Ithu Malarin Mozhi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithu Malarin Mozhi

Author : ts raj
Added On : 12/28/2009
Viewed 3405 Times

ftpij - Poem

tpbapypd; fhiy
fz; tpopj;Njd; .. kdk; Jjpj;Njd;
kyNuhL kyuhf..!

Mr;ru;ak; jhq;ftpy;iy!
vq;fpUe;J te;jNjh njupatpy;iy ..
,J Gjpa fw;gid..!

nts;is kyu; nrbapid
eifg; G+Tld; ghu;j;Njd;..!
nky;y Nfl;Nld;..!

Nrhfj;jpd; rhak;
Nru;e;jjhy; te;jjhNk
kyu; ntz;ikahf.. - cz;ikah?

Ngr;rhfp nrhy;ytpy;iy..
nrayhfpr; nrhd;dJ kyu; --
,Njh cq;fSf;fhf..!

"nghl;L it!
G+i[ nra;!
nrhy;Yjh Nrjp..? - fy; ..?

nrb fhl;Lk; kyu;
mJ kyu;jypd;
,iwik g+

fz; NgRNj Jsp
mJTk; g+ jhd;
czu;tpd; J}wy; G+

gfYf;F ehd;
,uTf;F..?
NkNy ghu; - njupAk;..!

el;rj;jpu ,iy kpd;d
thdr;nrbapNy g+j;jpUf;FNj..
mJ epyh G+.!

MdhYk; fw;gidapy;iy..
vg;NghJk; ftpij ehd;..
ehd; jhd; kyu;..!

Nfs;tpapy;iy..
vg;NghJk; gjpy; ehd;..
ehd; jhd; kyu;r;rp..!

twl;rpapy;iy
vg;NghJk; kyu;r;rp ehd;..!
ehd; jhd; rhkp -
rhkp kyu; rhkp!"

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 2824
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 2510
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 2195
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 2451
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 3161
Kaathal Kavithai living4_friends 2316
Thedal Kavithai Usha Giridhar 1487
Naan Solvathu Unmaiyanathu Kavithai Kaniarajan 2372
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 2199
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3918
Kaathalum Kadavulum Kavithai ts raj 2198
bOghi Kavithai ts raj 2150
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2481
Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom Kavithai Malargal 2060
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2474