Tamil Song Lyrics

Vellai Puraa Ondru (Pathos) Lyrics

Song : Vellai Puraa Ondru (Pathos)
Movie : Pudhu Kavidhai(1982)
Singers : K.J.Yesudass
Music : Ilayaraja
Lyricist : Vairamuthu
Direction : S.P.Muthuraman
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2314 Times

View all Pudhu Kavidhai(1982) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

M..M..M..M..MMMMm....

(nts;is Gwh xd;W
NghdJ ifapy; tuhkNy) (2)
Kjy; vOj;J jha; nkhopapy;
jiy vOj;J ahu; nkhopapy;
vd; tho;f;if thd;ntspapy;.. XXX..

nts;is Gwh xd;W
NghdJ ifapy; tuhkNy

ghjr; RtL Njb Njb
fhy;fs; xa;e;J NghdNj
ehSk; mOJ jPu;j;jjhNy
fz;fs; Vio MdNj
jiytpjp vDk; thu;j;ij ,d;W
ftiyf;F kUe;jhdNj
Ngjq;fNs thOk; tiu
Nrhfq;fNs fhjy; fij
fhu;fhy kyu;fSk; vd;NdhL js;shl

nts;is Gwh xd;W
NghdJ ifapy; tuhkNy
Kjy; vOj;J jha; nkhopapy;
jiy vOj;J ahu; nkhopapy;
vd; tho;f;if thd;ntspapy;.. XXX..

nts;is Gwh xd;W
NghdJ ifapy; tuhkNy

ePAk; ehDk; Nru;e;j NghJ
Nfhil $l khu;fop
gpupe;j gpd;G G+Tk; vd;idr;
RLtnjd;d fhjyp
JLg;gpoe;jJk; fhjy; Xlk;
jpir kwe;jJ igq;fpsp
NghFk; top EhwhdNj
fz;zPupdhy; NrwdhNj
,y;yhj cwTf;F ehd; nra;Ak; mgpNfk;

nts;is Gwh xd;W
NghdJ ifapy; tuhkNy
Kjy; vOj;J jha; nkhopapy;
jiy vOj;J ahu; nkhopapy;
vd; tho;f;if thd;ntspapy;.. XXX..

nts;is Gwh xd;W
NghdJ ifapy; tuhkNy...>

Vellai Puraa Ondru (Pathos) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vellai Puraa Ondru (Pathos) in english, it will be updated soon. Check back later.

Vellai Puraa Ondru (Pathos) Video SongTamil Cooking Videos