Tamil Poem - Tamil Kavithai

Inikattum.. kanavugal

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 1649 Times

ftpij - Poem

,dpf;f ,dpf;f..

,dpj;jpUe;Njhk;..

fhjypy;..!


czu;thNy..

xl;br; Nru;e;j gpd;Nd ..

tpl;Lg; gpuptnjd;d ..?.

mt;tsT vspjh..!


"ma;Nah.. kdNr.. tuiy..!"

vd;W nrhy;yp ..

,Wjpf;fl;lkha; tpilg;ngw;wts;..

fhjpNy fpRfpRj;jhs;..!

",dpf;fl;Lk;.. fdTfs;..

cwq;Fk; ey;Ywf;fj;jpy;..! vd;W..!epidTfis Nka;e;J..

edTfspNy Rfk; cz;gtd; ehd;..!

"fz;Zwq;;fpdhy; jhNd..

fdTfs; tUk;..?"


Neuk; tUk; tiu..

Ntnwd;d nra;tJ..?

kQ;rj;jpNy fl;b mizf;fj;

jQ;rk; jQ;rk; vd;W..

jiy miz jhNd..

neQ;rk; je;jJ..!


Kopf;f Kopf;f..

,uT KOJk;.. fhj;jpUf;fpNwd;..!

"fdtpdpy; vd; fz;kzp tUthnsd..!">Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nanbargal Kavithai Rasmy 3707
Lanjam Kavithai Beggyyy 2873
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1337
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 1970
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2455
Sahi Kavithai Thanippiravi 1887
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1714
Viralgal Kavithai Raji Kannan 2480
Kalvikkoodam Kavithai R. Kanirajan 1847
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1567
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2596
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 1982
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1536
Un Ninaivu Kavithai Kavi 1987
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1732