Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithu Malarin Mozhi

Author : ts raj
Added On : 12/28/2009
Viewed 2866 Times

ftpij - Poem

tpbapypd; fhiy
fz; tpopj;Njd; .. kdk; Jjpj;Njd;
kyNuhL kyuhf..!

Mr;ru;ak; jhq;ftpy;iy!
vq;fpUe;J te;jNjh njupatpy;iy ..
,J Gjpa fw;gid..!

nts;is kyu; nrbapid
eifg; G+Tld; ghu;j;Njd;..!
nky;y Nfl;Nld;..!

Nrhfj;jpd; rhak;
Nru;e;jjhy; te;jjhNk
kyu; ntz;ikahf.. - cz;ikah?

Ngr;rhfp nrhy;ytpy;iy..
nrayhfpr; nrhd;dJ kyu; --
,Njh cq;fSf;fhf..!

"nghl;L it!
G+i[ nra;!
nrhy;Yjh Nrjp..? - fy; ..?

nrb fhl;Lk; kyu;
mJ kyu;jypd;
,iwik g+

fz; NgRNj Jsp
mJTk; g+ jhd;
czu;tpd; J}wy; G+

gfYf;F ehd;
,uTf;F..?
NkNy ghu; - njupAk;..!

el;rj;jpu ,iy kpd;d
thdr;nrbapNy g+j;jpUf;FNj..
mJ epyh G+.!

MdhYk; fw;gidapy;iy..
vg;NghJk; ftpij ehd;..
ehd; jhd; kyu;..!

Nfs;tpapy;iy..
vg;NghJk; gjpy; ehd;..
ehd; jhd; kyu;r;rp..!

twl;rpapy;iy
vg;NghJk; kyu;r;rp ehd;..!
ehd; jhd; rhkp -
rhkp kyu; rhkp!"

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2040
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2223
Un Kaathal........! Kavithai Saranyan 1866
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1898
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1459
Paasa malar Kavithai Kuthub G 2908
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 1509
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1632
Manaivi Kavithai Kaniarajan 2022
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3414
Yean Kavithai Laxmi 1664
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1625
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1550
Kaayam Kavithai GeeVee 1475
Poi Kavithai R. Kanirajan 1817