Vizhi Moodi

Tamil Song Lyrics

Vizhi Moodi Lyrics

Song : Vizhi Moodi
Movie : Ayan (2009)
Singers : Karthik
Music : Harris Jayaraj
Lyricist : Na. Muthukumar
Direction : K.V. Anand
Submitted By : Malar
Viewed 9835 Times

View all Ayan (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

tpop %b Nahrpj;jhy;
mq;NfAk; te;jha; Kd;Nd Kd;Nd
jdpahf NgrpLk; re;Njh\k;
je;jha; ngz;Nz ngz;Nz
mb ,J Nghy; kiof;fhyk;
vd; tho;tpy; tUNkh
kiof;fpspNa kiof;fpspNa
cd; fz;izf; fz;NlNd
tpop topNa tpop topNa
ehd; vd;idf; fz;NlNd nre;NjNd

tpop %b...

flyha; NgrpLk; thu;j;ijfs; ahTk;
Jspaha; Jspaha; FiwAk;
nksdk; NgrpLk; ghi\fs; kl;Lk; Gupe;jpLNk
jhdha; ve;jd; fhy;fs; ,uz;Lk;
ce;jd; jpirapy; elf;Fk;
J}uk; Neuk; fhyk; vy;yhk; RUq;fpLNk
,e;j fhjy; te;Jtpl;lhy; ek; Njfk; kpje;jpLNk
tpz;NzhLk; KfpNyhLk; tpisahbj; jpupe;jpLNk

tpop %b...

Mir vd;Dk; J}z;by; Ks;jhd;
kPdha; neQ;ir ,Of;Fk;
khl;bf;nfhz;l gpd; kWgb
khl;bl kdk; Jbf;Fk;
Rw;Wk; G+kp vd;id tpl;Lj;
jdpaha; Rw;wpg; gwf;Fk;
epd;why; ele;jhy; neQ;rpy;
VNjh GJ kaf;fk;
,J kha tiyay;yth
GJ Nkhd epiyay;yth
cil khWk;.. eil khWk;
xU ghuk; vid gpbf;Fk;

tpop %b...
>

Vizhi Moodi Tamil Song Lyrics in English

Vizhi Moodi Yosithaal 
Angeyum Vanthaai Munne Munne
Thaniyaaga Pesidum Santhosham 
Thanthaai Penne Penne
Adi Ithu Pol Mazhai Kaalam
En Vaazhvil Varumo
Mazhaikkiliye Mazhaikkiliye
Un Kannai Kandene
Vizhi Vazhiye Vizhi Vazhiye
Naan Ennai Kandene Senthene

Vizhi Moodi…..

Kadalaai Pesidum Vaarthaigal Yaavum
Thuliyaai Thuliyaai Kuraiyum
Mounam Pesidum Baashaigal Mattum Purindhidume
Thaanaai Endhan Kaalgal Irandum 
Undhan Thisaiyil Nadakkum
Thooram Neram Kaalam Ellaam Surungidume
Indha Kaadhal Vanthuvittaal Nam Thegam Midhandhidume
Vinnodum Mugilodum Vilaiyaadith Thirindhidume

Vizhi Moodi…..

Aasai Ennum Thoondil Multhaan
Meenai Nenjai Izhukkum
Maattikkonda Pin Marubadi 
Maattida Manam Thudikkum
Suttrum Boomi Ennai Vittu
Thaniyaai Suttri Parakkum
Nindraal Nadanthaal Nenjil 
Etho Pudhu Mayakkam
Ithu Maaya Valaiyallavaa
Pudhu Mona Nilaiyallavaa
Udai Maarum… Nadai Maarum
Oru Baaram Ennai Pidikkum

Vizhi Moodi…..

Vizhi Moodi Video Song