Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2200 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1546
Unnidam Saranam Kavithai ts raj 1531
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1694
Swasam Kavithai Rajeswari. V 2004
Lanjam Kavithai Beggyyy 2897
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1556
Sumai Kavithai R. Kanirajan 1957
Aathangam Kavithai Kavi 1797
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2493
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1512
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1833
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1596
Pirivu Kavithai easwari 2918
mathiyin iravin madiyil Kavithai mathi selva 2038
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2652