Tamil Song Lyrics

Vella Bambaram Mella Suthuthe Lyrics

Song : Vella Bambaram Mella Suthuthe
Movie : Saguni (2012)
Singers : Baba Sehgal, Priya Himesh
Music : G V Prakash Kumar
Lyricist : Viveka
Direction : N. Shankar Dayal
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2663 Times

View all Saguni (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : nts;s gk;guk;.. nky;y Rj;JNj V..
fs;s ghu;tjhd;.. fz;iz nfhj;JNj..
kf;F nghk;gs.. kf;F nghk;gs..
kdr uhgup nrQ;rhNs
rpf;F rpf;FD.. te;J NgRwh..
rpw;gk; Nghyj;jhd; if fhNy

ngz; : V tiyQ;R ghf;Fw.. nespQ;R ghf;Fw..
nkyfh fbr;r.. ehf;fhf..
cUz;L epf;Fw.. njuz;L epf;Fw..
msth vor;r Njf;fhf
vd; khkNt.. eP kaf;fhNj..
ml ,Jjhd; rhf;fhf

Mz; : eq;F eq;FD neQ;rpy; Fj;Jwh
uq;f uhl;bd fz;zhNy
nyhq;F nyhq;FD ehDk; Rj;JNwd;
ntf;fk; tpl;L mt gpd;dhNy
(Ned;D Ned;DNu Ned;D Ned;DNu
Ned;D Ned;DNu Ned;dh Nu) (2)

Mz; : Ned;D Ned;DNu Ned;D Ned;DNu (2)

ngz; : $e;jy thUk; NghJ.. Fq;Fkk; G+Rk; NghJ..
eP tu $lhjhD.. neQ;rk; jLkhWk;
Mz; : My;nub fhjy; nrQ;r.. Ml;fs $l;b te;Nj..
Ibah Nfl;L Nfl;L.. cs;sk; cRg;NgWk;
ngz; : M uhj;jpup G+uh khkh.. cd;d vz;zpg;Ngd;..
fhiyapy; Jhf;fk; nrhf;Fk;.. fz;z kz;zpg;Ngd;
Mz; : vd;dplk; rpf;fj;jhNd.. ngj;jhd; cq;fg;gd;..
NrtNy fhty; fhf;Fk; th MMMMMM

ngz; : (Ned;D Ned;DNu Ned;D Ned;DNu
Ned;D Ned;DNu Ned;dh Nu) (2)

Mz; : Nrkpah kPr tr;Nrd;.. Nriyapy; Mr tr;Nrd;..
khkpahu; Mf cq;f.. kk;kp nub jhdh
ngz; : N`h Nfhyj;jpy; Gs;sp tr;Nrd;.. Nfhtj;j js;sp tr;Nrd;..
rhkpNa tuk; je;jhr;R.. Nfs;tp rupjhdh
Mz; : /Ngkpyp Nkdh vd;d.. khw itNad;b..
ghr;nryu; tho;f;ifnay;yhk;.. ,k;ir Mr;rb
ngz; : N` [hjfk; nfhz;L Nghap.. Njjp ghf;fl;lh..
[hypah v];Nfg; MNthk; thah MMMMMM

Mz; : eq;F eq;FD neQ;rpy; Fj;Jwh
uq;f uhl;bd fz;zhNy
nyhq;F nyhq;FD ehDk; Rj;JNwd;
ntf;fk; tpl;L mt gpd;dhNy
(Ned;D Ned;DNu Ned;D Ned;DNu
Ned;D Ned;DNu Ned;dh Nu) (2)

Mz; : nts;s gk;guk;.. nky;y Rj;JNj V..
fs;s ghu;tjhd;.. fz;iz nfhj;JNj..
kf;F nghk;gs.. kf;F nghk;gs..
kdr uhgup nrQ;rhNs
rpf;F rpf;FD.. te;J NgRwh..
rpw;gk; Nghyj;jhd; if fhNy

ngz; : tiyQ;R ghf;Fw.. nespQ;R ghf;Fw..
nkyfh fbr;r.. ehf;fhf..
cUz;L epf;Fw.. njuz;L epf;Fw..
msth vor;r Njf;fhf
vd; khkNt.. eP kaf;fhNj..
ml ,Jjhd; rhf;fhf
>

Vella Bambaram Mella Suthuthe Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vella Bambaram Mella Suthuthe in english, it will be updated soon. Check back later.

Vella Bambaram Mella Suthuthe Video Song

If you don't see the video song of Vella Bambaram Mella Suthuthe, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos