Tamil Song Lyrics

Vasantha Sena Vasantha Sena Lyrics

Song : Vasantha Sena Vasantha Sena
Movie : Shree (2002)
Singers : Harish Raghavendra, KS. Chithra
Music : TS. Muralidharan
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Pushpavasakam
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4426 Times

View all Shree (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (tre;j Nrdh.. tre;j Nrdh..
trpak; nra;a gpwe;jts; jhdh
ePapy;yhJ ehd; vd;d ehdh
Nrdh.. tre;j Nrdh.. k;k;k;k;.. ) (2)

ngz; : (XN`h kjd Nrdh.. kd;kj Nrdh..
vdf;Fs; vijNah jpUb nrd;whdh
fhjy; CUf;F top ,J jhdh Nrdh..) (2)
kjd Nrdh.. k;k;k;k;..

Mz; : tre;j Nrdh.. tre;j Nrdh..
trpak; nra;a gpwe;jts; jhdh
ePapy;yhJ ehd; vd;d ehdh
Nrdh.. tre;j Nrdh.. k;k;k;k;..

ngz; : mDtha; mD mDtha;.. vd; moif Jisj;jtNd
mDrf;jpaha; ,Ue;J.. vd; capiu tyu;j;jtNd
Mz; : fhjy; rq;fpypahy;.. rpiwapy; milj;jtNs
mbik rhrdj;ij.. vOjp Nfl;ltNs
ngz; : vd; ,ikfs; ,uz;il tpLKiwf;fDg;gp
,utpdpy; Jhf;fk; nfLj;jtNd
,jak; epuk;gpa f[hdh Nghy
nfhQ;r nfhQ;rkhf fiuj;jtNd
Mz; : fhjy;.. ,J jhNd..
Njhop.. fhjy; Njhop..

ngz; : kjd Nrdh.. kd;kj Nrdh..
vdf;Fs; vijNah jpUb nrd;whdh
fhjy; CUf;F top ,J jhdh
Nrdh.. kjd Nrdh.. k;k;k;k;..

Mz; : capupy; capu; Gijj;J.. Gijay; vLj;jtNs
cUtk; ,dp vjw;F.. vd tpsf;fk; nfhLj;jtNs
ngz; : ngha;ahnjhU nkhopapy;.. vd; nka;ia tisj;jtNd
nfha;ahnjhU fdpia M.. fz;zhy; nfha;jtNd
Mz; : gfiy RUf;fpl ,uit ngUf;fpl
Af;jp tFj;jpL ehafpNa
fdptha; njupe;njhU Jspaha; tpOe;jpL
Jizaha; ,izaha; th rfpNa
ngz; : fhjy;.. ,Jjhdh..
Njhoh.. fhjy; Njhoh..

Mz; : tre;j Nrdh.. tre;j Nrdh..
trpak; nra;a gpwe;jts; jhdh
ePapy;yhJ ehd; vd;d ehdh
Nrdh.. tre;j Nrdh.. k;k;k;k;..

ngz; : XN`h kjd Nrdh.. kd;kj Nrdh..
vdf;Fs; vijNah jpUb nrd;whdh
fhjy; CUf;F top ,J jhdh
Nrdh.. kjd Nrdh.. k;k;k;k;..

Mz; : tre;j Nrdh.. tre;j Nrdh..
trpak; nra;a gpwe;jts; jhdh
ePapy;yhJ ehd; vd;d ehdh
Nrdh.. tre;j Nrdh.. k;k;k;k;..>

Vasantha Sena Vasantha Sena Tamil Song Lyrics in English

Male: (Vasantha sena… vasantha sena… 
Vasiyam seiya pirandhaval dhaanaa
Neeyillaadhu naan enna naanaa 
Sena vasantha sena…mmm) (2)

Female: (Hoho madhana sena… manmadha sena…
Enakkul edhaiyo thirudi sendraana
Kaadhal ooruku vazhi idhu dhaana sena..) (2)
Madhana sena…. Mmm…..

Male: Vasantha sena.. vasantha sena… 
Vasiyam seiya pirandhaval dhaanaa
Neeyillaadhu naan enna naanaa 
Sena… vasantha sena…mmm…..

Female: Anuvaai anu anuvaai… en azhagai kulaithavane
Anusakthiyaai irundhu…. en uyirai valarthavane
Male: Kaadhal sangiliyaal… sirayil adaithavale
Adimai saasanathai… ezhudhi ketavale
Female: En imaigal irandaiyum vidumuraikanupi 
Iravinil thookam keduthavane
Idhayam indhia gajaanapola 
Konjam konjamaaga karaithavane
Male: Kaadhal… idhu dhaane…
Thozhi… kadhal thozhi..

Female: Madhana sena… manmadha sena…
Enakul edhaiyo thirudisendraana
Kaadhal ooruku vazhi idhu dhaana 
Sena.. madhana sena…mmm

Male: Uyiril uyir pudhaithu… pudhayal eduthavale
Uruvam ini edharku ena vilakam koduthavale
Female: Poiyaadhoru mozhiyil.. en meiyai valaithavane
Koiyaadhoru kaniyai kannaal koidhavane
Male: Pagalai surukida iravai perukida 
Yukthi vaguthidu naayagiye
Kanivaai thirandhoru thudiyaai vizhundhida
Thunaiyaai inaiyaai vaa sagiye
Female: Kaadhal… idhudhaanaa… 
Thozha.. kadhal thozha…..

Male: Vasanthasena… vasanthasena…
Vasiyam seiya pirandhavaldhaanaa
Neeyillaadhu naanenna naanaa 
Sena…. Vasanthasena… mmm

Female: Hoho madhana sena… manmadha sena…
Enakkul edhaiyo thirudi sendraana
Kaadhal ooruku vazhi idhu dhaana 
Sena.. madhana sena…. Mmm…..

Male: Vasantha sena… vasantha sena… 
Vasiyam seiya pirandhaval dhaanaa
Neeyillaadhu naan enna naanaa 
Sena vasantha sena…mmm

Vasantha Sena Vasantha Sena Video Song

If you don't see the video song of Vasantha Sena Vasantha Sena, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos