Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iyatkaiyaith tholaiththuvittom

Author : M Rufinas
Added On : 11/25/2009
Viewed 1660 Times

ftpij - Poem

mtd; xU fiyQd;
,aw;ifiaj; Njbj;Njb
,UgjpNyNa eiuj;Jtpl;ltd;.

ejpapYk; mjd; eilapYk;
kjpapYk; mjd; kyu;tpYk;
tdj;jpYk; mjd; tz;zj;jpYk;
gdpapYk; mJ jq;fpa Gy; EdpapYk;
kyupYk; mjd; kfue;jj;jpYk;
rdj;jpYk; mtu; Fzj;jpYk;
rpupg;gpYk; rpy;yiwapYk;
,aw;if ,we;Jtpl;lij
,td; kl;Lk; mwpe;Jnfhz;lhd;.

,dp ,td; vOjpdhd;..
",jak; tpw;W
,iug;ig kl;Lk; epug;Gk; khdplh!
,aw;if njhiyj;J
GJ cyfk; nrJf;fj;Jbf;Fk;
khdplh!
,Uf;Fk; cyif
fhg;ghw;wf; fw;Wf;nfhs; Kjypy;.
Mjyhy; -
kdpjNd..
,aw;ifia vq;Nfh ahNuh fz;lhy;
vtuplKk; nrhy;yhky;
xspj;Jf; fhj;jpLq;fs;.
Vndd;why;
,J xspNa xspf;f ehLk; fhyk;.
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Naane Malaragi Ponene Kavithai ts raj 1622
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1726
mathiyin nimmathi Kavithai mathi selva 2093
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5120
Iyalbu Kavithai Manibharathi 1901
Ilaignane Kavithai BALA 1683
kaadhal Kavithai Anitha 3863
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2412
Thavam Kavithai Tharanimohan 1809
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 3888
Uzhaithu Vaazha Ullathai Theetu Kavithai R. Kanirajan 1927
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 1914
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2422
amma Kavithai vijay 4140
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1601