Tamil Song Lyrics

Vannarapetta Lyrics

Song : Vannarapetta
Movie : Vedha (2007)
Singers : Subash, VT. Thanga Baskar
Music : Srikanth Deva
Lyricist : Nithya Kumar
Direction : Nithya Kumar
Submitted By : Malar
Viewed 2048 Times

View all Vedha (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: Jk;gp tpehafh...
ek;gp te;Njhk; ma;ah...
Jd;gnky;yhk; jPuDNk...
,d;gk; kl;Lk; nghq;fDNk...

Mz;: ag;gh..
nghq;FdJ NghJk;...
mKf;F..
rpup FKf;F..

Mz;: tz;zhu; Ngl;il Gs;isahNu
jz;ilahu; Ngl;il te;jhNu

FO: tz;zhu; Ngl;il Gs;isahNu
jz;ilahu; Ngl;il te;jhNu

Mz;: ghisthf;fk; Gs;isahNu
gl;bzk;ghf;fk; te;jhNu

FO: ghisthf;fk; Gs;isahNu
gl;bzk;ghf;fk; te;jhNu

Mz;: Njb te;jhNu
ed;ikfs; Nfhb je;jhNu
FO: N` Njb te;jhNu
ed;ikfs; Nfhb je;jhNu

Mz;: ghl;Lj; je;jhNu vidAk;
,q;Nf ghl tr;rhNu
FO: Mkhk; ghl;Lj; je;jhNu
cd;id ,q;f ghl tr;rhNu

Mz;: Va; nrhe;jKk; ge;jKk; Nru;e;J
ek;ky tho nrhd;dhNu
Va; ,d;gKk; Jd;gKk; vJ te;jhYk;
rpupf;fr; nrhd;dhNu

tz;zhu; Ngl;il.

Mz;: Va; nghz;zg;ghU nghz;zg;ghU
nghz;Z NkNy G+tg; ghU
G+Tf;Fs;s thrk; ghU
thrj;Njhl Nerk; ghU
neidr;Rg; ghU neidr;Rg; ghU
neQ;irj; njhl;L neidr;Rg; ghU
rpupr;rpg; Ngrp kwe;J Nghd
me;j ehs nedr;Rg;ghU
FO: rpupr;rpg; Ngrp kwe;JNghd
me;j ehs neidr;Rg;ghU

Mz;: Va; mofg; ghU mofg; ghU
kyug; Nghy ,jog; ghU
kq;ifNahl kdr ghU
myq;fupr;r Nfhapy; NjU
ghU ghU ey;yhg; ghU
gag;glhj vy;yhk; ghU
ePAk; ehDk; Ml;lk; Nghl;L
mQ;R ehS Mr;Rg; ghU
FO: ePAk; ehDk; Ml;lk; Nghl;L
mQ;R ehS Mr;Rg; ghU

Mz;: ak;kh ak;kh Ntzhk;kh
FO: ak;kh ak;kh Ntzhk;kh

Mz;: Mz;fs; nuhk;g ghtk;kh
FO: Mz;fs; nuhk;g ghtk;kh

Mz;: V ak;kh ak;kh Ntzhk;kh
Mir jPu;e;J NghFkh
cz;ika nrhd;dh Nfhgkh
fhjy; te;jh Nrhfkh

tz;zhu; Ngl;il..

Mz;: jk;gp.. KUfh.. Nfhgg;glhNj..
,e;j Qhdg; gok; cdf;Nf...

Mz;: k;`_k; thq;fkhl;Nld;

Mz;: gok; ePag;gh.. Qhdg;gok; ePag;gh..
jkpo;Qhdg; gok; ePag;gh...

Mz;: Va; FapY ghU kapY ghU
fpspaNghy gpfU ghU
eilag;ghU cilag;ghU elf;Fk;
,e;j mofg;ghU
rpupr;Rg;ghU rpupr;Rg;ghU kdRf;Fs;s
cUfpg; ghU
fd;dpg;nghz;Z fz;mbr;rh
fw;gidapy; tho;e;JghU

FO: fd;dpg;nghz;Z fz;mbr;rh
fw;gidapy; tho;e;JghU

Mz;: Va; Ng] ghU Ng] ghU
Ng]Pf;Fs;s I]Pg;ghU
I];fPo Nehrg;ghU NehR fPo ypg;rg;ghU
uTrg;ghU uTrg;ghU taRg;nghz;Z kTRg;ghU
ierhd Ngr;rg;ghU Misf; fTf;Fk; jpDR ghU
FO: ierhd Ngr;rg;ghU Misf; fTf;Fk; jpDR ghU

Mz;: Fj;jb Fj;jb n[apyf;fh
FO: af;Nfh af;Nfh af;Nfh af;Nfh
Mz;: VFdpQ;R Fj;jb n[apyf;fh
FO: ma;Nah ma;Nah ma;Nah ma;Nah

Mz;: Fj;jb Fj;jb n[apyf;fh
Fdpe;J Fj;jb n[apyf;fh
Fj;jb Fj;jb n[apyf;fh epkpe;J
Fj;jb n[apyf;fh

FO: ag;gh ag;gh fNzrh
fUizf;fhl;L fNzrh
ag;gh ag;gh fNzrh fhR nfhL fNzrh
>

Vannarapetta Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vannarapetta in english, it will be updated soon. Check back later.

Vannarapetta Video Song

If you don't see the video song of Vannarapetta, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos