Tamil Poem - Tamil Kavithai

Inikattum.. kanavugal

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 1686 Times

ftpij - Poem

,dpf;f ,dpf;f..

,dpj;jpUe;Njhk;..

fhjypy;..!


czu;thNy..

xl;br; Nru;e;j gpd;Nd ..

tpl;Lg; gpuptnjd;d ..?.

mt;tsT vspjh..!


"ma;Nah.. kdNr.. tuiy..!"

vd;W nrhy;yp ..

,Wjpf;fl;lkha; tpilg;ngw;wts;..

fhjpNy fpRfpRj;jhs;..!

",dpf;fl;Lk;.. fdTfs;..

cwq;Fk; ey;Ywf;fj;jpy;..! vd;W..!epidTfis Nka;e;J..

edTfspNy Rfk; cz;gtd; ehd;..!

"fz;Zwq;;fpdhy; jhNd..

fdTfs; tUk;..?"


Neuk; tUk; tiu..

Ntnwd;d nra;tJ..?

kQ;rj;jpNy fl;b mizf;fj;

jQ;rk; jQ;rk; vd;W..

jiy miz jhNd..

neQ;rk; je;jJ..!


Kopf;f Kopf;f..

,uT KOJk;.. fhj;jpUf;fpNwd;..!

"fdtpdpy; vd; fz;kzp tUthnsd..!">Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

EPADIKU THENDRAL Kavithai supriya 5150
Jakirathai Kavithai Baskaran 1738
Vithi Kavithai vijaymohan 2190
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3516
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1862
Kavvum Manam Kavithai Dr. P.Madhu 1631
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 4774
nilavu pen Kavithai ts raj 2209
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 3013
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 26762
Anbu Kavithai silent dolphy 2295
Smile Kavithai David 3148
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1589
Amma Kavithai Jasal 1337
Theendalum Silirthalum Kavithai R. Kanirajan 1583