Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithu Malarin Mozhi

Author : ts raj
Added On : 12/28/2009
Viewed 2934 Times

ftpij - Poem

tpbapypd; fhiy
fz; tpopj;Njd; .. kdk; Jjpj;Njd;
kyNuhL kyuhf..!

Mr;ru;ak; jhq;ftpy;iy!
vq;fpUe;J te;jNjh njupatpy;iy ..
,J Gjpa fw;gid..!

nts;is kyu; nrbapid
eifg; G+Tld; ghu;j;Njd;..!
nky;y Nfl;Nld;..!

Nrhfj;jpd; rhak;
Nru;e;jjhy; te;jjhNk
kyu; ntz;ikahf.. - cz;ikah?

Ngr;rhfp nrhy;ytpy;iy..
nrayhfpr; nrhd;dJ kyu; --
,Njh cq;fSf;fhf..!

"nghl;L it!
G+i[ nra;!
nrhy;Yjh Nrjp..? - fy; ..?

nrb fhl;Lk; kyu;
mJ kyu;jypd;
,iwik g+

fz; NgRNj Jsp
mJTk; g+ jhd;
czu;tpd; J}wy; G+

gfYf;F ehd;
,uTf;F..?
NkNy ghu; - njupAk;..!

el;rj;jpu ,iy kpd;d
thdr;nrbapNy g+j;jpUf;FNj..
mJ epyh G+.!

MdhYk; fw;gidapy;iy..
vg;NghJk; ftpij ehd;..
ehd; jhd; kyu;..!

Nfs;tpapy;iy..
vg;NghJk; gjpy; ehd;..
ehd; jhd; kyu;r;rp..!

twl;rpapy;iy
vg;NghJk; kyu;r;rp ehd;..!
ehd; jhd; rhkp -
rhkp kyu; rhkp!"

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3508
Thavam Kavithai Tharanimohan 1808
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 3449
Yenge Aval Kavithai I3aa_I3aa 1694
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 3004
Namakkul Kavithai Kavithaikkanavu 2268
Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 1979
Vivasayee Kavithai R. Kanirajan 2192
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2006
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 924
Kaadhal Deepam Kavithai Thanippiravi 2142
Muthal Kaathal Kavithai Tenkasi_tsunami 2025
Sunday Kavithai vettiarattai bala 1715
Thaaye Thyagathaaye Kavithai R. Kanirajan 1615
Kadavul Kavithai Praveen Kumar 2216