Tamil Song Lyrics

Yeri Karaiyin Mele Lyrics

Song : Yeri Karaiyin Mele
Movie : Mudhalali (1958)
Singers : T.M. SOUNDARARAJAN
Music : K.V. MAHADEVAN
Lyricist : Ka.Mu.Sheriff
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 9129 Times

View all Mudhalali (1958) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Vupf;fiuapd; NkNy ..m.M....
Vupf;fiuapd; NkNy NghwtNs ngz; kapNy
Vupf;fiuapd; NkNy NghwtNs ngz; kapNy
vd;dUik fhjypNa vd;id nfhQ;rk; ghU ePNa
vd;dUik fhjypNa vd;id nfhQ;rk; ghU ePNa
md;dk; Nghy eil ele;J nrd;wpLk; kapNy
md;dk; Nghy eil ele;J nrd;wpLk; kapNy
Mir jPu epy;Y nfhQ;rk; NgRNthk; FapNy
Mir jPu epy;Y nfhQ;rk; NgRNthk; FapNy

njd;idku NrhiyapNy rpl;L Nghy Nghw ngz;Nz..V..V.......m.....
njd;idku NrhiyapNy rpl;L Nghy Nghw ngz;Nz
rpl;L Nghy Nghw ngz;Nz
epy;Y nfhQ;rk; ehDk; thNud; Nru;e;J Ngrp NghNthk; fz;Nz
epy;Y nfhQ;rk; ehDk; thNud; Nru;e;J Ngrp NghNthk; fz;Nz
md;dk; Nghy eil ele;J nrd;wpLk; kapNy
md;dk; Nghy eil ele;J nrd;wpLk; kapNy
Mir jPu epy;Y nfhQ;rk; NgRNthk; FapNy
Mir jPu epy;Y nfhQ;rk; NgRNthk; FapNy

khku Njhg;gpdpNy kr;rhd; tUk; NtisapNy
kr;rhd; tUk; NtisapNy
khku Njhg;gpdpNy kr;rhd; tUk; NtisapNy
Nfhgk; nfhz;l khid NghNy XlyhNkh ngz; kapNy
Nfhgk; nfhz;l khid NghNy XlyhNkh ngz; kapNy
md;dk; Nghy eil ele;J nrd;wpLk; kapNy
md;dk; Nghy eil ele;J nrd;wpLk; kapNy
Mir jPu epy;Y nfhQ;rk; NgRNthk; FapNy
Mir jPu epy;Y nfhQ;rk; NgRNthk; FapNy>

Yeri Karaiyin Mele Tamil Song Lyrics in English

Yerikkaraiyin mele......ah..aah… 
Yerikkaraiyin mele poravale pen mayile
Yerikkaraiyin mele poravale pen mayile 
Ennarumai kaadhaliye ennai konjam paaru neeye
Ennarumai kaadhaliye ennai konjam paaru neeye
Annam pola nadai nadandhu chendridum mayile
Annam pola nadai nadandhu chendridum mayile 
Aasai theera nillu konjam pesuvom kuyile
Aasai theera nillu konjam pesuvom kuyile

Thennaimara cholaiyile chittu pola pora penne.....ye…ye…ah…
Thennaimara cholaiyile chittu pola pora penne
Chittu pola pora penne
Nillu konjam naanum vaaren serndhu pesi povom kanne
Nillu konjam naanum vaaren serndhu pesi povom kanne
Annam pola nadai nadandhu chendridum mayile
Annam pola nadai nadandhu chendridum mayile 
Aasai theera nillu konjam pesuvom kuyile
Aasai theera nillu konjam pesuvom kuyile

Maamara thoppinile machchaan varum velaiyile
Machchaan varum velaiyile
Maamara thoppinile machchaan varum velaiyile
Kobam konda maanai pole odalaamo pen mayile
Kobam konda maanai pole odalaamo pen mayile
Annam pola nadai nadandhu chendridum mayile
Annam pola nadai nadandhu chendridum mayile 
Aasai theera nillu konjam pesuvom kuyile
Aasai theera nillu konjam pesuvom kuyile

Yeri Karaiyin Mele Video SongTamil Cooking Videos