Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 12794 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1554
Vizhi Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1703
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1540
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2243
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 4615
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5115
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 1822
Ithalvali Kavithai Rasmy 1582
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 1646
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2443
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1917
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1948
Ottrumai Kavithai Indumathi 4302
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 2916
Maayam Kavithai ts raj 1679