Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2170 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natta vithai Kavithai ts raj 1600
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 855
Marai Porul Oli Kavithai Dr.P.Madhu 1623
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2507
Sumai Kavithai R. Kanirajan 1924
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 1613
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1641
Ego Kavithai ts raj 2122
Thendrale Bathil Sol Kavithai R. Kanirajan 1796
mathiyin aval than en kavithai Kavithai mathi selva 1703
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3395
Kavithai Kaathal Kavithai ts raj 1879
mathiyin vibachara kathal Kavithai mathi selva 1646
Kaakkai Kavithai SURYA 1750
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1523