Velli Mooku Minna Minna

Tamil Song Lyrics

Velli Mooku Minna Minna Lyrics

Song : Velli Mooku Minna Minna
Movie : Rasigan Oru Rasigai (1986)
Singers : K.J.Yesudass, S.Janaki
Music : Ravindran
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2798 Times

View all Rasigan Oru Rasigai (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : upep upep upep upep
r ep j g k f up r ep
ep ep ep ep

nts;sp %f;F kpd;d kpd;d
Kl;bf; fhY gpd;d gpd;d
kr;rhd; te;jhd; ghl;L ghl..m m m..
fOjr; rj;jk; ey;y rFdk;
ehDk; mj Nfl;L.. nrhy;y NghNwd; xU ghl;L
Mfh ey;y Nahfk;.. mb Mj;jp
xNu Rjp xNu [jp..
Nfl;L ghNwd; ghl;L fr;Nrup.. , , ,..

fOjr; rj;jk; ey;y rFdk;
ehDk; mj Nfl;L.. nrhy;y NghNwd; xU ghl;L
Mfh ey;y Nahfk;.. mb Mj;jp

r j r j.. j g j g

fpspnay;yhk; NgRk;.. fpf;fpf;fpf;fP fP
Fapnyy;yhk; ghLk;.. Ff;Ff;Ff;$ $
xU Cupy; uh[h.. xU nghz;z ghj;jhd;
mt NgU Nuh[h.. ifapy; ms;sp Nru;j;jhd;
fz;kzpapd;.. gofpa capu; fhjypapd;
,uNthL gfy;.. ePshJ ,dp ehdpy;iy

ngz; : MMMMM.. MMMM.. MMMM.. MMMM..

Vd; nksdk;.. ,sq;FapNy ghL (2)
eP jUk; Xirapy; ehndhU Mirapy;
epidTfspy; ,dpj;jpl neUq;fp neUq;fp tu

Vd; nksdk;.. ,sq;FapNy ghL (2)

Mz; : kgepr jeprf eprfk rfkj
fkjep kjepr jeprf eprfk
kfjep frepj repjk epjkf
jkfr kfrep frepj repjep
MMMMM.. MMMM.. MMMM.. MMMM..

>

Velli Mooku Minna Minna Tamil Song Lyrics in English

Male : Rini rini rini rini
Sa ni dha pa ma ga ri sa
Ni ni ni ni

Velli mookku minna minna
Mutti kaalu pinna pinna
Machaan vandhaan paattu paada aah aah aah
Kazhudha saththam nalla sagunam
Naanum adha kettu solla poren oru paattu
Aahaa nalla yogam…adi aathi
Ore sudhi ore jadhi
Kettu paaren paattu kacheri e e e..

Kazhudha saththam nalla sagunam
Naanum adha kaettu solla poren oru paattu
Aahaa nalla yogam…adi aathi

Sa dha sa dha dha pa dha pa

Kiliyellaam pesum kee kee kee kee kee
Kuyilellaam paadum koo koo koo koo koo
Oru ooril raajaa oru ponna paathaan
Ava peru rojaa kaiyil alli serthaan
Kanmaniyin pazhagiya uyir kaadhaliyin
Iravodu pagal neelaadhu ini naanillai

Female : Aaaa…aaa..aaa…aaa..aahh…aaa….

Yen mounam… ilangkuyilae paadu (2)
Nee tharum osaiyil naanoru aasaiyil
Ninaivugalil inithida nerungi nerungi vara

Yen mounam ilangkuyilae paadu (2)

Male : Mapanisa thanisaga nisagama sagamadha
Kamathani mathanisa thanisaga nisagama
Magathani gasanitha sanithama nithamaga
Thamagasa magasani gasanitha sanithani
Aahhhaaa….aaaa…..aaaaa….aaaaa…… 

Velli Mooku Minna Minna Video Song

If you don't see the video song of Velli Mooku Minna Minna, it will be updated soon. Check back later.