Anbulla Gandhi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Anbulla Gandhi

Author : Thangamariyappan
Added On : 3/8/2012
Viewed 5877 Times

ftpij - Poem

nry;te;jd; ePu;...vq;fs; nry;tk; eP.
cd; Fuy; ,d;Dk; xypf;fpwJ..vq;fs; cs;sj;jpy;.
,uj;jk;apd;wp xU Nghuhl;lk; ..Rje;jpu
Rthrfhw;Wf;fhf.
ehl;Lf;F cd;id je;jha;..mjdhy; ePu; Njrje;ij
MePu;.

Ml;L ghy; mUe;jpa..Rje;jpu Mjtd; ePu;.
ifapy; jb vLj;J... jd;dk;gpf;if cld; ele;jPu;...
elf;fitj;jPu;.
Rje;jpuNjr tho;if vq;fs; %r;R..,JNt cq;fs;
Rtrhk; Mr;R.
kjpg;G cs;s fhfpjj;jhspy;..tpiykjpg;gpl
Kbahj - cq;fs;
cUtj;ij nghwpj;Njhk;.-- ed;wpahfh...epidthf.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ithu Enna Nyayam Kavithai Wilson 1919
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2944
Siragugal Kavithai Supriya 3269
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2316
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2967
Unarnthean Naan Kavithai Padma 2001
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 1590
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 2057
Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 2179
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 16568
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 2002
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 2023
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1868
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 3184
Enakul oruvan Kavithai Preetha 1967