Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2102 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Engum Nee Kavithai Vijaynimi 1816
Uravugal Kavithai Manibharathi 2580
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1511
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3309
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1528
Baalapaadam Kavithai ts raj 1608
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1511
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 2807
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1859
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1753
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1616
Maayaii Kavithai Padma 1778
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 941
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 1951
Dhaadiyum Meesayum Kavithai Beggyyy 1594