Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Yugesh Kannadasan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1111 Times

ftpij - Poem

mk;kh!
ehd; mOtjw;F Kd;> eP mOjha; vd; gpwg;gpy; ;
ehd; vd;id mwptjw;F Kd;> cd;id
mwpe;Jtpl;Nld; mk;kh!
vd; jtWfspd; jpUj;jk;> cd; mutizg;G
ehd; Gj;jfj;jpy; cs;sij Rkf;f> eP my;yth
Gj;jfq;fis Rke;jha;!
vd; ufrpaq;fs; tpil ngWfpd;wd> cd;idf;
fz;lTld;.
vd; fz;fs; fyq;Ftjw;Fs;> cd; iff;Fl;il
eide;J tpLfpd;wNj!
cd; tpuy; gpbj;J ele;j gUtk;> vd;
Foe;ijg;gUtk;
kPz;Lk; thuhNjh mj;jUzk;!
epyit mwpKfk; nra;jha; vdf;F NrhW Cl;l>
ahUf;Fj; njupAk; vd; epyT ePjhd; vd;W
vd; mu;j;jkw;w thu;j;ijfis> cd; mfuhjp
Mf;fpdha;!
vd; fpWf;fy;fSf;F capu; nfhLj;jha;!
vd; cwf;fk; njhlq;fpaJ cd; kbapy;
vd; cyfNk cd; jpUtbapy;
‘md;G’ vd;w thu;j;ijapd; milahsk;> ‘mk;kh’
ePjhd; vd;WNk!
ANf\;>
,uz;lhk; Mz;L>
nghwpapay; tbtikg;G>
,ae;jputpay; Jiw. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1699
Vali Kavithai R. Kanirajan 1943
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 1877
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1548
Oivum Uyarvum Kavithai R. Kanirajan 2045
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2515
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1614
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1428
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1412
Malarukku oor madal Kavithai TriCks 1996
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1573
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1441
mathiyin vibachara kathal Kavithai mathi selva 1560
Natpaal Kavithai Dayas 1843
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2172