Ye Manpuru Mangaye

Tamil Song Lyrics

Ye Manpuru Mangaye Lyrics

Song : Ye Manpuru Mangaye
Movie : Guru (2007)
Singers : Srinivas, Sujatha, Aslam, A R Rahman
Music : A R Rahman
Lyricist :
Direction : Mani Ratnam
Submitted By : Nivi
Viewed 9794 Times

View all Guru (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jk;jd jk;jd fz;fs; re;jk; nrhy;y (2)
,jaj;jpd; nkhopahy;
,g;NghJ vOJq;fs; gy;ytpia

jk;jd jk;jd fz;fs; re;jk; nrhy;y (2)
,jaj;jpd; nkhopahy;
,g;NghJ vOJq;fs; gy;ytpia


V khz;GU kq;ifNa... epy;yhNah
nrk;khJis tha; nkhop nrhy;yhNah (2)

V khz;GU kq;ifNa... (3)

jk;jd jk;jd fz;fs; re;jk; nrhy;y (2)
,jaj;jpd; nkhopahy;
,g;NghJ vOJq;fs; gy;ytpia


Vd; fypj;njhif nkhopapy; ghLfpwha; (2)
Vd; FWe;njhif jkpio NjLfpwha;
vd; ghku nkhopapy; ghlhNah

fz;fs; ghu;j;Nj ftp MNdd;
,d;Dk; ghu;j;jhy; vq;Nf NghNtd;
cd;dhNy fk;gd; jhz;LNtd;
cd; ,jo; NkNy..V..V vOJNtd;

V khz;GU kd;dth... epy;yhNah
vd; ghku thu;j;ijapy; nrhy;yhNah
V khz;GU kd;dth... (3)


cd; thl;jlq; fz; vd;id thl;Ljb
cd; tisTfNsh vd;id tisf;Fjb
vd; tho;f;ifapd; Njit jPu;g;gha; th

ce;jd; Nritfs; nra;Ak; NghJ (2)
vd; Njit mJ jPUNk
vd; tho;Nt khWNk

V V khz;GU kq;ifNa... epy;yhNah
nrk;khJis tha; nkhop nrhy;yhNah

V khz;GU kd;dth... epy;yhNah
vd; ghku thu;j;ijapy; nrhy;yhNah

V khz;GU kd;dth...

V khz;GU kq;ifNa...

V..V..V khz;GU kd;dth... (3)

jk;jd jk;jd fz;fs; re;jk; nrhy;y (2)
,jaj;jpd; nkhopahy;
,g;NghJ vOJq;fs; gy;ytpia
X.. X.. X
jk;jd jk;jd fz;fs; re;jk; nrhy;y (2)
,jaj;jpd; nkhopahy;
,g;NghJ vOJq;fs; gy;ytpia>

Ye Manpuru Mangaye Tamil Song Lyrics in English

Thamthana thamthana kangal santhan solla (2) 
Ithayathin mozhiyaal
Ippothu ezhuthungal pallaviyai

Thamthana thamthana kangal santhan solla (2) 
Ithayathin mozhiyaal
Ippothu ezhuthungal pallaviyai

Yeh maanpuru mangaye… nillayooo 
Semmaathulai vai mozhi sollayoo (2)

Yeh maanpuru mangaye…. (3)

Thamthana thamthana kangal santhan solla (2) 
Ithayathin mozhiyaal
Ippothu ezhuthungal pallaviyai

Yen kalithogai mozhiyil paadukiraaai (2)
Yen kuranthogal thamizhai thedukirai 
En paamara mozhiyil paadayo

Kangal paarthen kavi aanen
Inum paarthal enge poven
Unnaale kamban thaanduven 
Un idhal mele…..ye..ye ezhuthuven

Yeh maanpuru manavaa… nillayoo 
En paamara vaarthayil sollayo
Yeh maanpuru manavaa…. (3)

Un vaattadangal kan ennai vaattuthadi 
Un valaivugalo ennai valaikuthadi
En vaazhkaiyin thevai theerppaai vaa

Uthan sevaivel seyum pothu (2)
En thavai athu theerume 
En vaazhve maarume

Yeh yeh maanpuru mangaye…. nillayo 
Semmaathulai vai mozhi sollayoo

Yeh maanpuru manavaa… nillayo
En paamarai vaarthayil sollayo

Yeh maanpuru manavaa…..

Yeh maanpuru mangaye….

Ye..ye…ye…  maanpuru manavaa…. (3)

Thamthana thamthana kangal santhan solla (2)
Ithayathin mozhiyaal
Ippothu ezhuthungal pallavi
Oh….oh….oh 
Thamthana thamthana kangal santham solla (2)
Ithayathin mozhiyaal
Ippothu ezhuthungal pallaviyail

Ye Manpuru Mangaye Video Song

If you don't see the video song of Ye Manpuru Mangaye, it will be updated soon. Check back later.