Tamil Poem - Tamil Kavithai

Antha oru mani neram

Author : Thanippiravi
Added On : 2/18/2007
Viewed 2081 Times

ftpij - Poem

fhjYf;F fz; ,y;iynad;Nwd; - mts;
fz;fis fhzhj tiu
fbthsk; Nghl;l Fjpiuaha;
fiu jhz;lhjpUe;j vd; kdJ - mts;
if Nfhu;j;J elf;f Jbj;jJ

fdptha; Ngrp fy;kdij
frpa itj;j fd;dpats;
fuk; gpbf;fnaz;zp
nts;skha; vOe;j vd;
cs;sj;J czu;it - mts;
kdkwpa... Xirapy;yhky; - eP
vd;Ds; ,Uf;fpd;wha; vd;Nwd;

nky;y vd; Kfk; ghu;j;jhs; - mts;
fz;fspy; Mapukhapuk; xsp kpd;dy;fs;
cs;sk; gl glj;jJ - capNu
clNd nrhy;yptpL cd; Kbit...

ePjhd; vd; MASf;Fk; jhuk;
vd;Nwd;...
fhj;jpUq;fs; xU kzp Neuk;
vd;whs;... nrd;whs;...
xU nry;y rpupg;NghL...

ahid gyk; nfhz;L js;spNdd;
xt;nthU nehbiaAk;... efu;j;j
fhj;jpUf;fpd;Nwd; mts; gjpYf;fhf...
,J vd; fhjypd; Muk;gkh??? Kbth???
vd;W............>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 2934
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 2890
My Love Kavithai yaki.bala 1657
Aandavan Alitha Parisu Kavithai R. Kanirajan 1684
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1542
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1427
Alai Neeyum, Karai Naanum Kavithai GeeVee 1420
Vithi Kavithai Kavi 1755
vazhip pOkkan Kavithai ts raj 1554
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1564
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 1579
mathiyin aval than en kavithai Kavithai mathi selva 1566
Vaasam Kavithai R. Kanirajan 1487
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1451
Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1403