Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2129 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vali Kavithai Manibharathi 1728
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1200
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2468
Kanavu Kavithai KRISH 1761
Poda Kavithai PADMA 2089
Maranam Kavithai Manibharathi 2126
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3495
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1864
Thunbam Kavithai Sashi 4558
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1660
Poo Magal Kavithai Austin 1875
Sammadham Kavithai silent dolphy 1712
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5439
Manithanin Kural Kavithai Ashokkumar 1625
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 837