Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 12141 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sembaruthi Kavithai ts raj 1649
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1787
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1513
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1375
Manithanin Kural Kavithai Ashokkumar 1440
Unmaithaane Kavithai R. Kanirajan 1473
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 1477
Natpu Kavithai vettiarattai 2050
Sahi Kavithai Thanippiravi 1692
Nee engee Kavithai Kuthub G 2112
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 1734
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1605
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1418
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 1434
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2428