Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1723 Times

ftpij - Poem

gdkuNjhg;Gf;fbapy;
ghJk;khTk; ehDk;
nehq;F Fbj;j
Qhgfq;fis epidj;Jg;ghu;f;f
Neuq;fis NjLfpNwd; .........

vz;l - ghj;Jk;kh
$g;gpl;l Neunky;yhk;
Fbirf;Fs;Ns
NrhW fupahf;fp tpisahba
nedTfis kwf;f
ehd; gl;lghL INah.....

ey;Y}u; re;jpay
ehDk; ghJk;khTk;
gpdhl;L Ntz;br; - rhg;gpl;L
ele;j nghOij
,g;g Nfl;L thq;fp tplyhkh

$L fl;b tsu;j;j
vq;fl fhjy
fl;bf;nfhs;s Kbahk
Juj;jp tpl;l me;j
ehr ntbr;rj;jq;fs;....

ehd; nghj;jp nghj;jp
tsu;j;j - ghJk;kht
mz;ilf;F ghu;j;j - nghOjpy
vz;l fz;zpy ,Ue;J
rpthj ujk; te;jij
vd;dhy kwf;f KbAkh......

vz;l tho;ifia
Fiyj;Jtpl;l - me;j
ehr ntb Fz;Lfs;

,g;g vz;l
fhjpy gl;lhR rj;jj;ij
Nfl;lhYk; - vdf;F
ghJk;khNthl nedTjhd;

nghWj;J ghu;g;Nghk;
ahu;o; Njtp ,y
vz;l CUf;Fg;Nghf
fhyk; te;jpLr;R .............
gzkuj;jba
vz;l nedTfs
kPl;bg;ghu;f;f ..............................>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ithu Malarin Mozhi Kavithai ts raj 3122
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 2280
Nanbargal Kavithai Rasmy 3936
Sumaithangi Kavithai Divya 2240
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 1904
En kadhal Kavithai Vengadesh 8916
Mozhigal Kavithai Swasthika 2277
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5371
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 2246
Pirivu Kavithai easwari 3112
Pookal Kavithai Sathish 3783
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2735
kaathirukkiren Kavithai Nathalie 2254
Muran Kavithai MULLAINATHAN 2024
Subavam Maarathu Kavithai R. Kanirajan 2311