Tamil Song Lyrics

Vayasu Ponnukku Lyrics

Song : Vayasu Ponnukku
Movie : Machakaran (2007)
Singers : Mahalakshmi Iyer
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Tamilvannan
Submitted By : Malar
Viewed 2508 Times

View all Machakaran (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

taRg; nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F..
vd;idg; Nghy; nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F..
ml vd;ndd;ndy;yhk; gpbf;Fk;
nghz;Zf;F vJ vJlh gpbf;Fk;
xj;ijapy ele;J tUk; xj;j epyhg; Gbf;Fk;
,e;j ,Lg;Gj; njhLk; nul;il [ilg; Gbf;Fk;
cd; fOj;jpy; tpOk; %Z Kbr;rp Gbf;Fk;
,d;Dk; vd;ndd;dNkh Gbf;Fk;
nghz;Zf;F vJ vJNthg; Gbf;Fk;
taRg; nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F..
vd;idg; Nghy; nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F.. nghz;Zf;F..

epiwa epiwaj; jhd;.. fiuaf; fiuaj; jhd;..
ePupy; Mlg; Gbf;Fk;...
jiya jiyaj; jhd;.. G+t nrhUfpj;jhd;..
Glit fl;lg; Gbf;Fk;...
jdf;Fg; Gbr;rtd;.. jaq;fp ghu;f;fpw..
Fj;jy; ghu;it Gbf;Fk;...
Kj;jk; nfhLf;fpw.. Neuk; te;Jl;lh..
fz; %l Gbf;Fk;...
fl;Lk;jhtzp eOTk; Nghjpy mTf neidg;Gg; Gbf;Fk;
kdRf;Fs;s vtNuh ,Ue;jh kTdk; jhNd Gbf;Fk;

taRg; nghz;Zf;F...

rpq;ff; Fl;ba.. kbapy; J}f;fpj; jhd;..
nfhQ;rpg; ghu;f;f Gbf;Fk;...
rpd;dr; rpd;djh.. jg;G gz;Zw..
jpUl;Lj;jdKk; gpbf;Fk;...
fhjy; te;jpl;lh.. fhl;bf; nfhLj;jpLk;..
ftpijj;jdq;fs; Gbf;Fk;...
ghjp rikaiy.. gz;Zk; Neuj;jpy;..
UrpAk; ghu;f;fg; Gbf;Fk;...
[d;dy;fs; jhz;b urpr;R ntyfp epf;f Gbf;Fk;
ntl;fk; tpl;L.. ntspNa nrhd;dh..
NkNu[; jhq;f Gbf;Fk;....

taRg; nghz;Zf;F...
>

Vayasu Ponnukku Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vayasu Ponnukku in english, it will be updated soon. Check back later.

Vayasu Ponnukku Video SongTamil Cooking Videos