Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1603 Times

ftpij - Poem

gdkuNjhg;Gf;fbapy;
ghJk;khTk; ehDk;
nehq;F Fbj;j
Qhgfq;fis epidj;Jg;ghu;f;f
Neuq;fis NjLfpNwd; .........

vz;l - ghj;Jk;kh
$g;gpl;l Neunky;yhk;
Fbirf;Fs;Ns
NrhW fupahf;fp tpisahba
nedTfis kwf;f
ehd; gl;lghL INah.....

ey;Y}u; re;jpay
ehDk; ghJk;khTk;
gpdhl;L Ntz;br; - rhg;gpl;L
ele;j nghOij
,g;g Nfl;L thq;fp tplyhkh

$L fl;b tsu;j;j
vq;fl fhjy
fl;bf;nfhs;s Kbahk
Juj;jp tpl;l me;j
ehr ntbr;rj;jq;fs;....

ehd; nghj;jp nghj;jp
tsu;j;j - ghJk;kht
mz;ilf;F ghu;j;j - nghOjpy
vz;l fz;zpy ,Ue;J
rpthj ujk; te;jij
vd;dhy kwf;f KbAkh......

vz;l tho;ifia
Fiyj;Jtpl;l - me;j
ehr ntb Fz;Lfs;

,g;g vz;l
fhjpy gl;lhR rj;jj;ij
Nfl;lhYk; - vdf;F
ghJk;khNthl nedTjhd;

nghWj;J ghu;g;Nghk;
ahu;o; Njtp ,y
vz;l CUf;Fg;Nghf
fhyk; te;jpLr;R .............
gzkuj;jba
vz;l nedTfs
kPl;bg;ghu;f;f ..............................>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2267
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1658
Uravugal Kavithai Manibharathi 2729
mathiyin ninaivukal Kavithai mathi selva 1643
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 1926
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1687
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 1927
Suyanalam Kavithai Deeparaja 2955
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 3495
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 1821
Kanavan Kavithai R. Kanirajan 2633
Kanavu Kavithai KRISH 1880
Alukku Kavithai Karu 2219
Amma Kavithai Anupriya 2834
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1077