Tamil Poem - Tamil Kavithai

Anjali

Author : Umarani
Added On : 1/22/2013
Viewed 2027 Times

ftpij - Poem

(nly;ypapy; fw;gopf;fgl;l khztp ntWk;
fw;gopg;Gf;F kl;Lk;
Mshftpy;iy>nfhLukhf jhf;fg;gl;L
nfhiy nra;ag;gl;lhs;>
vy;yhu; kdjpYk; ,t;tsT jhf;fk; Vw;gl
mJTk; xU fhuzk;...
me;j khztpf;F ,e;j ftpij rku;g;gzk;.....)

fhyNjtd; Myaj;jpy;
fdTr; Rke;j fhupifNa!
fhw;W if njhLifapy;
fdpe;J tpLk; khq;fdpNa!

kyu; Nghd;w cd; Njfk;
kiwe;J tpl;lhYk;
vq;fs; kdNjhL
cd; epidT gbe;J tpl;ljb...

fhkdpd; fspahl;lj;jpy;
fhyhtjpahdJNth ,uf;f Fzk;
kUj;JtuhFk; cd; fdit
kz;zpy; Gijj;jJNt
kpUf kdk;.......

G+Nt eP
cd;id fhf;f‌
Gayhf NghuhbAk;
Ngupb jhf;fj;jpy;
rpjwp tpl;lhab.......

kfj;jhd NjtijNa!
kz;zpy; kq;ifaUf;F
vr;rupf;if kzpabj;J
eP kuzj;ij Vw;Wf;nfhz;lha;....

rhf;filapy; gpwe;j‌
me;j rhj;jhd;fSf;F
rl;lk; rhl;ilab nfhLf;ftpy;iy
rhFk; tiu ,d;Dk; J}f;fpyplglTk;
,y;iy....

rNfhjupfs; vq;fs; ghJfhg;gpw;F
rl;lk; tu fhuzkhdtNs!
rj;jpakha; nrhy;fpd;Nwhk;>
cd; rkhjp <uk; fhAk; Kd;Nd
me;j fhk rhj;jhd;fSf;F
firab ehq;fs; nfhLg;Nghk;....

jd; clYk; capUk; cUf;fp
vq;fs; czu;Tfis njhl;ltNs!
cd; Md;kh rhe;jpaila‌
Mz;ltid Ntz;Lfpd;Nwhk;.......>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1862
Oooohhhhhhhh Ramaaaaaa Kavithai Andda 1900
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1711
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2074
Roja Kavithai David 2981
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2221
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2334
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1834
EPADIKU THENDRAL Kavithai supriya 5150
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 2000
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 2013
Ezhuthukal Kavithai Preetha 3192
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1564
Idhayam Kavithai Corus 1911
Kallarai Kavithai silver 1808