Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iyatkaiyaith tholaiththuvittom

Author : M Rufinas
Added On : 11/25/2009
Viewed 1707 Times

ftpij - Poem

mtd; xU fiyQd;
,aw;ifiaj; Njbj;Njb
,UgjpNyNa eiuj;Jtpl;ltd;.

ejpapYk; mjd; eilapYk;
kjpapYk; mjd; kyu;tpYk;
tdj;jpYk; mjd; tz;zj;jpYk;
gdpapYk; mJ jq;fpa Gy; EdpapYk;
kyupYk; mjd; kfue;jj;jpYk;
rdj;jpYk; mtu; Fzj;jpYk;
rpupg;gpYk; rpy;yiwapYk;
,aw;if ,we;Jtpl;lij
,td; kl;Lk; mwpe;Jnfhz;lhd;.

,dp ,td; vOjpdhd;..
",jak; tpw;W
,iug;ig kl;Lk; epug;Gk; khdplh!
,aw;if njhiyj;J
GJ cyfk; nrJf;fj;Jbf;Fk;
khdplh!
,Uf;Fk; cyif
fhg;ghw;wf; fw;Wf;nfhs; Kjypy;.
Mjyhy; -
kdpjNd..
,aw;ifia vq;Nfh ahNuh fz;lhy;
vtuplKk; nrhy;yhky;
xspj;Jf; fhj;jpLq;fs;.
Vndd;why;
,J xspNa xspf;f ehLk; fhyk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 2214
Natpu Kavithai Thanippiravi 7148
Eppadi Kavithai Kodai 1892
Thalaivaa 49 O Thalaivaa Kavithai Manibharathi 1900
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2648
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 4101
Tholaivu Kavithai Shalini Kumarasamy 1995
Kaathu Iruthal Kavithai ramyaa_tirunelveli 2253
Adaimazhai Kavithai Vijaynimi 1854
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 1778
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 2937
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 1952
Sumai Kavithai R. Kanirajan 2021
Thaerthal Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1736
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2247