Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1839 Times

ftpij - Poem

gdkuNjhg;Gf;fbapy;
ghJk;khTk; ehDk;
nehq;F Fbj;j
Qhgfq;fis epidj;Jg;ghu;f;f
Neuq;fis NjLfpNwd; .........

vz;l - ghj;Jk;kh
$g;gpl;l Neunky;yhk;
Fbirf;Fs;Ns
NrhW fupahf;fp tpisahba
nedTfis kwf;f
ehd; gl;lghL INah.....

ey;Y}u; re;jpay
ehDk; ghJk;khTk;
gpdhl;L Ntz;br; - rhg;gpl;L
ele;j nghOij
,g;g Nfl;L thq;fp tplyhkh

$L fl;b tsu;j;j
vq;fl fhjy
fl;bf;nfhs;s Kbahk
Juj;jp tpl;l me;j
ehr ntbr;rj;jq;fs;....

ehd; nghj;jp nghj;jp
tsu;j;j - ghJk;kht
mz;ilf;F ghu;j;j - nghOjpy
vz;l fz;zpy ,Ue;J
rpthj ujk; te;jij
vd;dhy kwf;f KbAkh......

vz;l tho;ifia
Fiyj;Jtpl;l - me;j
ehr ntb Fz;Lfs;

,g;g vz;l
fhjpy gl;lhR rj;jj;ij
Nfl;lhYk; - vdf;F
ghJk;khNthl nedTjhd;

nghWj;J ghu;g;Nghk;
ahu;o; Njtp ,y
vz;l CUf;Fg;Nghf
fhyk; te;jpLr;R .............
gzkuj;jba
vz;l nedTfs
kPl;bg;ghu;f;f ..............................>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2543
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2241
Maranthuvidu Marakaathe Kavithai R. Kanirajan 2611
Thanthaiye Kavithai R. Kanirajan 2121
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 2162
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2413
Poo Magal Kavithai Austin 2497
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 2303
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 2198
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1564
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 1909
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 4015
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 3068
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 2097
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 2160