Karunai Kolai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2504 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Suyanalam Kavithai Deeparaja 3420
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 2042
Pasi Kavithai Kumbakarnann 2280
Draupathiyin Soolurai - திரௌபதியின் சூளுரை Kavithai GeeVee 1524
Kaathal kadal Kavithai Dhuruvan 2145
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1999
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1959
Anna Kavithai Peace Girl 4159
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1988
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 3923
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 2062
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2785
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1794
Amma Kavithai Nila 5918
Vali Kavithai R. Kanirajan 2385