Ithu Malarin Mozhi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithu Malarin Mozhi

Author : ts raj
Added On : 12/28/2009
Viewed 3246 Times

ftpij - Poem

tpbapypd; fhiy
fz; tpopj;Njd; .. kdk; Jjpj;Njd;
kyNuhL kyuhf..!

Mr;ru;ak; jhq;ftpy;iy!
vq;fpUe;J te;jNjh njupatpy;iy ..
,J Gjpa fw;gid..!

nts;is kyu; nrbapid
eifg; G+Tld; ghu;j;Njd;..!
nky;y Nfl;Nld;..!

Nrhfj;jpd; rhak;
Nru;e;jjhy; te;jjhNk
kyu; ntz;ikahf.. - cz;ikah?

Ngr;rhfp nrhy;ytpy;iy..
nrayhfpr; nrhd;dJ kyu; --
,Njh cq;fSf;fhf..!

"nghl;L it!
G+i[ nra;!
nrhy;Yjh Nrjp..? - fy; ..?

nrb fhl;Lk; kyu;
mJ kyu;jypd;
,iwik g+

fz; NgRNj Jsp
mJTk; g+ jhd;
czu;tpd; J}wy; G+

gfYf;F ehd;
,uTf;F..?
NkNy ghu; - njupAk;..!

el;rj;jpu ,iy kpd;d
thdr;nrbapNy g+j;jpUf;FNj..
mJ epyh G+.!

MdhYk; fw;gidapy;iy..
vg;NghJk; ftpij ehd;..
ehd; jhd; kyu;..!

Nfs;tpapy;iy..
vg;NghJk; gjpy; ehd;..
ehd; jhd; kyu;r;rp..!

twl;rpapy;iy
vg;NghJk; kyu;r;rp ehd;..!
ehd; jhd; rhkp -
rhkp kyu; rhkp!"

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1819
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 2299
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1977
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 2152
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 2351
Iravu Nilavu Kavithai Nila thozhi 4214
To kvg and digi Kavithai ts raj 2155
Aids Kavithai varshini 5869
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 2306
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 4214
Siriya Matram Kavithai Baskaran 2090
Kavithai Kavithai Sakthi 3584
ENNUL NEE Kavithai LIVING_4FRIENDS 2337
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 2202
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 2159