Yogam nalla yogam

Tamil Song Lyrics

Yogam nalla yogam Lyrics

Song : Yogam nalla yogam
Movie : Thirumangalyam (1974)
Singers : P. Susheela
Music : MS Visawathan
Lyricist :
Direction : Vincent
Submitted By : Malar
Viewed 3015 Times

View all Thirumangalyam (1974) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Nahfk; ey;y Nahfk;
kq;if ey;yhs; te;j Nahfk;..
Nahfk;....

Nahfk; ey;y Nahfk;
kq;if ey;yhs; te;j Nahfk;..
,ts; NrUk; ve;j tPLk;
ePL thOk; [d;k Neuk;

Nahfk;....

uhij gpwe;jJ fz;L - xU
fz;zd; te;jJk; cz;L
,e;j uhijiaj; Njb
ve;jf; fz;zd; tUthNdh
uh[h uhzp Nahfk; - ,y;iy
uhjh fpU\;z Nahfk;
rPjhuhkd; Nahfk;
nja;tahid Ntyd; Nahfk;
M`h`h`h,.... M`h`h
M`h..M`h.N`h....

Nahfk;....

kyupy; rpwe;jJ fkyk; - cau;
kzpapy; rpwe;jJ gtsk;
me;j Njd; G+Tk; kzpAk;
,e;jg; ngz;Zk; rkkd;Nwh
md;id je;ij tPLk; - gpd;G
ngz;ik nry;Yk; tPLk;
jd;id <d;w ehLk;
vd;Wk; ngz;zhy; tho Ntz;Lk;

Nahfk;....>

Yogam nalla yogam Tamil Song Lyrics in English

Yogam nalla yogam
Mangai nallal vantha yogam..
Yogam…

Yogam nalla yogam
Mangai nallal vantha yogam..
Ival serum entha veedum
Needu vazum janma neram

Yogam….

Radhai piranthathu kandu - oru
Kannan vanthadhum undu
Indha radhaiyai thedi
Endha kannan varuvano
Raja rani yogam - illai
Radha krishna yogam
Seetharaman yogam
Dheivayanai velan yogam
Ahahaha…. ahaha aha.. 
Aaha.. aahaa…ho…

Yogam…..

Malaril siranthathu kamalam - uyar
Maniyil siranthathu pavalam
Andha then poovum maniyum
Indha pennum samamandro
Annai thanthai veedum - pinbu
Penmai sellum veedum
Thannai eendra nadum
Endrum pennaal vazha vendum

Yogam……..

Yogam nalla yogam Video Song

If you don't see the video song of Yogam nalla yogam, it will be updated soon. Check back later.