Amma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 13685 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2382
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2548
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1957
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2789
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2808
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 2974
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2237
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 2057
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 2240
Sadhi Kavithai sella 1933
Uzhaipaliyin Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1792
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 1925
mathiyi kathal aval ithayathil Kavithai mathi selva 1631
Nijam Kavithai G B 2392
Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1764