Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 2019 Times

ftpij - Poem

gdkuNjhg;Gf;fbapy;
ghJk;khTk; ehDk;
nehq;F Fbj;j
Qhgfq;fis epidj;Jg;ghu;f;f
Neuq;fis NjLfpNwd; .........

vz;l - ghj;Jk;kh
$g;gpl;l Neunky;yhk;
Fbirf;Fs;Ns
NrhW fupahf;fp tpisahba
nedTfis kwf;f
ehd; gl;lghL INah.....

ey;Y}u; re;jpay
ehDk; ghJk;khTk;
gpdhl;L Ntz;br; - rhg;gpl;L
ele;j nghOij
,g;g Nfl;L thq;fp tplyhkh

$L fl;b tsu;j;j
vq;fl fhjy
fl;bf;nfhs;s Kbahk
Juj;jp tpl;l me;j
ehr ntbr;rj;jq;fs;....

ehd; nghj;jp nghj;jp
tsu;j;j - ghJk;kht
mz;ilf;F ghu;j;j - nghOjpy
vz;l fz;zpy ,Ue;J
rpthj ujk; te;jij
vd;dhy kwf;f KbAkh......

vz;l tho;ifia
Fiyj;Jtpl;l - me;j
ehr ntb Fz;Lfs;

,g;g vz;l
fhjpy gl;lhR rj;jj;ij
Nfl;lhYk; - vdf;F
ghJk;khNthl nedTjhd;

nghWj;J ghu;g;Nghk;
ahu;o; Njtp ,y
vz;l CUf;Fg;Nghf
fhyk; te;jpLr;R .............
gzkuj;jba
vz;l nedTfs
kPl;bg;ghu;f;f ..............................>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 2689
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 2046
Aval Illatha Naanum Kavithai Kingmartine 2299
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 2456
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 2293
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2767
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2855
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 2015
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 2252
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3669
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 3460
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 2160
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 3408
Inam Puriyatha Sandhosham Kavithai Usha Giridhar 2069
Neram Kavithai GeeVee 2301