Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 12834 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Urakkam Kavithai Supriya 1774
Anbullam Kavithai Shanthi Abe 1885
Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9293
Vilai Maadhar Kavithai Silver 1669
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1559
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3484
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 22107
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1640
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3636
Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 1615
Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1585
Valigal Kavithai Usha Giridhar 832
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1695
Kaathiruntha nodigal Kavithai Bagavathy 1904
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3485