!

eLtpy; cjpf;Fk; rpy ek;gpf;if
el;Gk; ehshtl;lk; eype;J
fhkk; Ngrp.... fhuzk; $whJ
tpl;nlhopAk;.

Nkhl;Ltis Nehf;fp tpopapy; ePUld;
cz;ik el;G ehb kdk;
eponyhL NgRk;!!

Ntk;G frg;ngd mwpT czu;j;jpAk;
Ntg;gk;go ,dpg;G ehLk; NgijAs;sk;.

kdk; $Wk; top NghfhJ mwpT top nry;y
mopAk; khak; tho;T mkpu;Nj MFk;.
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2269
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 1977
Exam down down Kavithai Silver 2322
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 2049
Pathini! Kavithai Thanippiravi 2019
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1969
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2552
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1900
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2431
Varam Kavithai Rasigan 2660
Kaadhal Kavithai Soulz 2198
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 2005
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 1760
Kaathal Kavithai Military Ashok (First Poem Submitter) 3586
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1866