Eppothu Varuvai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Eppothu Varuvai

Author : Aarthi
Added On : 1/19/2012
Viewed 2683 Times

ftpij - Poem

fhiyapy; jpdKk; Rg;gpughjkha;>
cd; miog;gpy; tpopj;j fhyk;!!!
jpdKk; eP czT cz;ifapy;> mij>
monfd;W urpj;j Ntis!!!!
cd; FuNyhirNa mKj fhdk;
vd;W gUfpa jUzk;!!!!
cd; mofpa fupa cliy>
cd; nrt;tup glu;e;j fz;fis>
ghu;j;J yapj;j nehbfs;!!!!
,it ahtpDk;>
vd; epidT ngl;lfj;jpd; nghf;fp\q;fs;!!!
cd; epidtpd; fy;ntl;Lfs;!!!
cd; tuit vjpu; Nehf;Fk; vd; ehl;fs;!!!
eP mkUk; ,lj;ij jpdKk; ghu;f;fpNwd;!!!
eP vg;NghJ tUtha; vd;W>
cd; Njhopaplk; nrhy;yhNah>
vd; mUik "fUq;FapNy"????>



MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 2273
Vaanaththu arasan..! Kavithai ts raj 1873
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1881
Natpu Kavithai Tharini Kannan 5294
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1808
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 2055
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1834
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1939
Rasithen Kavithai Easwari 2086
Thedal Kavithai Usha Giridhar 999
Thodarum Kavithai Neelam 1792
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 1011
Thunbam Kavithai R. Kanirajan 2602
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 4131
Kathal Kavithai Pandy 2111