Tamil Song Lyrics

Yean Pennendru Piranthaai (Pathos) Lyrics

Song : Yean Pennendru Piranthaai (Pathos)
Movie : Love Today (1996)
Singers : Unni Krishnan
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2349 Times

View all Love Today (1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Vd; ngz; vd;W gpwe;jha;
Vd; vd; tho;tpy; GFe;jha;...

Vd; ngz; vd;W gpwe;jha;
Vd; vd; tho;tpy; GFe;jha;
ehd; jiy jho;e;J njhONjd;
vd; jiy kPJ ele;jha;
cyif cyif cd;dhy; ntWj;Njd;
cwtha; cwtha; cidNa epidj;Njd;
,e;j cynfy;yhk; ehd; ,oe;jhYk;
vd; gdpG+Nt cd;id ghu;j;jhy; NghJk;

Vd; ngz; vd;W gpwe;jha;
Vd; vd; tho;tpy; GFe;jha;

eP vq;Nf nrd;W Nru;e;jhYk;
cd; epoy; topNa tUNtd;
jPNahL vd;id vupj;jhYk;
eP jpz;b tpl;lhy; capu;g;Ngd;
xU Kiw Kfk; ghu;f;f Jbf;FJ cs;sk;
fhtpup ejp jhz;Lk; fz;fspy; nts;sk;
fhjy; cwit vupj;jpLkh
,J jhd; fhjy; rupj;jpukh

Vd; ngz; vd;W gpwe;jha;
Vd; vd; tho;tpy; GFe;jha;
ehd; jiy jho;e;J njhONjd;
vd; jiy kPJ ele;jha;
cyif cyif cd;dhy; ntWj;Njd;
cwtha; cwtha; cidNa epidj;Njd;
,e;j cynfy;yhk; ehd; ,oe;jhYk;
vd; gdp G+Nt cd;id ghu;j;jhy; NghJk;

Vd; ngz; vd;W gpwe;jha;
Vd; vd; tho;tpy; GFe;jha;
>

Yean Pennendru Piranthaai (Pathos) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Yean Pennendru Piranthaai (Pathos) in english, it will be updated soon. Check back later.

Yean Pennendru Piranthaai (Pathos) Video SongTamil Cooking Videos