Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithu Malarin Mozhi

Author : ts raj
Added On : 12/28/2009
Viewed 2902 Times

ftpij - Poem

tpbapypd; fhiy
fz; tpopj;Njd; .. kdk; Jjpj;Njd;
kyNuhL kyuhf..!

Mr;ru;ak; jhq;ftpy;iy!
vq;fpUe;J te;jNjh njupatpy;iy ..
,J Gjpa fw;gid..!

nts;is kyu; nrbapid
eifg; G+Tld; ghu;j;Njd;..!
nky;y Nfl;Nld;..!

Nrhfj;jpd; rhak;
Nru;e;jjhy; te;jjhNk
kyu; ntz;ikahf.. - cz;ikah?

Ngr;rhfp nrhy;ytpy;iy..
nrayhfpr; nrhd;dJ kyu; --
,Njh cq;fSf;fhf..!

"nghl;L it!
G+i[ nra;!
nrhy;Yjh Nrjp..? - fy; ..?

nrb fhl;Lk; kyu;
mJ kyu;jypd;
,iwik g+

fz; NgRNj Jsp
mJTk; g+ jhd;
czu;tpd; J}wy; G+

gfYf;F ehd;
,uTf;F..?
NkNy ghu; - njupAk;..!

el;rj;jpu ,iy kpd;d
thdr;nrbapNy g+j;jpUf;FNj..
mJ epyh G+.!

MdhYk; fw;gidapy;iy..
vg;NghJk; ftpij ehd;..
ehd; jhd; kyu;..!

Nfs;tpapy;iy..
vg;NghJk; gjpy; ehd;..
ehd; jhd; kyu;r;rp..!

twl;rpapy;iy
vg;NghJk; kyu;r;rp ehd;..!
ehd; jhd; rhkp -
rhkp kyu; rhkp!"

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 3106
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1705
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 1901
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 1965
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 1818
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1731
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1827
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1585
Thunbam Kavithai Sashi 4600
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2232
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1941
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 2062
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1665
Unmaiyin Uravugal Kavithai Manibharathi 2860
Kodi Kavithai R. Kanirajan 1716