Iyatkaiyaith tholaiththuvittom

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iyatkaiyaith tholaiththuvittom

Author : M Rufinas
Added On : 11/25/2009
Viewed 2075 Times

ftpij - Poem

mtd; xU fiyQd;
,aw;ifiaj; Njbj;Njb
,UgjpNyNa eiuj;Jtpl;ltd;.

ejpapYk; mjd; eilapYk;
kjpapYk; mjd; kyu;tpYk;
tdj;jpYk; mjd; tz;zj;jpYk;
gdpapYk; mJ jq;fpa Gy; EdpapYk;
kyupYk; mjd; kfue;jj;jpYk;
rdj;jpYk; mtu; Fzj;jpYk;
rpupg;gpYk; rpy;yiwapYk;
,aw;if ,we;Jtpl;lij
,td; kl;Lk; mwpe;Jnfhz;lhd;.

,dp ,td; vOjpdhd;..
",jak; tpw;W
,iug;ig kl;Lk; epug;Gk; khdplh!
,aw;if njhiyj;J
GJ cyfk; nrJf;fj;Jbf;Fk;
khdplh!
,Uf;Fk; cyif
fhg;ghw;wf; fw;Wf;nfhs; Kjypy;.
Mjyhy; -
kdpjNd..
,aw;ifia vq;Nfh ahNuh fz;lhy;
vtuplKk; nrhy;yhky;
xspj;Jf; fhj;jpLq;fs;.
Vndd;why;
,J xspNa xspf;f ehLk; fhyk;.
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 2130
Thedal Kavithai R. Kanirajan 2455
Vilagal Kavithai Palani 2528
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 3292
Perundhu Jannal Kavithai Silver 2408
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 3893
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2456
Ithu Malarin Mozhi Kavithai ts raj 3362
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 2242
Kaathalan Kavithai saranyan 2555
Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 1741
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 1645
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 2530
paattu Kavithai ts raj 2015
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2654