Tamil Song Lyrics

Vennilavae Vennilavae (Pathos) Lyrics

Song : Vennilavae Vennilavae (Pathos)
Movie : Minsara Kanavu (1997)
Singers :
Music : AR. Rahman
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Rajiv Menon
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3637 Times

View all Minsara Kanavu (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : k;k;...(vd; monfd;d vd; njhopnyd;d
Vd; vd;ndhL cd; fhjy; cz;lhr;R) (2)
rpW fz;zPuha; ehd; jto;e;NjNd
,jpy; vg;NghJ kpd;rhuk; cz;lhr;R
ngz;Nz... ngz;Nz...
uhNthLk; gfNyhLk; ce;jd; Qhgf njhy;iy
uapy; ghij G+NthL tz;Lfs; Jhq;Ftjpy;iy
,J rupah jtwh vd;gij nrhy;y rh];jpuj;jpy; ,lkpy;iy

Mz; : ntz;zpyNt ntz;zpyNt
vd;id Nghy NjahNj
cd;NdhLk; fhjy; Nehah
ngz; : xU G+q;fhit Nghy;
ve;jd; cs;sk; itj;Njd;
mjpy; Gay;tPrp Fiyj;jJ ahu;

ngz; : ntz;zpyNt ntz;zpyNt
vd;id Nghy NjahNj
cd;NdhLk; fhjy; Nehah
xU G+q;fhit Nghy;
ve;jd; cs;sk; itj;Njd;
mjpy; Gay;tPrp Fiyj;jJ ahu;


>

Vennilavae Vennilavae (Pathos) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vennilavae Vennilavae (Pathos) in english, it will be updated soon. Check back later.

Vennilavae Vennilavae (Pathos) Video Song

If you don't see the video song of Vennilavae Vennilavae (Pathos), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos