Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை

Author : vsasikala
Added On : 4/3/2017
Viewed 818 Times

ftpij - Poem

epoy; rha;e;J kz;kPJ
tpOfpd;w Neuk;
ePq;fhky; vd;ndQ;rpy;
vOfpd;w ghuk;!
G+q;fhw;W mts; Ngiu
Gidfpd;w NghJk;
Gupahj vd; neQ;rk;
Gayhf khWk;!
tpuy; jPz;b tpisahl
tPzhir Njhd;Wk;
tpyfhj epidthNy
tpopj;J}f;fk; ePq;Fk;!
,irghb Rjp kPl;l
,s neQ;rk; Vq;Fk;
,jaj;jpd; Xirfs;
,irahf khWk;!
ehs; NjhWk; ePq;fhky;
ehd; ghLk; ghly;
ehnlq;Fk; tope;NjhLk;
ejpNahL NrUk;!
nrhy;yhj Mirfs;
RikahFk; NghJk;
Ritahd thu;j;ijfs;
Rfkhf khWk;!
fdNthL Neuq;fs;
fiue;NjhLk; NghJk;
fiyahj vz;zq;fs;
ftpijfshFk;!
vjpu;fhy Vf;fq;fs;
vOfpd;w NghJk;
vd;dtspd; tpopg;ghu;it
mJnthd;Nw NghJk;
mJnthd;Nw NghJk;.................................. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pandrikaaichal Kavithai Silver 1459
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2141
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 1438
Thavikkiren Kavithai Malar 2248
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1424
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1621
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 1595
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 1680
Kaathal Kavithai G B 1898
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 1755
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 1397
Marathi Kavithai Corus 1673
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1598
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1816
Pirivu Kavithai Kumbakarnann 2564