Karunai Kolai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karunai Kolai

Author : Savitha Vasudevan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2565 Times

ftpij - Poem

fUtiwapy; cd;id Rik vd ghuhky;
RfkhfNt Rke;jhy;.. mk;kh..

iftpuy; gpbj;J fPNo tpohky; cd;DlNd
ele;jhs;.. mk;kh ..

ngha;ahd cd; fz;zPiu $l cz;iknad
epidj;J thbtpLths;.. mk;kh..

cd;id jpl;ba gpwF ePawpahky; fz;fs;
fyq;fp epw;ghs;.. mk;kh..

cd;idmd;wp NtWyfk; mtSf;F
,y;iy .. mts; mwpaTk; ,y;iy..

fUizNa fz;zha;> mts; fz;
,ikfspy; cd;id itj;J ghu;j;j
mtSf;F..

mtspd; filrp fhyj;jpy; fhir kl;LNk
thup ,iwj;J.. cd; filikia
epiwNtw;Wfpwha;..

md;ig kl;LNk vjpu;ghu;f;Fk; mtis
fhnrDk; fj;jpahy; fUizNa ,d;wp xU
fUizf;nfhiy nra;fpwha;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vedikkai Kavithai Kirthika Devi 2023
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2370
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 2086
Subavam Maarathu Kavithai R. Kanirajan 2488
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 2164
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1952
Thirudan Kavithai Mitran 1547
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 3249
Kanneer Thuli Kavithai santhu2208@gmail 3262
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2276
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1996
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 2247
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 3156
Nagaipu Kavithai Manibharathi 2257
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 2211