Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2277 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nilaa Kavithai Ssridhevi 2412
Kanavu Rajyam Kavithai G B 1933
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2502
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2205
Kavithai Kuzhanthai Kavithai ts raj 8355
Siragugal Kavithai Supriya 3007
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 2068
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4885
Maranna Devathai Kavithai cillajenny 1967
Un Peyar Kavithai Ganesh Kanchi 2298
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 3114
Daanam Kavithai kindu 1912
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2112
Verumai Kavithai ts raj 1850
Anbu Kavithai Easwari 3562