Ithu Malarin Mozhi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithu Malarin Mozhi

Author : ts raj
Added On : 12/28/2009
Viewed 3320 Times

ftpij - Poem

tpbapypd; fhiy
fz; tpopj;Njd; .. kdk; Jjpj;Njd;
kyNuhL kyuhf..!

Mr;ru;ak; jhq;ftpy;iy!
vq;fpUe;J te;jNjh njupatpy;iy ..
,J Gjpa fw;gid..!

nts;is kyu; nrbapid
eifg; G+Tld; ghu;j;Njd;..!
nky;y Nfl;Nld;..!

Nrhfj;jpd; rhak;
Nru;e;jjhy; te;jjhNk
kyu; ntz;ikahf.. - cz;ikah?

Ngr;rhfp nrhy;ytpy;iy..
nrayhfpr; nrhd;dJ kyu; --
,Njh cq;fSf;fhf..!

"nghl;L it!
G+i[ nra;!
nrhy;Yjh Nrjp..? - fy; ..?

nrb fhl;Lk; kyu;
mJ kyu;jypd;
,iwik g+

fz; NgRNj Jsp
mJTk; g+ jhd;
czu;tpd; J}wy; G+

gfYf;F ehd;
,uTf;F..?
NkNy ghu; - njupAk;..!

el;rj;jpu ,iy kpd;d
thdr;nrbapNy g+j;jpUf;FNj..
mJ epyh G+.!

MdhYk; fw;gidapy;iy..
vg;NghJk; ftpij ehd;..
ehd; jhd; kyu;..!

Nfs;tpapy;iy..
vg;NghJk; gjpy; ehd;..
ehd; jhd; kyu;r;rp..!

twl;rpapy;iy
vg;NghJk; kyu;r;rp ehd;..!
ehd; jhd; rhkp -
rhkp kyu; rhkp!"

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kathali Kavithai vsasikala 1627
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2619
Azhagu Kavithai Manibharathi 2688
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2814
Kamala-Haa-San Kavithai Manibharathi 2125
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2323
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1961
Thaai Naadu Thirumba Vendukiren Kavithai Malargal 3429
En Idhayam Kavithai idhayathai_thirudathe 2823
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1922
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 2334
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 4427
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 3079
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 2309
Pongal Kavithai Padma 2891