Tamil Song Lyrics

Vankaala Kadale Lyrics

Song : Vankaala Kadale
Movie : Manadhil Uruthi Vendum (1987)
Singers :
Music : Ilayaraja
Lyricist : Vali
Direction : K. Balachandar
Submitted By : mr.musicc
Viewed 2488 Times

View all Manadhil Uruthi Vendum (1987) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(tq;fhs flNy... vd;d xd;dhr tplNy...
vq;f mf;fhspd; kfNs... eP Kf;fhYk; nflNy...
vd;d khkhDjhd; nfhQ;rplDk; khNd...
xU khkhq;fkh fhj;jpUf;Nfd; ehNd...) (2)

Nghl;lhNd ghdk;... nghd;khiy Neuk;...
Mj;jhb uhTk; gfYk; Jhf;fk; tuy...
ghNyhL NjDk;... vg;NghJk; NtZk;...
mk;khb ehDk; Nfl;L ePjhd; juy...
fs;ShWk; ghNd... Kd;dhb jhNd...
cz;zhNk ehNd... jpz;lhLNwd;...
(mb NrhNwJ ePNwJ cd; Qhgfk;...
,dp jhq;fhJ Jhq;fhJ vd; thypgk;...) (2)

tq;fhs flNy... vd;d xd;dhr tplNy...
vq;f mf;fhspd; kfNs... eP Kf;fhYk; nflNy...
vd;d khkhDjhd; nfhQ;rplDk; khNd...
xU khkhq;fkh fhj;jpWf;Nfd; ehNd...
mb tq;fhs flNy... vd;d xd;dhr tplNy...
vq;f mf;fhspd; kfNs.......
tq;fhs flNy... vd;d xd;dhr tplNy...
vq;f mf;fhspd; kfNs... eP Kf;fhYk; nflNy...
vd;d khkhDjhd; nfhQ;rplDk; khNd...
xU khkhq;fkh fhj;jpUf;Nfd; ehNd...
mb tq;fhs flNy... vd;d xd;dhr tplNy...
mb mf;fhspd; kfNs.......

>

Vankaala Kadale Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vankaala Kadale in english, it will be updated soon. Check back later.

Vankaala Kadale Video SongTamil Cooking Videos