Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1418 Times

ftpij - Poem

gdkuNjhg;Gf;fbapy;
ghJk;khTk; ehDk;
nehq;F Fbj;j
Qhgfq;fis epidj;Jg;ghu;f;f
Neuq;fis NjLfpNwd; .........

vz;l - ghj;Jk;kh
$g;gpl;l Neunky;yhk;
Fbirf;Fs;Ns
NrhW fupahf;fp tpisahba
nedTfis kwf;f
ehd; gl;lghL INah.....

ey;Y}u; re;jpay
ehDk; ghJk;khTk;
gpdhl;L Ntz;br; - rhg;gpl;L
ele;j nghOij
,g;g Nfl;L thq;fp tplyhkh

$L fl;b tsu;j;j
vq;fl fhjy
fl;bf;nfhs;s Kbahk
Juj;jp tpl;l me;j
ehr ntbr;rj;jq;fs;....

ehd; nghj;jp nghj;jp
tsu;j;j - ghJk;kht
mz;ilf;F ghu;j;j - nghOjpy
vz;l fz;zpy ,Ue;J
rpthj ujk; te;jij
vd;dhy kwf;f KbAkh......

vz;l tho;ifia
Fiyj;Jtpl;l - me;j
ehr ntb Fz;Lfs;

,g;g vz;l
fhjpy gl;lhR rj;jj;ij
Nfl;lhYk; - vdf;F
ghJk;khNthl nedTjhd;

nghWj;J ghu;g;Nghk;
ahu;o; Njtp ,y
vz;l CUf;Fg;Nghf
fhyk; te;jpLr;R .............
gzkuj;jba
vz;l nedTfs
kPl;bg;ghu;f;f ..............................>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1678
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1569
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1427
Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom Kavithai Malargal 1522
Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2169
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1540
Nilavin Naanam Kavithai ts raj 1722
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1483
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1613
Naai Kutti Kavithai ts raj 2990
Thedal Kavithai R. Kanirajan 1780
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2401
Thookam Kavithai vishnu krishnan 2395
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3063
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 1541