En Aththaan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Aththaan

Author : Silver
Added On : 8/14/2009
Viewed 1736 Times

ftpij - Poem

Nkw;gbg;G gbf;f epidj;Njd;
kzNkil jahuhdJ...

kzkfd; te;jhd;..
khq;fy;ak; je;jhd;.

jhahf;f Ntz;ba fztNd ..
jhahf khwpdhd;.

jhq;ftpy;iy ,d;gk;....
jhq;fpf;nfhz;Nld; khkpahupd; RL nrhw;fis.

fhyj;jpd; fl;lhak;...
fztdpd; may;ehl;Lg; gazk;.

fdTfspy; tho;fpNwd; fztNdhL
fdtpy; mtNuhL thoNt
fz;fis %LfpNwd;

fz; ,Ue;Jk; FUlha;
tha; ,Ue;Jk; Cikaha;
nkhj;jj;jpy; eil gpzkha;....

gw;wpf;nfhz;lJ griy Neha;
fiue;jJ ehl;fs; kl;Lk; my;y
ehDk; jhd;...

fpu`hk;ngy; flTshf...
gpy; Nfl;]; fhf;Fk; nja;tkhf
Njhd;wpdhu;fs; vdf;F...

te;jJ nra;jp...
tUfpwJ tre;jk;.

mj;jhd; ....M`h
vt;tsT mofhd thu;j;ij
thu;j;ij kl;Lk; my;y
tho;f;ifj; Jizth

fhf;if FapyhdJ
fhw;W njd;wyhdJ
vdf;fhfNt cjpj;jhd; #upad;

Mk; vd;dtu; tUfpwhu;
Njhs; kPJ jiy rha
griy Neha; Nghf;f
ghrj;ij ngUf;f

mj;jhd; ....>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vali Kavithai Kanirajan 2356
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1595
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1751
Oivum Uyarvum Kavithai R. Kanirajan 2229
Naalidhazh Kavithai Thainis A 1806
Thunbam Kavithai Sashi 4698
Arasiyal Kavithai Beggyyy 3011
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 2585
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2170
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 3961
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1916
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 2816
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1728
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1656
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1707