Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 683 Times

ftpij - Poem

,ae;jpu cyfj;jpy; Nfhgj;jpy;
,ayhikapy; rj;jk; NghLk; Neuk; jhd;
mjpfk;.
cly; Nrhu;e;J J}q;f khl;Nlhkh vd;w
Vf;fk; jhd; mjpfk;.
gps;isf;F NrhW rikf;f Ntz;Lk;
ekf;Nf tuhj ghlj;ij Gupa itf;f Ntz;Lk;.
Ntiyf;fhup tu tpy;iyvd;w Mjq;fk; NtW
Nkyjpfhupia kdJf;Fs; jpl;Lk; Neuk; mjpfk;.
nry; Nghd; fk;g;A+l;lu; KfE}y; Njhou;fs;
mul;il NtW > ,jpy; ahu; cw;W fhjypj;J
urpf;fpwhu;fs;
tPl;by; mUfpy; ,Ug;Gk; moif
rpe;jpf;f fw;gid nra;a Neuk; vq;Nf/
gbf;Fk; fhyj;jpy; rw;W vl;b ghu;j;jpUf;fyhk;
fhjy;
mLj;j ngz; my;yJ Mz; fplf;f kwe;J NghFk;
ajhu;j;j fhjy; gzj;jpd; mUik czUk;
nghOJ
fhjy; mjpfk; ,y;tho;f;ifapy; vj;jid Ngu;
cz;ikahf fhjypf;fpwhu;fs;
Neu;ikahf nrhy;Yq;fs; xU
(compromise)fk;g;NuhkpNr nra;gtu; mjpfk;
E}w;wpy; xUtu; thoyhk; kidtpia kl;LNk
fhjypj;J Nerpj;J >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 1768
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1610
Anbu Thaai Kavithai Silver 2616
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2019
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 1305
Minnal Mugam Kavithai ts raj 1823
kadhal Kavithai Pradeep kannan 1984
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1522
Siriya Matram Kavithai Baskaran 1704
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1713
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 2967
Baalapaadam Kavithai ts raj 1622
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 1946
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1754
Un Ninaivu Kavithai Kavi 1941