Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iyatkaiyaith tholaiththuvittom

Author : M Rufinas
Added On : 11/25/2009
Viewed 1586 Times

ftpij - Poem

mtd; xU fiyQd;
,aw;ifiaj; Njbj;Njb
,UgjpNyNa eiuj;Jtpl;ltd;.

ejpapYk; mjd; eilapYk;
kjpapYk; mjd; kyu;tpYk;
tdj;jpYk; mjd; tz;zj;jpYk;
gdpapYk; mJ jq;fpa Gy; EdpapYk;
kyupYk; mjd; kfue;jj;jpYk;
rdj;jpYk; mtu; Fzj;jpYk;
rpupg;gpYk; rpy;yiwapYk;
,aw;if ,we;Jtpl;lij
,td; kl;Lk; mwpe;Jnfhz;lhd;.

,dp ,td; vOjpdhd;..
",jak; tpw;W
,iug;ig kl;Lk; epug;Gk; khdplh!
,aw;if njhiyj;J
GJ cyfk; nrJf;fj;Jbf;Fk;
khdplh!
,Uf;Fk; cyif
fhg;ghw;wf; fw;Wf;nfhs; Kjypy;.
Mjyhy; -
kdpjNd..
,aw;ifia vq;Nfh ahNuh fz;lhy;
vtuplKk; nrhy;yhky;
xspj;Jf; fhj;jpLq;fs;.
Vndd;why;
,J xspNa xspf;f ehLk; fhyk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2612
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1668
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1747
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 1666
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 2794
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 1573
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 1951
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2135
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7402
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3402
Pongal Kavithai Corus 3208
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 1783
Neeye Poruppu Kavithai R. Kanirajan 1678
Kalvi Kavithai Naughty 11337
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 1918