Tamil Song Lyrics

Valayapatti Lyrics

Song : Valayapatti
Movie : Azhagiya Tamil Magan (2007)
Singers : Madhumitha, Naresh Iyer, Ujjayinee
Music : AR Rahman
Lyricist : Muthukumar Na
Direction : Bharathan
Submitted By : Nivi
Viewed 3028 Times

View all Azhagiya Tamil Magan (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: eP ehj];tuk; Nghy te;jh M....
eP ehj];tuk; Nghy te;jh
ehgp fkyk; ehdh
eP VO];tuk; Nghy te;jh
vl;lh];tuk; ehdh... vl;lh];tuk; ehdh

Mz;: tisahgl;b jtpNy jtpNy
[_fy;ge;jp itf;Fk; ktNs ktNs
mb [pkpf;fp Nghl;l kapNy kapNy
vd;d kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa

Mz;: kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa

Mz;: tisahgl;b jtpNy jtpNy
[_fy;ge;jp itf;Fk; ktNs ktNs
mb [pkpf;fp Nghl;l kapNy kapNy
vd;d kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa

ngz: eP ehj];tuk; Nghy te;jh M....
eP ehj];tuk; Nghy te;jh
ehgp fkyk; ehdh
eP VO];tuk; Nghy te;jh
vl;lh];tuk; ehdh... vl;lh];tuk; ehdh

Mz;: tisahgl;b jtpNy jtpNy
[_fy;ge;jp itf;Fk; ktNs ktNs
mb [pkpf;fp Nghl;l kapNy kapNy
vd;d kaf;FwpNa

ngz;: eP ehj];tuk; Nghy te;jh M....
eP ehj];tuk; Nghy te;jh
ehgp fkyk; ehdh
eP VO];tuk; Nghy te;jh
vl;lh];tuk; ehdh ...

Mz;: vl;lh];tuk; ePjhd;

Mz;: cd; fz;fs; nuz;Lk; fy;ahzp
cd; rpupg;Ngh rpe;J igutp.... V.. V.. V
cd; fz;fs; nuz;Lk; fy;ahzp
cd; rpupg;Ngh rpe;J igutp....
eP ghu;f;Fk;NghJ ghf;a\;uP
eP nfhQ;Rk;NghJ ePyhk;gup

ngz;: ehd; jpUitahW fr;Nrup....

FO: ghf;a\;uP

ngz;: ehd; jpUitahW fr;Nrup
eP jhsk; NghL gpj;Njwp
gy uhfq;fs; nrhy;Ntd; gpd;dhb
vd; CUf;F th eP g]; Vwp

Mz;: tisahgl;b jtpNy jtpNy
[_fy;ge;jp itf;Fk; ktNs ktNs
mb [pkpf;fp Nghl;l kapNy kapNy
vd;d kaf;FwpNa


ngz;: eP ghu;f;Fk; NghNj
eP ghu;f;Fk; NghNj... gj;jpf;FNj
nrhe;j CU rptfhrpah
NgRk; NghNj [py;Yq;FNj...
cq;f CU rpug;GQ;rpah

Mz;: eP NgRk;NghNj fuz;l; VWNj
cq;f CU fy;ghf;fkh
euk;ngy;yhk; KWf;NfWNj
Vz;b ePAk; kzg;ghiwah

FO: eP iffhy; nkhsr;r kj;jskh
cd;d thrpf;f gpd;dhy Rj;jZkh
eP `hu;Nkhdpa fl;ilak;kh
vd; `hu;Nkhd; nra;AJ Nrl;ilak;kh

ngz;: ehd; thypgu; jpULk; tPizalh
,q;Nf te;jh GypAk; G+idalh
ehd; taJf;F te;j taypdlh
vd;d ikdu; Nghy thrpalh
vd;d ikdu; Nghy thrpalh

Mz;: tisahgl;b jtpNy jtpNy
[_fy;ge;jp itf;Fk; ktNs ktNs
mb [pkpf;fp Nghl;l kapNy kapNy
vd;d kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa

Mz;: kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa
tisahgl;b jtpNy jtpNy
[_fy;ge;jp itf;Fk; ktNs ktNs
mb [pkpf;fp Nghl;l kapNy kapNy
vd;d kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa

Mz;: kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa

Mz;: kaf;FwpNa

FO: kaf;FwpNa
>

Valayapatti Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Valayapatti in english, it will be updated soon. Check back later.

Valayapatti Video SongTamil Cooking Videos