Tamil Song Lyrics

Yezhu Swarangalukkul Lyrics

Song : Yezhu Swarangalukkul
Movie : Apoorva Raagangal (1975)
Singers : Vani Jayaram
Music : MS. Vishwanathan
Lyricist : Kannadhasan
Direction :
Submitted By : Janu
Viewed 8608 Times

View all Apoorva Raagangal (1975) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

VO ];tuq;fSf;Fs; vj;jid ghly;
,jar; Ruq;fj;Js; vj;jid Nfs;tp
fhZk; kdpjUf;Fs; vj;jid rydk; - ntWk;
fw;gid re;Njh\j;jpy; mtuJ ftdk; (2)

VO ];tuq;fSf;Fs;.....

fhiy vOe;jTld; ehisa Nfs;tp
mJ ifapy; fpilj;j gpd;Dk; Jbf;FJ Mtp
Vndd;w Nfs;tp xd;Nw vd;iwf;Fk; jq;Fk; - kdpj
,d;gJd;gk; vjpYk; Nfs;tpjhd; kpQ;Rk; (2)

VO ];tuq;fSf;Fs;.....

vdf;fhf eP mOjhy; ,aw;ifapy; elf;Fk;
eP vdf;fhf czT cz;z vg;gb elf;Fk;
ekf;nfd;W G+kpapNy flikfs; cz;L - mij
ekf;fhf ek; ifahy; nra;tJ ed;W (2)

VO ];tuq;fSf;Fs;.....

Muk;gj;jpy; gpwg;Gk; cd; ifapy; ,y;iy
,jpy; mLj;jLj;j elg;Gk; cd; ifapy; ,y;iy
ghij tFj;j gpd;G gae;njd;d yhgk; (2) - mjpy;
gazk; elj;jptpL kiwe;jpLk; ghtk; (2)

VO ];tuq;fSf;Fs;.....

ehisg; nghOJ vd;Wk; ekf;nfd tho;f
mij elj;j xUtDz;L Nfhapypy; fhz;f
Ntis gpwf;Fk; vd;W ek;gpf;if nfhs;f (2)
ve;j NtjidAk; khWk; Nkfj;ijg; Nghy (2)

VO ];tuq;fSf;Fs;.....

>

Yezhu Swarangalukkul Tamil Song Lyrics in English

Yezhu svarangalukkul eththanai paadal 
Idhayach churangaththul eththanai kaelvi 
Kaanum manidharukkul eththanai salanam - verum 
Karpanai sandhoashaththil avanadhu gavanam (2) 

Yezhu svarangalukkul….. 

Kaalai ezhundhavudan naalaiya kelvi 
Adhu kaiyil kidaiththa pinnum thudikkudhu aavi 
Yenendra kelvi ondre enraikkum thangum - manidha 
Inbathunbam edhilum kelvidhaan minjum (2) 

Yezhu svarangalukkul….. 

Enakkaaga nee azhudhaal iyarkaiyil nadakkum 
Nee enakkaaga unavu unna eppadi nadakkum 
Namakkenru bhoomiyilae kadamaigal undu - adhai 
Namakkaaga nam kaiyaal seivadhu nanru (2) 

Yezhu svarangalukkul….. 

Aarambaththil pirappum un kaiyil illai 
Idhil aduththaduththa nadappum un kaiyil illai 
Paadhai vaguththa pinbu bayandhenna laabam (2) - adhil 
Payanam nadaththividu maraindhidum paavam (2) 

Yezhu svarangalukkul….. 

Naalaip pozhudhu enrum namakkena vaazhga 
Adhai nadaththa oruvanundu koayilil kaanga 
Velai pirakkum endru nambikkai kolga (2) 
Endha vedhanaiyum maarum megaththai poala (2) 

Yezhu svarangalukkul….. 

Yezhu Swarangalukkul Video SongTamil Cooking Videos