Amma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 13762 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Anbey Kavithai Nivi 2920
VAZTHU Kavithai Jose 2025
Sinthikka Thodangivittargal Kavithai R. Kanirajan 1782
Adimai Kavithai Manibharathi 1855
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1824
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1770
kadhal Kavithai Corus 1919
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2316
Malare Kavithai Govindarajoo 2061
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2020
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2211
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 2237
Manitham Kavithai R. Kanirajan 2339
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1833
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 1903