Yezhisai Geethame(Male)

Tamil Song Lyrics

Yezhisai Geethame(Male) Lyrics

Song : Yezhisai Geethame(Male)
Movie : Rasigan Oru Rasigai (1986)
Singers : K.J.Yesudass
Music : Ravindran
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5927 Times

View all Rasigan Oru Rasigai (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

MMMm...MMMm...MMMm...

Vopir fPjNk vdf;nfhU [Ptd; ePNa
thOk; fhyk; ahTk; cdf;fhf.. ehd; jhd;
fhtpa tPizapy; ];tuq;fis kPl;LNtd;.. fhdk;
fhdk;.. [Pt fhdk;.. gpwf;fhNjh ,q;Nf

Vopir fPjNk vdf;nfhU [Ptd; ePNa

VNjh uhfk; vdJ Fuypd; top
jhsk; ghtk; ,uz;Lk; ,ize;J tu
Nfl;Fk; ahUk; cUfp cUfp tpo
fhjpy; ghAk; Gjpa ftpij ,J
moF nkhopapy; xU mKj kioAk; tu
epidTk; kdKk; mjpy; eida eida RfNkh.. VNjh..
ehnsy;yhk; re;Njh\k; neQ;nry;yhk; rq;fPjk;.. capNu capNu...

Vopir fPjNk vdf;nfhU [Ptd; ePNa

ifapy; Ve;Jk; kJtpd; kaf;fKz;L
fz;zpy; ePe;Jk; fdtpy; ,dpikAz;L
neQ;Nr neQ;Nr VijAk; kwe;JtpL
Nghij Mw;wpy; kdij kpjf;ftpL
cwT vJTkpy;iy ftiy rpwpJkpy;iy
jdpik nfhLikapy;iy ,dpik ,dpik ,Jjhd;.. ehd; jhd;..
ghrq;fs; nfhs;shj ge;jq;fs; ,y;yhj.. kdpjd; kdpjd;...

Vopir fPjNk vdf;nfhU [Ptd; ePNa
thOk; fhyk; ahTk; cdf;fhf.. ehd; jhd;
fhtpa tPizapy; ];tuq;fis kPl;LNtd;.. fhdk;
fhdk;.. [Pt fhdk;.. gpwf;fhNjh ,q;Nf

Vopir fPjNk vdf;nfhU [Ptd; ePNa

>

Yezhisai Geethame(Male) Tamil Song Lyrics in English

Aah….aahhhh….aahh……

Yezhisai geedhame enakoru jeevan neeye
Vaazhum kaalam yaavum unakaaga naan dhaan
Kaaviya veenaiyil swarangalai meettuven.. gaana
Gaanam...jeva gaanam pirakkaadho inge..

Yezhisai geedhame enakoru jeevan neeye..

Yedho raagam enadhu kuralin vazhi
Thaalam bhaavam irandum inaindhu vara
Ketkum yaarum urugi urugi vizha
Kaadhil paayum pudhiya kavidhai idhu
Azhagu mozhiyil oru amudha mazhaiyum vara
Ninaivum manamum adhil nanaiya nanaiya sugamoo...yedhoo..
Naalellaam sandhosam nenjellaam sangeetham..uyire..uyire..

Yezhisai geedhame enakoru jeevan neeye

Kaiyil yendhum madhuvil mayakkamundu
Kannil neendhum kanavil inimaiyundu
Nenje nenje yedhaiyum marandhuvidu
Bodhai aatril manadhai midhakkavidu
Uravu edhuvumillai kavalai siridhumillai
Thanimai kodumaiyillai inimai inimai idhudhaan..naan dhaan...
Paasangal kollaadha bandhangal illaadha manidhan manidhan

Yezhisai geedhame enakoru jeevan neyee
Vaazhum kaalam yaavum unakkaaga naandhan
Kaaviya veenaiyil swarangalai meettuven.. gaanam
Gaanam.. jeeva gaanam pirakkaadho inge..

Yezhisai geedhame enakkoru jeevan neeye.

Yezhisai Geethame(Male) Video Song

If you don't see the video song of Yezhisai Geethame(Male), it will be updated soon. Check back later.