Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 11625 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin manathin thookkam Kavithai mathi selva 1335
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 1452
Thanthai Aiya Kavithai Manibharathi 1809
Amma Kavithai cellisudha 2364
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2159
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 1606
Alukku Kavithai Karu 1762
Mazhai Kavithai Vimal 1929
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2490
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2046
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1306
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1478
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1284
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1295
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1198