Yaaruku yaar

Tamil Song Lyrics

Yaaruku yaar Lyrics

Song : Yaaruku yaar
Movie : Aasai Mugam (1965)
Singers : TMS, P. Susheela
Music : S. M. Subbiah Naidu
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2841 Times

View all Aasai Mugam (1965) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: ahUf;F ahu; vd;W njupahjh
,e;j CUf;F cz;ik Gupahjh

ngz;: jpUkz Nkiliaj; Njb te;Njd;
vd; jiytd; jpUtb ehb te;Njd;
jpUkz Nkiliaj; Njb te;Njd;
vd; jiytd; jpUtb ehb te;Njd;

Mz;: ,ikfs; %ba fz;zhf
,jak; Njba ngz;zhf

ngz;: XN`h ...

Mz; : ,utha; gfyha; eP ,Uf;f
,utha; gfyha; eP ,Uf;f
cwtha; capuha; ehdpUf;f
M``h

ahUf;F ahu; vd;W njupahjh

ngz;: Uuhu; thu;j;ijia Nfl;fhky;
cw;whu; Kfj;ijg; ghu;f;fhky;

Mz;: k;`Pk;
Cuhu; thu;j;ijia Nfl;fhky;
cw;whu; Kfj;ijg; ghu;f;fhky;
Neuha; neQ;c,y; epd;wtNu
epidthy; vd;id ntd;wtNu

ahUf;F ahu; vd;W njupahjh

Mz;: gUtk; vd;nwhU nghOJ tUk;
ghit vd;nwhU Njit tUk;
gUtk; vd;nwhU nghOJ tUk;
ghit vd;nwhU Njit tUk;

ngz;: cUtk; vd;nwhU moF tUk;
xt;nthU ehSk; gof tUk;
cUtk; vd;nwhU moF tUk;
xt;nthU ehSk; gof tUk;

Mz;: goFk; tiuapy; jaf;fk; tUk;
gofpa gpd;Dk; kaf;fk; tUk;
goFk; tiuapy; jaf;fk; tUk;
gofpa gpd;Dk; kaf;fk; tUk;

ngz;: fhjy; fhtiyf; fle;J tUk;
fhyq;fs; NjhWk; njhlu;e;J tUk;

,UtUk;: ahUf;F ahu; vd;W njupahjh
,e;j CUf;F cz;ik Gupahjh
M`h `h
>

Yaaruku yaar Tamil Song Lyrics in English

Male : Yaarukku yaar endru theriyaadhaa
Indha oorukku unmai puriyaadhaa

Female : Thirumana medaiyai thedi vandhen
En thalaivan thiruvadi naadi vandhen
Thirumana medaiyai thedi vandhen
En thalaivan thiruvadi naadi vandhen

Male : Imaigal moodiya kannaaga
Idhayam thediya pennaaga

Female : Oho oho…..

Female: Iravaai pagalaai nee irukka
Iravaai pagalaai nee irukka
Uravaai uyiraai naaniruppen
Aahahaa …

Yaarukku yaar endru theriyaadhaa

Female : Ooraar vaarthaiyai ketkaamal
Utraar mugathai paarkkaamal

Male : Mmmmhhmm
Ooraar vaarthaiyai ketkaamal
Utraar mugathai paarkkaamal
Neraai nenjil nindravare
Ninaivaal ennai vendravare

Yaarukku yaar endru theriyaadhaa

Male : Paruvam endroru pozhudhu varum
Paavai endroru thevai varum
Paruvam endroru pozhudhu varum
Paavai endroru thevai varum

Female : Uruvam endroru azhagu varum
Ovvoru naalum pazhaga varum
Uruvam endroru azhagu varum
Ovvoru naalum pazhaga varum

Male : Pazhagum varaiyil thayakkam varum
Pazhagiya pinnaal mayakkam varum
Pazhagum varaiyil thayakkam varum
Pazhagiya pinnaal mayakkam varum

Female : Kaadhal kaavalai kadandhu varum
Kaalangal dhorum thodarndhu varum

Both : Yaarukku yaar endru theriyaadhaa
Indha oorukku unmai puriyaadhaa
Aahaa haa….

Yaaruku yaar Video Song

If you don't see the video song of Yaaruku yaar, it will be updated soon. Check back later.