Anbulla Gandhi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Anbulla Gandhi

Author : Thangamariyappan
Added On : 3/8/2012
Viewed 5960 Times

ftpij - Poem

nry;te;jd; ePu;...vq;fs; nry;tk; eP.
cd; Fuy; ,d;Dk; xypf;fpwJ..vq;fs; cs;sj;jpy;.
,uj;jk;apd;wp xU Nghuhl;lk; ..Rje;jpu
Rthrfhw;Wf;fhf.
ehl;Lf;F cd;id je;jha;..mjdhy; ePu; Njrje;ij
MePu;.

Ml;L ghy; mUe;jpa..Rje;jpu Mjtd; ePu;.
ifapy; jb vLj;J... jd;dk;gpf;if cld; ele;jPu;...
elf;fitj;jPu;.
Rje;jpuNjr tho;if vq;fs; %r;R..,JNt cq;fs;
Rtrhk; Mr;R.
kjpg;G cs;s fhfpjj;jhspy;..tpiykjpg;gpl
Kbahj - cq;fs;
cUtj;ij nghwpj;Njhk;.-- ed;wpahfh...epidthf.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 2040
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2891
Ulagam Kavithai Viji Kannan 3028
Anjali Kavithai Umarani 2522
Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 2268
Kavithai Sollavaa?? Kavithai M Rufinas 2533
Thaaye Thyagathaaye Kavithai R. Kanirajan 2104
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2645
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 3142
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 2278
Kaathali (Thozhi) Kavithai Manibharathi 2906
Kadalai Kathali Kavithai Silver 2304
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 2236
kaathirukindren Kavithai Meera 4900
Verumkagitham Kavithai R. Kanirajan 2090