Kaatre En Ethiri

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaatre En Ethiri

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 872 Times

ftpij - Poem

ngz;Nz vj;jid Kiw jdpikapy;
cd;id njhl jtpj;jpUf;fpNwd;
ehzj;Jld; tpyfp eP Xb tpLtha;
cd;id jPz;l ehd; jtpf;Fk; jtpg;ig
ePAk; cd; fil fz;zhy; urpg;gha;
ve;j Mz; kfDk; cd;id jPz;l
Kbahj ghJfhtydha; NgUe;jpy;>
nghJ ,lj;jpy glhj ghL gl;bUg;Ngd;
,ij jhz;b
ngz;Nz vd; vjpup ahu; njupAkh?
cd;id jOTk; njd;wy; fhw;W
ehd; ];guprpf;f Jbf;Fk; vd; Njtijia
vd; mDkjpapd;wp jPz;Lk; fhw;Nw vd; vjpup >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 2061
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2272
Santhosham Kavithai Kodai 2871
Kadhal Katral Kavithai Babloo 1930
Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1744
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1710
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1700
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1313
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2277
Aasai Kavithai Kavithalayan 2388
kaathal pisasu Kavithai military ashok 2107
Aval Kavithai Bagavathy 2462
Poo Magal Kavithai Austin 2112
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1682
Un Ninaivu Kavithai Kavi 2156