Tamil Song Lyrics

Yelelo Pongum Kadal Lyrics

Song : Yelelo Pongum Kadal
Movie : Marina (2012)
Singers : Benny Dayal, Sandhya, Andrea Jeremiah
Music : Girish
Lyricist : Yugabharathi
Direction : Pandiraj
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 1908 Times

View all Marina (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


Mz; : VNyNyh.. nghq;Fk; fly;
vq;NfAk;.. kpd;Dk; kzy;
vy;yhNk.. if Nruapy;
Fjpj;jhLk; ehq;fs;.. ieahz;b gwitfs;

ngz; : VNyNyh.. nghq;Fk; fly;
vq;NfAk;.. kpd;Dk; kzy;
vy;yhNk.. if Nruapy;
Fjpj;jhLk; ehq;fs;.. ieahz;b gwitfs;

ngz; : jha; Nghy.. jhyhl;l.. Mfhak; ,Uf;FNj
ek; je;ij.. Nghy; G+kp.. if ePl;LNj
Mz; : Ngu; $l.. Nfl;fhky;.. G+q;fhw;W mbf;FNj
fhNrJk;.. thq;fhky;.. G+ thrk; nfhLf;FNj
ngz; : Jhuy;.. rq;fPjk; ghLNj
fly; Xir.. ifj;jhsk; NghLNj
,jw;fPL.. vJTk; ,y;iy.. njupANj
Mz; : kzy; NkNl.. ek; tPL MdNj
tpsf;fhf.. tpz;kPDk; Njhd;WNj
cwNtjhd;.. cyfk; vd;W.. GupANj

FO : Nr khd;Nr.. Nrkhd;Nr.. Nrkhd;Nr Nrah (4)

Mz; : VNyNyh.. nghq;Fk; fly;
vq;NfAk;.. kpd;Dk; kzy;
vy;yhNk.. if Nruapy;
Fjpj;jhLk; ehq;fs;.. ieahz;b gwitfs;

ngz; : VNyNyh.. nghq;Fk; fly;
vq;NfAk;.. kpd;Dk; kzy;
,UtUk;:vy;yhNk.. if Nruapy;
Fjpj;jhLk; ehq;fs;.. ieahz;b gwitfs;

ngz; : ehs;NjhWk;.. VNjNjh.. khw;wq;fs; elf;FNj
MdhYk;.. Ngud;G.. khwhjNj
Mz; : ifNahL.. if Nru;e;J.. ];Ndfq;fs; rpupf;FNj
fhy; Nghf.. Xu; ghij.. jhdhf fpilf;FNj
ngz; : ahUk;.. ek; Nghy MFkh
tUk; ehis.. ek;ghky; ,d;gkh
fyq;fhNj.. ftiy vy;yhk;.. njhiyANk N`N`N`
Mz; : rpup Njhoh.. vy;yhKk; khWNk
Jzpe;jhNy.. mz;lhJ NrhfNk
Kad;whNy.. vJTk; ,q;F.. RygNk

FO : Nr khd;Nr.. Nrkhd;Nr.. Nrkhd;Nr Nrah (4)
>

Yelelo Pongum Kadal Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Yelelo Pongum Kadal in english, it will be updated soon. Check back later.

Yelelo Pongum Kadal Video Song

If you don't see the video song of Yelelo Pongum Kadal, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos