Tamil Song Lyrics

Yogam nalla yogam Lyrics

Song : Yogam nalla yogam
Movie : Thirumangalyam (1974)
Singers : P. Susheela
Music : MS Visawathan
Lyricist :
Direction : Vincent
Submitted By : Malar
Viewed 2518 Times

View all Thirumangalyam (1974) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Nahfk; ey;y Nahfk;
kq;if ey;yhs; te;j Nahfk;..
Nahfk;....

Nahfk; ey;y Nahfk;
kq;if ey;yhs; te;j Nahfk;..
,ts; NrUk; ve;j tPLk;
ePL thOk; [d;k Neuk;

Nahfk;....

uhij gpwe;jJ fz;L - xU
fz;zd; te;jJk; cz;L
,e;j uhijiaj; Njb
ve;jf; fz;zd; tUthNdh
uh[h uhzp Nahfk; - ,y;iy
uhjh fpU\;z Nahfk;
rPjhuhkd; Nahfk;
nja;tahid Ntyd; Nahfk;
M`h`h`h,.... M`h`h
M`h..M`h.N`h....

Nahfk;....

kyupy; rpwe;jJ fkyk; - cau;
kzpapy; rpwe;jJ gtsk;
me;j Njd; G+Tk; kzpAk;
,e;jg; ngz;Zk; rkkd;Nwh
md;id je;ij tPLk; - gpd;G
ngz;ik nry;Yk; tPLk;
jd;id <d;w ehLk;
vd;Wk; ngz;zhy; tho Ntz;Lk;

Nahfk;....>

Yogam nalla yogam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Yogam nalla yogam in english, it will be updated soon. Check back later.

Yogam nalla yogam Video Song

If you don't see the video song of Yogam nalla yogam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos