Tamil Song Lyrics

Venum Venum Lyrics

Song : Venum Venum
Movie : Thotta (2008)
Singers : Jaidev, Sangeetha
Music : Srikanth Deva
Lyricist : Pa. Vijay
Direction : Selva
Submitted By : Janu
Viewed 2079 Times

View all Thotta (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: Ntz;Lk;.. Ntz;Lk;..
vJ jhd; Ntz;Lk;
vd;dpy;.. cdf;F..
vd;d jhd; Ntz;Lk;

Mz;: eP jUk; RthrKk; Ntz;Lk;
eP vDk; ghrKk; Ntz;Lk;

ngz;: ,jaq;fs; ,lk;khWk;
,k;irfs; Ntz;Lkh
,jNohL ,jo; NgRk;
..uq;fs; Ntz;Lkh

Mz;: xt;nthU epkplq;fs; NjhWk;
cd; mUfpdpy; fple;jpl Ntz;Lk;
cd; epoy; tUfpw topapy;
ehd; rUfha; kpjpgl Ntz;Lk;

ngz;: Ntz;Lk; Ntz;Lk;...

Mz;: xU fz; te;J nra;fpd;w
fhak; Ntz;LNk
kW fz; te;J mjpy; G+Rk;
kUe;Jk; Ntz;LNk

ngz;: rpy fhyq;fs; ehd; fhl;Lk;
Vf;fk; Ntz;LNk
rpy Neuq;fs; cd; khu;gpy;
J}f;fk; Ntz;LNk

Mz;: vl;Lj; jpir vl;lh jpir
vq;Fk; vdf;F eP Ntz;Lk;
eP vd; kdk; cd;dpy; jpdk;
ehd; cd;Ds; epuk;g Ntz;lhkh

ngz;: cd;idf; Nfl;fpNwd;
cz;ikia nrhy;y Ntz;Lk;
,d;Dk; vd;d Ntz;Lk; vd; trk;
,Ug;gJk; ,og;gJk; ehd; cd;trk;

ngz;: me;j tpz;NzhL epyhthf
ehd;jhd; Ntz;Lkh
,e;j epyNthL ,uthf
eP jhd; Ntz;Lkh

Mz;: me;jf; flNyhL miyahf
ehd;jhd; Ntz;Lkh
,e;j miyNahL fiuahf
eP jhd; Ntz;Lkh

ngz;: Ntz;Lk; vDk; thu;j;ij mij
nrhy;ypj; jtpf;f eP Ntz;Lk;
Kj;jk; ju KOJk; ju
vd;Wk; cdf;F ehd; Ntz;Lk;

Mz;: fhjy; [d;dypy; fhw;W Nghy; tPr Ntz;Lk;
fhjy; vd;w nrhy;ypy; nrhu;f;fNk
fiutUk; jUzq;fNs gf;fNk

ngz;: Ntz;Lk;.. Ntz;Lk;..
vJ jhd; Ntz;Lk;
vd;dpy;.. cdf;F..
vd;d jhd; Ntz;Lk;

Mz;: eP jUk; RthrKk; Ntz;Lk;
eP vDk; ghrKk; Ntz;Lk;

ngz;: ,jaq;fs; ,lk;khWk;
,k;irfs; Ntz;Lkh
,jNohL ,jo; NgRk;
..uq;fs; Ntz;Lkh

Mz;: xt;nthU epkplq;fs; NjhWk;
cd; mUfpdpy; fple;jpl Ntz;Lk;
cd; epoy; tUfpw topapy;
ehd; rUfha; kpjpgl Ntz;Lk;
>

Venum Venum Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Venum Venum in english, it will be updated soon. Check back later.

Venum Venum Video Song

If you don't see the video song of Venum Venum, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos