Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை

Author : vsasikala
Added On : 4/3/2017
Viewed 600 Times

ftpij - Poem

epoy; rha;e;J kz;kPJ
tpOfpd;w Neuk;
ePq;fhky; vd;ndQ;rpy;
vOfpd;w ghuk;!
G+q;fhw;W mts; Ngiu
Gidfpd;w NghJk;
Gupahj vd; neQ;rk;
Gayhf khWk;!
tpuy; jPz;b tpisahl
tPzhir Njhd;Wk;
tpyfhj epidthNy
tpopj;J}f;fk; ePq;Fk;!
,irghb Rjp kPl;l
,s neQ;rk; Vq;Fk;
,jaj;jpd; Xirfs;
,irahf khWk;!
ehs; NjhWk; ePq;fhky;
ehd; ghLk; ghly;
ehnlq;Fk; tope;NjhLk;
ejpNahL NrUk;!
nrhy;yhj Mirfs;
RikahFk; NghJk;
Ritahd thu;j;ijfs;
Rfkhf khWk;!
fdNthL Neuq;fs;
fiue;NjhLk; NghJk;
fiyahj vz;zq;fs;
ftpijfshFk;!
vjpu;fhy Vf;fq;fs;
vOfpd;w NghJk;
vd;dtspd; tpopg;ghu;it
mJnthd;Nw NghJk;
mJnthd;Nw NghJk;.................................. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 2597
Sahi Kavithai Thanippiravi 1678
Maayaii Kavithai Padma 1622
Vedikkai Kavithai Kirthika Devi 1434
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1242
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2285
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3558
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3082
Pathini! Kavithai Thanippiravi 1461
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 516
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1769
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1358
Kadhal Kavithai Corus 1624
Veetil Magizhchi Venduma Kavithai R. Kanirajan 1662
Semippu Kavithai Padma 2110