Amma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Yugesh Kannadasan
Added On : 4/4/2017
Viewed 2291 Times

ftpij - Poem

mk;kh!
ehd; mOtjw;F Kd;> eP mOjha; vd; gpwg;gpy; ;
ehd; vd;id mwptjw;F Kd;> cd;id
mwpe;Jtpl;Nld; mk;kh!
vd; jtWfspd; jpUj;jk;> cd; mutizg;G
ehd; Gj;jfj;jpy; cs;sij Rkf;f> eP my;yth
Gj;jfq;fis Rke;jha;!
vd; ufrpaq;fs; tpil ngWfpd;wd> cd;idf;
fz;lTld;.
vd; fz;fs; fyq;Ftjw;Fs;> cd; iff;Fl;il
eide;J tpLfpd;wNj!
cd; tpuy; gpbj;J ele;j gUtk;> vd;
Foe;ijg;gUtk;
kPz;Lk; thuhNjh mj;jUzk;!
epyit mwpKfk; nra;jha; vdf;F NrhW Cl;l>
ahUf;Fj; njupAk; vd; epyT ePjhd; vd;W
vd; mu;j;jkw;w thu;j;ijfis> cd; mfuhjp
Mf;fpdha;!
vd; fpWf;fy;fSf;F capu; nfhLj;jha;!
vd; cwf;fk; njhlq;fpaJ cd; kbapy;
vd; cyfNk cd; jpUtbapy;
‘md;G’ vd;w thu;j;ijapd; milahsk;> ‘mk;kh’
ePjhd; vd;WNk!
ANf\;>
,uz;lhk; Mz;L>
nghwpapay; tbtikg;G>
,ae;jputpay; Jiw. >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thalaivaa 49 O Thalaivaa Kavithai Manibharathi 2041
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 2097
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2913
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1899
Mounam Kavithai Vimal 2044
Idhayam Kavithai Corus 2120
Unnodu Naan Kavithai Shanthi Abe 2181
Allah! Atha! Kavithai Ismail 2188
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1765
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 2009
Pirivu Kavithai Kumbakarnann 2886
Suyanalam Kavithai Deeparaja 3148
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3767
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5774
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 2134