Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 12659 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 798
Yean Kavithai Laxmi 1664
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2657
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2020
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1567
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 3986
Adaimazhai Kavithai Vijaynimi 1744
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4300
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2504
Mannil Kavithai R. Kanirajan 1672
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1654
I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 1952
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1787
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 1655
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2223