Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை

Author : vsasikala
Added On : 4/3/2017
Viewed 490 Times

ftpij - Poem

epoy; rha;e;J kz;kPJ
tpOfpd;w Neuk;
ePq;fhky; vd;ndQ;rpy;
vOfpd;w ghuk;!
G+q;fhw;W mts; Ngiu
Gidfpd;w NghJk;
Gupahj vd; neQ;rk;
Gayhf khWk;!
tpuy; jPz;b tpisahl
tPzhir Njhd;Wk;
tpyfhj epidthNy
tpopj;J}f;fk; ePq;Fk;!
,irghb Rjp kPl;l
,s neQ;rk; Vq;Fk;
,jaj;jpd; Xirfs;
,irahf khWk;!
ehs; NjhWk; ePq;fhky;
ehd; ghLk; ghly;
ehnlq;Fk; tope;NjhLk;
ejpNahL NrUk;!
nrhy;yhj Mirfs;
RikahFk; NghJk;
Ritahd thu;j;ijfs;
Rfkhf khWk;!
fdNthL Neuq;fs;
fiue;NjhLk; NghJk;
fiyahj vz;zq;fs;
ftpijfshFk;!
vjpu;fhy Vf;fq;fs;
vOfpd;w NghJk;
vd;dtspd; tpopg;ghu;it
mJnthd;Nw NghJk;
mJnthd;Nw NghJk;.................................. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Verumai Kavithai ts raj 1485
Jothi Nee Kavithai ts raj 1425
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2036
The King Kavithai R. Kanirajan 1535
Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 1504
amma Kavithai R.Neelakandan 2487
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 3156
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1346
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1539
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 1712
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 1655
Thambi Oru Nimidam Kavithai R. Kanirajan 1638
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 1684
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1670
Vidaathu Karupu Kavithai Tricks 1438