Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை

Author : vsasikala
Added On : 4/3/2017
Viewed 1184 Times

ftpij - Poem

epoy; rha;e;J kz;kPJ
tpOfpd;w Neuk;
ePq;fhky; vd;ndQ;rpy;
vOfpd;w ghuk;!
G+q;fhw;W mts; Ngiu
Gidfpd;w NghJk;
Gupahj vd; neQ;rk;
Gayhf khWk;!
tpuy; jPz;b tpisahl
tPzhir Njhd;Wk;
tpyfhj epidthNy
tpopj;J}f;fk; ePq;Fk;!
,irghb Rjp kPl;l
,s neQ;rk; Vq;Fk;
,jaj;jpd; Xirfs;
,irahf khWk;!
ehs; NjhWk; ePq;fhky;
ehd; ghLk; ghly;
ehnlq;Fk; tope;NjhLk;
ejpNahL NrUk;!
nrhy;yhj Mirfs;
RikahFk; NghJk;
Ritahd thu;j;ijfs;
Rfkhf khWk;!
fdNthL Neuq;fs;
fiue;NjhLk; NghJk;
fiyahj vz;zq;fs;
ftpijfshFk;!
vjpu;fhy Vf;fq;fs;
vOfpd;w NghJk;
vd;dtspd; tpopg;ghu;it
mJnthd;Nw NghJk;
mJnthd;Nw NghJk;.................................. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2608
Unnodu Naan Kavithai Shanthi Abe 2000
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 3039
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1648
Amma Kavithai Nila 5618
Ithalvali Kavithai Rasmy 1639
Unakaaga Kavithai kumaresan 1866
kadhal Kavithai Pradeep kannan 2102
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2303
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 1815
Ulagam Kavithai Viji Kannan 2727
Dhaadiyum Meesayum Kavithai Beggyyy 1691
PIRIVU Kavithai Bagavathy 2419
Unnidam Saranam Kavithai ts raj 1554
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2462