Tamil Poem - Tamil Kavithai

Computer kathal

Author : Soora_kottai_singa_kutty
Added On : 2/23/2007
Viewed 2645 Times

ftpij - Poem

fzpg;nghwp fhjy;


Kfk; njupahky;
xU Kj;jpiu jhs;
ifnahg;gk;; ,l;L

mg;gh mk;kh
itj;j nganuy;yhk;
cjwptpl;L

Gupahj ngaupy;
kpz;zDg; ngl;bapd; Kd;Nd
kzpf; fzf;fpy;

Kfk; njupahky; ciuahLtJk; - mjpy;
rpy ciuahly;fs;; rpy Cly;fs;
rpy rpy;kp\q;fs;

kpz;zD ngl;bfs; Kd;Nd
,Ug;gJ ahu; vd;W njupahkNy
Vkhw;WNthu; gyu;...Vkhe;J NghNthu; rpyu;...

fw;gid cyfj;Js;Ns
ntw;wp nfhs;Nthu; vz;zplyhk;
khz;L tpLNthu; fzf;fpyhu;

fz; %bg; ghu;f;Fk; Kd;Nd
gy fw;gidfs;
cyfNk ve;jd; ifapy;

fk;khg;gl;bapy;
cs;std; $l
gpy;Nfl;]; ez;gndd nrhy;fpwhd;

mkpQ;rpfiuapy;
cs;std; $l
[Nuhg;gh fhd;bndd;Ld;D fhl;bfpwhd;

fz; %b
fz;izg; gwpf;Fk;
kpz;zD ngl;bapd; tpj;ijfNs!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kuzhanthaiyaaga Ennai Maatrividu Kavithai R. Kanirajan 1685
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1479
ithu pOthaathu Kavithai ts raj 1545
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2996
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 1664
Oru Nodi Kavithai Devi priya 3091
You can win the life Kavithai Kingmartine 2257
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2336
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 1880
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1659
En Semippu Kavithai Saranyan 6259
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1883
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1500
Sutrum Boomiyil Kavithai R. Kanirajan 1840
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1598