Karunai Kolai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2409 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2229
To kvg and digi Kavithai ts raj 1917
Kallarai........ Kavithai Saranyan 2035
Tamilan Kavithai Tamildasan 3083
Sivasithar Kavithai P. Madhu 1773
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 1895
En maranam Kavithai surenthiran 2723
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 2191
Semippu Kavithai Padma 2609
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1716
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 2063
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1822
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 2174
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 3031
Sorgam Kavithai Vimal 2013