Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 11515 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unnalllll.... Kavithai supriya 1135
Idhayavasal Kavithai R. Kanirajan 1270
True Love Kavithai Malaysia girl 4088
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 257
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 1631
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1175
Cigarette Kavithai R. Kanirajan 2210
Thozhamai Ponathu Enge Kavithai Jeya Mohan 1637
Mazhai Kavithai Silver 8977
Naan Virumbum Thookam.... Kavithai Saranyan 1831
Haikoo Kavithai oviya.vijay 3797
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 1976
Power Cut Kavithai Thanippiravi 1869
Vazhkaiyil Unathu Nilai Kavithai Kaniarjan 1537
Thirudan Kavithai Mitran 270