Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Kvg
Added On : 9/1/2009
Viewed 11560 Times

ftpij - Poem

Njjpfis vz;zpNdd;
jpde;NjhWk; vz;zpNdd;..

kzpfis vz;zpNdd;
kzpf;fzf;fha; vz;zpNdd;..

ey;y Ntisahf
eP tUk;
ehs; te;jJ !

mj;jid re;Njh\Kk;
ms;sp nfhz;L te;jJ
md;id je;ij cUtj;jpy; !!!

tUk; NghNj
tiuKiw itj;J te;jJ
thuk; %d;W cd; re;Njh\k; vd;W !

,uz;L QhapW NghdJ
vy;iy ,yh kfpo;r;rpapy;
,Wjp tiu njupatpy;iy
vg;gb efu;e;jJ nehbfs; vd;W

,d;W kdjpy; gak; ft;TJ
,iwth mLj;j QhapW cjpf;fhky;
,Ue;J tpl $lhjh?

tUlj;jpw;f;F ,uz;L
vd;W Kiw itj;J
thrk; nra;Ak;
vdf;Nf ,e;epyik vd;why; !!!

kidtp Foe;ij el;G
kUFk; cwTfis gpupe;J
cUFk; rfhf;fis vd; nrhy;tJ ?

fdT fhZq;fs;
fyhKf;fhf !
fdNt tho;f;ifahdhy; ?
fyhkplKk; gjpy; ,y;iy !!!

,iwth cd;dplk; xU
,wth tuk; Ntz;LfpNwd;

md;Gk; NerKk; nfhz;l ,izAk; JizAk;
MASf;Fk; gpupah epiyahd tuk; nfhL

jhNa ! Njhopaha;
cd; nry;t kfs;
cd; kb rhAk;
cd;dj fhyk; kPz;Lk; vg;NghJ ?

vz;ZNtd; ehl;fis
kzpfis kPz;Lk;
mLj;j %d;W khjj;Jf;Fk;

- ,g;gbf;F md;G kfs;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1290
Sivasithar Kavithai P. Madhu 1173
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1250
Nilavil Neer Kavithai Kannan 2683
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1249
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 1576
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3056
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1365
Unnalllll.... Kavithai supriya 1154
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1387
Ilaignane Kavithai BALA 1311
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 2496
Anbu Kavithai Hawwa 2739
Aayul Kavithai Swasthika 2285
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1358