Anbulla Gandhi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Anbulla Gandhi

Author : Thangamariyappan
Added On : 3/8/2012
Viewed 6075 Times

ftpij - Poem

nry;te;jd; ePu;...vq;fs; nry;tk; eP.
cd; Fuy; ,d;Dk; xypf;fpwJ..vq;fs; cs;sj;jpy;.
,uj;jk;apd;wp xU Nghuhl;lk; ..Rje;jpu
Rthrfhw;Wf;fhf.
ehl;Lf;F cd;id je;jha;..mjdhy; ePu; Njrje;ij
MePu;.

Ml;L ghy; mUe;jpa..Rje;jpu Mjtd; ePu;.
ifapy; jb vLj;J... jd;dk;gpf;if cld; ele;jPu;...
elf;fitj;jPu;.
Rje;jpuNjr tho;if vq;fs; %r;R..,JNt cq;fs;
Rtrhk; Mr;R.
kjpg;G cs;s fhfpjj;jhspy;..tpiykjpg;gpl
Kbahj - cq;fs;
cUtj;ij nghwpj;Njhk;.-- ed;wpahfh...epidthf.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kodi Kavithai R. Kanirajan 2234
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 2682
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2473
Nila Kavithai Deeparaaja 2922
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2755
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2694
Neram Kavithai GeeVee 2299
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 2687
En vaalvu Kavithai saranyan 2247
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 3445
Bharatha Thaaye Kavithai Devepriya Hariharan 3858
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 2281
Sorgam Kavithai Vimal 2281
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 4576
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 4201