Kaathal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 982 Times

ftpij - Poem

,ae;jpu cyfj;jpy; Nfhgj;jpy;
,ayhikapy; rj;jk; NghLk; Neuk; jhd;
mjpfk;.
cly; Nrhu;e;J J}q;f khl;Nlhkh vd;w
Vf;fk; jhd; mjpfk;.
gps;isf;F NrhW rikf;f Ntz;Lk;
ekf;Nf tuhj ghlj;ij Gupa itf;f Ntz;Lk;.
Ntiyf;fhup tu tpy;iyvd;w Mjq;fk; NtW
Nkyjpfhupia kdJf;Fs; jpl;Lk; Neuk; mjpfk;.
nry; Nghd; fk;g;A+l;lu; KfE}y; Njhou;fs;
mul;il NtW > ,jpy; ahu; cw;W fhjypj;J
urpf;fpwhu;fs;
tPl;by; mUfpy; ,Ug;Gk; moif
rpe;jpf;f fw;gid nra;a Neuk; vq;Nf/
gbf;Fk; fhyj;jpy; rw;W vl;b ghu;j;jpUf;fyhk;
fhjy;
mLj;j ngz; my;yJ Mz; fplf;f kwe;J NghFk;
ajhu;j;j fhjy; gzj;jpd; mUik czUk;
nghOJ
fhjy; mjpfk; ,y;tho;f;ifapy; vj;jid Ngu;
cz;ikahf fhjypf;fpwhu;fs;
Neu;ikahf nrhy;Yq;fs; xU
(compromise)fk;g;NuhkpNr nra;gtu; mjpfk;
E}w;wpy; xUtu; thoyhk; kidtpia kl;LNk
fhjypj;J Nerpj;J >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 6159
Kanavu Rajyam Kavithai G B 2070
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1288
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1825
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 2291
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 2086
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 1846
The King Kavithai R. Kanirajan 2067
Alai Neeyum, Karai Naanum Kavithai GeeVee 1784
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2429
Nadpu Kavithai Nila 5215
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 1931
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 2983
kaadhal sontham Kavithai Rajeswari. V 2114
NATPU...POO Kavithai supriya 2236